Inleiding Functioneel Programmeren met Clojure

Fork me on GitHub

Auteur: Michiel Borkent

Cursusjaar: 2012-2013

Terug naar de index-pagina

Inhoudsopgave

1 Introductie

1.1 Waarom een nieuwe programmeertaal leren?

Een veel gehoord advies in actieve programmeercommunities is om van tijd tot tijd een nieuwe programmeertaal te leren. Zo bijvoorbeeld ook in het boek The Pragmatic Programmer [3], een populair boek over beter en productiever leren programmeren:

Learn at least one new language every year. Different languages solve the same problems in different ways. By learning several different approaches, you can help broaden your thinking and avoid getting stuck in a rut. Additionally, learning many languages is far easier now, thanks to the wealth of freely available software on the Internet." (pag. 14)

Het leren van een nieuwe, onbekende programmeertaal kan inspirerend werken, ook als je daarna gaat programmeren in reeds bekende talen. Ideeën die je tegenkomt in een bepaalde programmeertaal kan je soms toepassen in andere omgevingen. Het vergroten van kennis van en bedrevenheid in diverse soorten programmeertalen heeft een alom versterkend effect. De beroemde hacker Eric S. Raymond drukt het zo uit aan de hand van de programmeertaal Lisp:

"Lisp is worth learning for the profound enlightenment experience you will have when you finally get it; that experience will make you a better programmer for the rest of your days, even if you never actually use Lisp itself a lot." [4]

Ook vergroot het leren van meerdere soorten programmeertalen natuurlijk de arbeidskansen van een programmeur. Deze motivatie mag de keuze echter niet beperken tot de top 20 van de Tiobe-index. De populariteit van een programmeertaal bepaalt lang niet altijd de leerzaamheidsfactor. Java begon ook ooit als niet-populaire taal. Men zou zelfs kunnen zeggen dat object-oriëntatie pas doorbrak als mainstream paradigma in de jaren 1990, terwijl het zijn oorsprong heeft in de jaren 1960.

1.2 Imperatief programmeren

Er zijn verschillende programmeerparadigma's, zoals procedureel, imperatief, object geörienteerd, functioneel en logisch. Het programmeerparadigma waar een programmeertaal hoofdzakelijk vanuit gaat, bepaalt hoe je een bepaald probleem moet gaan oplossen en programmeren in die taal. Vaak hanteren programmeertalen een mix van bepaalde paradigma's. Zo gaat vaak object geörienteerd hand in hand met imperatief programmeren. Imperatief programmeren komt neer op het één voor één laten uitvoeren van opdrachten die bepaalde waarden in het geheugen manipuleren, totdat de juiste toestand in het geheugen bereikt is. Het woord 'imperatief' betekent in het Nederlands 'gebiedend', dus het geven van een opdracht. Imperatief programmeren gaat terug op de architectuur van een moderne computer, het zogenaamde Von Neumann-model, zie figuur vonneumann en cyclus.

The Pragmatic Programmer

Von Neumann-cyclus

The Pragmatic Programmer

Von Neumann-model

Een processor leest bepaalde instructies uit het geheugen en voert stap voor stap instructies uit die registers beïnvloeden en uiteindelijk wordt er weer iets teruggeschreven in het geheugen. Die instructies in leesbare vorm worden assembly-instructies genoemd en zien er ongeveer zo uit.

; zet het getal 4 in register ax
mov ax,4 
; zet het getal 6 in register bx
mov bx,6 
; tel de getalling in registers ax en bx op 
add ax,bx 

De manier hoe we dit in Java zouden doen verschilt niet wezenlijk van de assembly-manier:

int a = 4;
int b = 6;
a = a + b;

Hoewel er in Java iets anders op de achtergrond gebeurt dan bij assembly (de variabelen a en b zijn geen processorregisters maar plaatsen in het geheugen, beheerd door een virtuele machine) vertoont het imperatieve programmeermodel duidelijke overeenkomsten en is in grote lijnen gebaseerd op het Von Neumann-model.

Nog een voorbeeld.

Een loop in assembly:

mov cx,3

loopstart:
 do stuff
 dec cx
 jnz loopstart

Een loop in Java:

for (int i = 3; i == 0; i--) {
 do stuff;
}

Nu zien we dat Java een iets abstractere vorm voor een loop heeft dan assembly. Daarom noemen we Java ook een derde generatie-taal: het abstractieniveau is hoger dan assembly, wat we een tweede generatie-taal noemen (de eerste generatie zijn de nullen en enen van machineinstructies). Maar nog zullen we in Java de machine precies moeten vertellen hoe deze bepaalde berekeningen moet gaan doen en we zien dat deze manier beïnvloed is door het Von Neumann-model. Wel zijn er in Java belangrijke zaken toegevoegd, zoals Garbage Collection en Object Oriëntatie, die je niet in assembly terug kunt zien en niet direct te herleiden zijn tot het Von Neumann-model. Je zou dus kunnen zeggen dat Java deels gebaseerd is op het idee van een Von Neumann-machine en deels op andere concepten, zoals Object Oriëntatie.

Wanneer je in Java een bepaald probleem wil oplossen, doe je dit aan de hand van het object geörienteerde model. Objecten bevatten data (attributen) en gedrag (methoden), kunnen met elkaar communiceren (methode-aanroepen) en kunnen in verbinding met elkaar staan (associaties). Wanneer je echter hetzelfde probleem op gaat lossen in een taal met een ander achterliggend programmeermodel kan het tot een heel andere oplossing leiden. Soms is de oplossing natuurlijker, eleganter, leesbaarder, en/of korter in één bepaalde programmeertaal bij één bepaald soort probleem. Maar het kan ook zijn dat bepaalde oplossingen in bepaalde talen geheel onnatuurlijk aanvoelen.

1.2.1 Clojure

Om dit te illustreren, een klein voorbeeld uit het boek Programming Clojure[2]. Clojure (spreek uit: cloozjer) is een functionele programmeertaal, in tegenstelling tot Java. In Java zouden we een methode kunnen schrijven die checkt of een String uitsluitend uit whitespace-karakters bestaat, als volgt:

public class StringUtils {
 public static boolean isBlank(String str) {
  int strLen;
  if (str == null || (strLen = str.length()) == 0) {
   return true; 
  }
  for (int i = 0; i < strLen; i++) {
   if ((Character.isWhitespace(str.charAt(i)) == false)) {
    return false; 
   }
  }
  return true; 
 }
}

In Clojure zou je bovenstaande methode kunnen programmeren als volgt:

(defn blank? [s] (every? (fn [c] (Character/isWhitespace c)) s))

Waarom is de Clojure-versie zoveel korter? Omdat we hier gebruiken maken van een hogere orde-functie, every?, die een (anonieme) functie en een sequence als argument verwacht. De functie every? past de anonieme functie toe op elke element uit de sequence. Als de anonieme functie voor alle elementen true oplevert, dan levert every? ook true op, anders false. In Clojure kan een String gezien worden als een sequence van karakters. Java kent een dergelijke constructie met hogere orde functies en anonieme functies niet. De oplossing in Clojure is in dit geval korter en eleganter. We zien hier trouwens dat Clojure gebruikt maakt van een static Java-methode Character.isWhitespace. Dit is een van de mooie eigenschappen van Clojure: je krijgt de kracht van functioneel programmeren maar kunt daarbij wel gebruik maken van Java-libraries.

We gaan ons in deze deelmodule verder verdiepen in Clojure. Deze taal wijkt erg af van een traditionele OO-taal zoals Java. We kiezen bewust voor deze andere taal om gevoel te krijgen voor de verschillen tussen programmeertalen als tools. Clojure is een functionele Lisp-variant voor de Java virtual machine. Clojure heeft een aantal concepten geleend uit andere programmeertalen en vormt zo een taal met een unieke combinatie van eigenschappen. Het bestuderen van Clojure verrijkt ook het begrip van andere programmeertalen dan alleen Clojure.

Hier volgt een kort overzicht van de eigenschappen die Clojure heeft, gerelateerd aan andere programmeertalen (bron):

 • Lazy evaluation / lazy lists: Haskell
 • Persistente datastructuren: Haskell en andere puur functionele talen
 • Dynamic typing: Javascript, PHP, Python, etc
 • Type hinting (voor performance): diverse dynamisch getypeerde talen
 • Code-is-data en metaprogrammeren met macro's: Lisp
 • Interoperabiliteit met Java/JVM: Groovy, Scala
 • Protocols (soort van interfaces, maar krachtiger): Objective-C

Clojure is in 2007 ontworpen door auteur Rich Hickey omdat hij behoefte zag aan een praktische Lisp-variant die ingezet kan worden als laag bovenop bestaande platformen, zoals de JVM, maar ook op de Common Language Runtime van .NET en op Javascript. Een Lisp is een programmeertaal waarbij de programma's zelf lijsten in de programmeertaal zijn. Programma's zijn dus data (maar data is niet altijd een programma) en die data kan je zelf gebruiken om weer andere programma's te genereren. Je kan in een Lisp een macro schrijven die een stukje programma (een lijst) als input heeft en die op basis daarvan een ander stukje programma oplevert. Een voorbeeld daarvan volgt nu, ontleend aan bron.

In Java is het volgende patroon veelvoorkomend. Men opent een bepaalde stream, doet er iets mee in een try-block en sluit de stream handmatig in het finally-block. Het finally-block wordt altijd uitgevoerd, ongeacht of er een exceptie optreedt. Oftewel: een stream moet altijd worden afgesloten.

// open a stream 
...
try { 
 //do stuff with the stream
 ...
} finally {
 stream.close();
}

Dit veelvoorkomende patroon is in Java niet te abstraheren. In Clojure gebruikt men macro's om dit soort patronen te abstraheren. Dat wil zeggen dat je eenmalig een beschrijving van het patroon moet geven in de vorm van een soort template. Daarna hoef je dit patroon nooit meer zelf uit te schrijven, maar kun je volstaan met een macro-aanroep.

De volgende macro, genaamd with-open, beschrijft dit patroon in Clojure:

(defmacro with-open [args & body]
 `(let ~args
  (try ~@body
   (finally (.close ~(first args))))))

De aanroep van de macro ziet er dan in algemene vorm zo uit:

(with-open [stream (...open a stream...)]
 ...do stuff with stream...) 

Een concreet voorbeeld van een aanroep:

(use 'clojure.java.io)
(with-open [rdr (reader "/tmp/test.txt")]
 (doseq [line (line-seq rdr)]
  (println line)))

In het concrete voorbeeld geven we aan with-open een BufferedReader mee, onder de naam rdr (de functie reader maakt die BufferedReader aan). Daar lezen we dan tekst per regel uit en drukken die af op het scherm. Daarna wordt de BufferedReader automatisch gesloten. Maak je nog geen zorgen als je bovenstaande Clojure-code niet begrijpt. Macro's komen pas in hoofdstuk Macro's aan bod. Macro's schrijven, of metaprogrammeren zoals het ook wordt genoemd, is een kunst apart, maar het geeft je als programmeur erg veel kracht.

Clojure is dus een Lisp die draait op de Java Virtual Machine, maar toch is Clojure heel wat anders dan Java. Een ander verschil tussen Clojure en bijvoorbeeld Java is het type-systeem. Java maakt gebruikt van statische typering. Daarbij moet je bij elke variabele aangeven van welk type die variabele is. In Clojure hoeft dat niet en zijn functies vaak geschikt voor meerdere soorten types, wanneer dat voor de hand ligt. Verder moeten in Java lijsten vaak één bepaald type element bevatten, bijvoorbeeld ArrayList<String>. Men noemt een collectie die elementen van steeds hetzelfde type moet bevatten homogeen. In Clojure kan een lijst willekeurige type elementen bevatten, bijvoorbeeld

[1 2 "a" "b"]

Dit is een vector met vier elementen, waarvan twee integers en twee strings. Men noemt een collectie die elementen van verschillende typen kan bevatten ook wel heterogeen.

In Clojure is het de bedoeling dat je je kan concentreren op het probleem dat je wil oplossen. Daarom is er gekozen voor de flexibiliteit die dynamische typering met zich mee brengt. Dat heeft als nadeel dat er meer fouten in de code kunnen zitten dan bij een statisch getypeerde taal. De manier van ontwikkelen in Clojure is echter veel interactiever dan bij een taal als Java of C#, doordat er gebruikt wordt gemaakt van een REPL - een console waarin je je programma gaandeweg kan vorm geven. Het is makkelijker mogelijk om functies geïsoleerd te testen en op die manier al vroegtijdig fouten uit de code te halen. Ook kan Test Driven Development helpen om fouten op te sporen. Het type-systeem kan alleen maar een bepaalde categorie fouten opsporen (namelijk typeringsfouten), voor de rest zullen we toch unit tests moeten schrijven als we de kwaliteit van onze code hoog willen houden. Er wordt vaak gezegd dat dynamische typering een flexibiliteit en ontwikkelsnelheid biedt die hoger ligt dan bij statische typering. Dit kunnen we niet goed wetenschappelijk onderbouwen, dus je zult het voor jezelf moeten uitvinden. Het kan echter nooit kwaad om zowel met statisch getypeerde talen als met dynamisch getypeerde talen te leren werken.

1.3 Waarom functioneel programmeren?

Clojure is een functionele programmeertaal. Er zijn tegenwoordig een aantal functionele programmeertalen bekend en populair, waaronder de volgende:

 • Haskell - vooral populair in de academische wereld, statisch getypeerd, nadruk op pure functies en lazyness
 • F# - onderdeel van het .NET-framework, statisch getypeerd, gebaseerd op ML
 • Scala - mix object geörienteerd en functioneel, statisch getypeerd, draait op de JVM
 • Clojure - Lisp-gebaseerd, dynamisch getypeerd, draait op de JVM, CLR en Javascript (JVM wordt het beste ondersteund)

1.3.1 Wat is een functionele programmeertaal?

Niet iedereen is het daarover eens, maar veel voorkomende eigenschappen van functionele programmeertalen zijn:

 • Een functie is een eersteklas object (zoals elk ander datatype, zoals int, string, map etc)
 • Data is immutable. Eenmaal geïnitialiseerd kan je data niet meer aanpassen. De assignment bestaat niet. In plaats van aanpassen maak je een nieuwe versie. Dit kan efficiënt op basis van structural sharing.
 • Complexe functies kunnen worden opgebouwd door simpele functies te combineren (functiecompositie) of een simpele functie als argument te hebben en toe te passen (hogere orde functies)
 • Een programma is opgebouwd uit een keten functie-aanroepen
 • De functie is dus de belangrijkste bouwsteen van de programmeertaal

./pictures/imperative-flow.png

Verloop van een programma in een imperatieve programmeertaal.

./pictures/functional-flow.png

Verloop van een programma in een functionele programmeertaal

In figuur imperativeflow zien we dat het imperatieve programma bestaat uit een serie bewerkingen op het geheugen. Het programma beïnvloedt dus constant de toestand van het geheugen. Elke bewerking is daarmee een side effect: iets wat de wereld verandert. In figuur functionalflow zien we dat het functionele programma bestaat uit een ketting van functie-aanroepen. Geen van de functies beïnvloeden de wereld om hun heen, maar leveren simpelweg output op basis van input. Beide figuren zijn geïnspireerd door het boek Practical Clojure [5] (pag. 3-4).

1.3.2 Ontwikkeling hardware

Het is belangrijk om iets van functioneel programmeren af te weten, omdat het vermoedelijk steeds belangrijker gaat worden in de informatica. Een reden daarvoor hebben we hierboven al beschreven: soms past een bepaald programmeermodel beter bij bepaalde problemen dan andere modellen. Maar er is nog een andere belangrijke reden waarom je iets van functioneel programmeren zou moeten weten. Dat heeft te maken met Moore's Law.

Moore's law

Moore's law: de snelheid van een computersysteem verdubbelt elke twee jaar (door hogere concentratie transistors op 1 chip)

Moore's Law, zoals geïllustreerd in figuur mooreslaw zegt: de snelheid van computersystemen (processoren) verdubbelt elke twee jaar. Dit komt doordat de dichtheid van transistoren elke twee jaar verdubbelt. Anno 2006 lijkt de groei van de kloksnelheid van de chips te stagneren en komt niet meer boven de 3,8 GHz. Als oplossing daarvoor plaatsen de chipfabrikanten meerdere processoren (ook wel cores genoemd) op een chip (bron: wikipedia).

Wil je dus profiteren van snellere hardware, zul je je software steeds meer moeten paralleliseren. Het paralleliseren van software blijkt in een functioneel programmeermodel simpeler te zijn dan bij een imperatieve taal. De reden hiervoor is dat programma's in functionele talen zoveel mogelijk zijn opgebouwd uit functies die referentieel transparant zijn.

1.3.3 Referentiële transparantie

Een functie is referentieel transparant als geldt: een functie-aanroep mag in een programma altijd vervangen worden door het resultaat van die functie-aanroep. Het resultaat moet voor elke functie-aanroep met dezelfde argumenten steeds hetzelfde zijn. Een gevolg van die eis is dat functies:

 • geen side-effects mogen bevatten (IO zoals printen, beelscherm, veranderingen op het filesysteem, etc)
 • hun resultaat alleen maar aan de hand van binnenkomende argumenten berekenen en niet met behulp van (variabele) waarden buiten de scope van de functie

Een referentieel transparante functie levert, ongeacht welke toestand dan ook, altijd dezelfde return-waarde op op basis van dezelfde argumenten.

Een voorbeeld van een referentieel transparante functie is bijvoorbeeld +, want we mogen een aanroep van + altijd vervangen door het resultaat van die aanroep, zonder dat het programma anders gaat werken:

(/ (+ 1 2 3) 2) ;;=> 3

;; of

(/ 6 2) ;;=> 3

Een voorbeeld van een niet-referentieel transparante functie is:

(def global-value 10)
(defn my-fun [a b] 
 (+ a b global-value))
(my-fun 1 2) ;;=> 13
(def global-value 11)
(my-fun 1 2) ;;=> 14

De functie my-fun levert de ene keer de waarde 13 op met de argumenten 1 en 2, maar de andere keer de waarde 14. Dit komt omdat de uitkomst van de functie afhankelijk is van een globale variabele global-value.

Een serie aanroepen van referentieel transparante functies zou je kunnen verdelen over verschillende cores, omdat ze onafhankelijk van elkaar berekend kunnen worden. Bij een object geörienteerd/imperatief programmeermodel ligt dit vaak lastiger. De imperatieve talen zijn vooral gebaseerd op het Von Neumann-model waarin je maar één centrale processor hebt. Methoden in een OO-taal zijn vaak juist niet referentieel transparant, omdat de methoden gebruik maken van de toestand van een object (de attributen). Dit zijn twee redenen waarom het vaak lastiger is om OO-software te paralleliseren en dus sneller maken. Functionele talen lenen zich hier beter voor. In een functionele programmeertaal is de koppeling tussen taal en machine minder sterk.

Een klein voorbeeld van parallelisatie in Clojure:

user=> (time (doall (map (fn [a] (Thread/sleep 1000) (inc a)) (range 10))))
"Elapsed time: 10010.207 msecs"
(1 2 3 4 5 6 7 8 9 10)
user=> (time (doall (pmap (fn [a] (Thread/sleep 1000) (inc a)) (range 10))))
"Elapsed time: 1050.0 msecs"
(1 2 3 4 5 6 7 8 9 10)

In de eerste expressie wordt er een functie toegepast op een lijst van 10 getallen. Dit gebeurt met de hogere orde functie map. De functie wacht eerst 1 seconde en levert dan 1 + zijn input op. In een single-threaded wereld zal dit 10 seconden duren. Omdat de functie puur is, kunnen we het werk makkelijk paralleliseren. De functie pmap doet hetzelfde als map, maar verdeelt het werk over meerdere cores. Nu duurt het opeens nog maar 1 seconde. Dit lijkt vreemd, maar heeft te maken met het feit dat een core meerdere threads kan opstarten.

1.3.4 Andere voordelen

Andere voordelen van functioneel programmeren zijn:

 • hogere expressiviteit, programma's zijn vaak compacter dan in traditionele imperatieve (OO)-talen
 • minder code betekent minder bugs
 • pure functies zijn makkelijker te testen, want hebben alleen lokaal impact

2 Clojure Basics

2.1 REPL

We zullen nu wat verder ingaan op Clojure. Het is handig om de voorbeelden die voorbijkomen ook zelf uit te proberen. Voor de installatie van Clojure zie de practicumbundel. Clojure kun je installeren voor verschillende omgevingen zoals Eclipse, IntelliJ, Emacs of gewoon simpelweg vanaf de command prompt aanroepen. In al die omgevingen heb de beschikking over de zogenaamde REPL. REPL betekent: 'Read Eval Print Loop'. Je kunt Clojure-expressies invoeren (read) die gecompileerd en geëvalueerd worden. Het resultaat ervan wordt vervolgens geprint. Zie ook figuur repl (bron). Daarna wordt er geloopt, dat wil zeggen, van voren af aan weer begonnen met het lezen van de volgende expressie. Op deze manier kan je incrementeel en bottom-up je software opbouwen.

./pictures/clojure-repl.png

REPL.

2.2 Expressies en notatie

Wij noteren meestal Clojure code en de uitkomst na lezen, compileren/evalueren en printen als volgt:

expressie ;;=> uitkomst

Het voordeel van deze manier van noteren is dat je deze code, inclusief uitkomst kan kopiëren en plakken in een REPL. Alles wat na ;; volgt is namelijk commentaar in Clojure. Met => bedoelen we: "gaat naar", of: "heeft als resultaat". Dit had ook een ander symbool kunnen zijn en is niet iets van Clojure zelf. Een voorbeeldje:

(+ 1 2 3) ;;=> 6

Bovenstaande betekent dat de Clojure-expressie (+ 1 2 3) de waarde 6 oplevert.

Verder valt op dat deze Clojure-expressie begint met een openingshaakje, (, en eindigt met een sluithaakje, ) . Dit is in Clojure de notatie voor een lijst. Deze Clojure-expressie is dus een lijst, maar tegelijkertijd een programma. Op zich is één expressie al een programma, maar een programma kan uiteraard ook uit een hele verzameling van expressies bestaan. De lijst in het voorbeeld bestaat uit 4 elementen. Het eerste element is Symbol, oftewel de naam van iets, in dit geval de functie +. Deze functie kan een variabel aantal getallen optellen. Het tweede, derde en vierde element van de lijst zijn integers. Een andere naam voor een Clojure-expressie is form of S-expressie, of kortweg sexpr (zie http://en.wikipedia.org/wiki/S-expression).

De algemene vorm voor een functie-aanroep in Clojure is als volgt:

(f a1 a2 a3 a4 ...)

Op de plaats van f staat de naam van een functie en daarna volgen de argumenten. Dit kunnen er nul of meer zijn, afhankelijk van de functie. De expressie levert na compilatie/evaluatie een waarde op die door de REPL wordt geprint. Hier nog wat voorbeelden van functie-aanroepen:

(- 3 2) ;;=> 1
(min 1 3 -1 4) ;;=> -1
(max 1 3 -1 4) ;;=> 4
(str "foo" "bar" 1 2 3) ;;=> "foobar123"

De functies -, min (minimum) en max (maximum) spreken voor zich. De functie str behoeft enige uitleg. Deze functie plakt alle string-representaties van argumenten aan elkaar. Een string-representatie wordt verkregen door toString() aan te roepen op het argument.

Een sexpr hoeft niet per se uit een functie-aanroep te bestaan. Ook simpele waarden zijn geldige expressies. Simpele waarden (in figuur forms literals genoemd) evalueren naar zichzelf:

1 ;;=> 1 - Integer
"hallo" ;;=> hallo - String
2.0 ;;=> 2.0 - Double
3/4 ;;=> 3/4 - Ratio
true ;;=> true - Boolean
:foo ;;> :foo - Keyword

In het commentaar volgt na de - van welk type de uitkomst is. Dat is niet iets wat de REPL heeft geprint, maar dat hebben we er zelf ter info bij gezet.

2.3 Special forms

Clojure is een simpele taal met een aantal ingebouwde special forms. De rest van de programmeertaal bouwt voort op deze special forms. Dit betekent dat veel van de code waar Clojure in geschreven is, in Clojure zelf geschreven is en te herleiden valt naar deze special forms. De special forms zijn:

 • def
 • if
 • do
 • let
 • quote
 • var
 • fn
 • loop / recur
 • try / throw
 • enkele Java-interop primitieven

Enkele van deze special forms zullen we in dit hoofdstuk verder behandelen.

2.4 Doc(umentatie)

Zojuist hebben we de functie str in actie gezien. Om te achterhalen hoeveel en welk soort argumenten een functie accepteert en wat de functie ermee doet, bestaat de 'functie' doc (die je vanaf de REPL kunt aanroepen. Om precies te zijn is doc geen functie, maar een macro. Dit onderscheid is echter nu nog niet van belang.

user=> (doc str)
-------------------------
clojure.core/str
([] [x] [x & ys])
 With no args, returns the empty string. With one arg x, returns
 x.toString(). (str nil) returns the empty string. With more than
 one arg, returns the concatenation of the str values of the args.
nil

Nog een voorbeeld, maar dan met de functie + die we ook al gebruikt hebben:

user=> (doc +)
-------------------------
clojure.core/+
([] [x] [x y] [x y & more])
 Returns the sum of nums. (+) returns 0. Does not auto-promote
 longs, will throw on overflow. See also: +'
nil

Allereerst geeft de documentatie aan dat + een functie is, gedefinieerd in de namespace clojure.core. In deze namespace bevinden zich alle basisfuncties die standaard geladen worden. Vervolgens wordt er aangegeven dat + nul, één, twee, of twee en een variabel aantal argumenten accepteert. In het laatste geval wordt het variabele aantal argumenten samengevoegd in een lijst. Dit wordt achtereenvolgens aangegeven door [] voor nul argumenten, [x] voor één argument, [x y] voor twee argumenten en [x y & more] voor twee en eventueel meer argumenten. Zoals verwacht geeft de documentatie aan dat + de som van zijn argumenten teruggeeft. Behalve als er nul argumenten zijn, (+), dan wordt er 0 teruggegeven.

Een onmisbare website bij het ontwikkelen in Clojure is http://clojuredocs.org. Deze website biedt niet alleen zoekmogelijkheden, maar ook voorbeelden van het gebruik van functies.

2.5 Verschillen met Java

De meeste functies in Clojure accepteren een variabel aantal argumenten. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor de functie max. Eerst volgt een aanroep van de vergelijkbare functie in Java en daarna in Clojure.

Java:

int x = Math.max(1,2); // x == 2;   

Clojure:

(def x (max 1 2 -1 -3 5)) ;;=> 5

Enkele verschillen die we tussen Java en Clojure zien in bovenstaande fragmenten:

 • Geen verplichte komma's tussen argumenten. Wel toegestaan, maar worden genegeerd. We hadden dus ook mogen schrijven:
  (def x (max 1, 2, -1, -3, 5))
  
 • Haakjes staan om de hele functie-aanroep in plaats van om de argumenten. In plaats van
  f(a1,a2)
  

  schrijven we dus

  (f a1 a2) 
  ;; of
  (f a1, a2)
  
 • Een Clojure-functie accepteert wanneer zinvol een variabel aantal argumenten

2.6 Def

 • Met def kun je een zogenaamde Var definiëren
 • Een Var is een mutable storage location, heeft een naam, is onderdeel van een namespace en verwijst naar een waarde
 • Een waarde kan van alles zijn: een getal, een string, een hashmap, een functie of macro, etc
 • Programma's/expressies worden genoteerd met de lijst-notatie
 • Vandaar: (def naam waarde) ipv bijvoorbeeld naam = waarde

2.7 Fn

Met de special form fn kun je een functie aanmaken:

(fn [x] (+ 1 x))

Bovenstaande functie accepteert één argument x en levert x + 1 als resultaat op. Als we deze functie willen aanroepen, zullen we deze op functiepositie moeten zetten en een argument mee moeten geven:

((fn [x] (+ 1 x)) 1) ;;=> 2

In bovenstaande expressie wordt er een (anonieme, want zonder naam) functie gedefinieerd, die meteen wordt aangeroepen met 1. De functie geeft het antwoord 2 terug. Natuurlijk willen we ook functies kunnen opslaan onder een naam. Hiervoor gebruiken we weer def:

(def my-increment (fn [x] (+ 1 x)))
(my-increment 1) ;;=> 2

Als afkorting voor het pattern (def <naam> (fn ...)) kun je defn (define function) gebruiken. Dit is geen special form, maar is gebaseerd op def. Onder water wordt er dus gewoon hetzelfde gedaan als in bovenstaand voorbeeld.

(defn my-increment [x] (+ 1 x))
(my-increment 1) ;;=> 2

De functie die een getal incrementeert bestaat in Clojure trouwens al en heet inc.

2.8 Rekenkundige expressies

int x = 1 + 2 - 3 * 2 / 6;

Bedenk wat de uitkomst is van bovenstaande rekenkundige expressie in Java. Het antwoord is 2. Waarom? Je moet bij deze notatie iets weten over operator precedence (zie deze link). Deze notatie heet infix-notatie, omdat de operatoren (de bewerkingen zoals + en - tussen de operanden (de getallen) in staan. In Clojure wordt alles genoteerd in Poolse of prefix-notatie. Dezelfde rekenkundige expressie als hierboven zou je als volgt moeten noteren:

(def x (- (+ 1 2) (/ (* 3 2) 6)))

Omdat - een functie is worden de argumenten eerst geëvalueerd, voordat de functie-aanroep wordt geëvalueerd. Stap voor stap zal de evaluatie als volgt verlopen:

(def x (- 3 (/ (* 3 2) 6))) ;; (+ 1 2) vervangen door 3
(def x (- 3 (/ 6 6))) ;; (* 3 2) vervangen door 6
(def x (- 3 1)) ;; (/ 6 6) vervangen door 1
(def x 2) ;; (-3 1) vervangen door 2, x krijgt nu de waarde 2 toegewezen

Rekenkundige functies in Clojure kunnen omgaan met een variabel aantal argumenten. Enkele voorbeelden:

user=> (+ 1 2 3)
6
user=> (+ 1 2 3 4)
10
user=> (- 10 2)
8
user=> (- 10 2 1)
7
user=> (* 10 3)
30
user=> (* 10 2 3)
60
user=> (/ 64 2)
32
user=> (/ 64 2 2)
16
user=> (/ 64 2 2 2 2 2)
2

Sommige (rekenkundige) functies zijn niet in Clojure geprogrammeerd omdat Java al een vergelijkbare methode bevat. Bijvoorbeeld voor het berekenen van machten:

user=> (* 2 2 2)
8
user=> (Math/pow 2 3)
8.0

Ook is een reden waarom een functie soms niet in Clojure zit dat het redelijk simpel zelf geprogrammeerd kan worden:

user=> (repeat 3 2)
(2 2 2)
user=> (reduce * (repeat 3 2))
8
user=> (defn int-pow [n p] (reduce * (repeat p n)))
#'user/int-pow
user=> (int-pow 2 3)
8
user=> (int-pow 2 4)
16

Wat reduce precies doet bewaren we voor later in het gedeelte over functioneel programmeren.

Oefening 1. Schrijf voor jezelf de stapsgewijze evaluatie van onderstaande rekenkundige expressie uit:

(/ (+ 1 2 (* 2 3)) (- 10 7 (/ 4 2)) 3)

Oefening 2. De goniometrische sinus-functie is niet in Clojure ingebouwd, maar kan via Java-interop worden aangeroepen. Bereken de waarde van \(sinus(\pi)\). Hint: de (benaderde) waarde van \(\pi\) kan je in Clojure verkrijgen als volgt:

user=> Math/PI
3.141592653589793

Let op: er staan geen haakjes om de expressie. Het gaat hier immers niet om een functieaanroep.

2.9 Conditionele expressies

In Clojure heb je zoals in vrijwel alle programmeertalen een if-then-else constructie. Deze werkt als volgt:

user=> (if (= 1 2) :waar :niet-waar)
:niet-waar
user=> (if (= 1 1) :waar :niet-waar)
:waar
user=> (if (= 1 2) :waar)
nil
user=> (if (= 1 1) :waar)
:waar

In Clojure verwacht if minimaal twee expressies. De eerste expressie stelt een conditie voor: iets wat logisch true of false oplevert. Indien de conditie logisch true oplevert, wordt de waarde van de tweede expressie opgeleverd, anders de waarde van de derde expressie. Als de conditie logisch false is en er geen derde expressie opgegeven wordt, geeft if als waarde nil terug. Belangrijk om te weten is dat in Clojure alles wat niet nil of false is als logisch true wordt gezien:

(if true "true is logisch waar" "true is logisch niet waar")
;;=> "true is logisch waar"

(if "een string" "een string is logisch waar" "een string is logisch niet waar")
;;=> "een string is logisch waar"

(if nil "nil is logisch waar" "nil is logisch niet waar")
;;=> "nil is logisch niet waar"

(if false "false is logisch waar" "false is logisch niet waar")
;;=> "false is logisch niet waar"

Enkele voorbeelden.

(if (> 1 2) "foo" "bar") 
;;=> "bar"

(if (< 1 2) "foo" "bar") 
;;=> "foo" 

We zien in bovenstaand voorbeeld dat < en > gewoon functies zijn die aangeroepen worden zoals elke andere functie in Clojure.

Een geneste if is natuurlijk ook mogelijk in Clojure. Vaak kunnen deze if-expressies versimpeld worden.

(if (= 1 1)
 (if (> 5 4)
  "foo"
  "bar")
 "bar") 
;;=> "foo"

Bovenstaande expressie zegt: als de conditie (= 1 1) waar is EN de conditie (> 5 4) is waar, geef dan "foo" als waarde terug en in alle andere gevallen "bar". Dit kan versimpeld worden (zoals in elke andere taal) tot:

(if (and (= 1 1) (> 5 4)) 
  "foo" 
  "bar")
;;=> "foo"

Een ander voorbeeld:

(if (= 1 2)
 "foo"
 (if (> 4 5)
  "bar"
  "baz")) 
;;=> "baz"

Bovenstaande expressie zegt: als (= 1 2) geef dan "foo" terug, zo niet, als (> 4 5) geef dan "bar" terug, anders "baz". In plaats van deze geneste if kan cond gebruikt worden:

(cond (= 1 2) "foo"
   (> 4 5) "bar"
   :else "baz")

De cond-constructie is leesbaarder dan een geneste if en kan omgaan met een variabel aantal condities. Omdat alles behalve false en nil in Clojure als logisch waar wordt gezien, dus ook het keyword :else, levert de cond-expressie als defaultwaarde "baz" op. Het keyword :else kan vervangen worden door iets anders wat logisch waar is. De meestgebruikte stijl is echter om het zo te doen [1].

Oefening 3. Hoe kan de volgende expressie vereenvoudigd worden? Test je antwoord met verschillende waarden voor x.

(if (not (nil? x)) "foo" "bar")

Oefening 4. Vereenvoudig de geneste if naar een cond-expressie. Test je antwoord met verschilende waarden voor x, y, p en q.

(if (= x y)
 (+ 1 2 3)
 (if (> p q)
  (/ 1 3)
  (/ 1 4)))

2.10 Do

Do-expressies zijn nodig wanneer er, voordat er een waarde van een expressie teruggegeven wordt, eerst nog een of meerdere side effects uitgevoerd moeten worden. Een side effect is bijvoorbeeld printen naar standaard output.

user=> (if (odd? 3)
 #_=>   (do (println "3 is indeed an odd number!")
 #_=>     3))
3 is indeed an odd number! ;; side effect
3             ;; return-waarde

Het is niet per se nodig dat de eerste expressies side effects laten optreden. Zo niet, dan gebeurt er niets en levert de do-expressie de waarde van de laatste expressie op:

(do 1 
  2
  3) ;;=> 3

In het volgende (nonsens)voorbeeld wordt er een do-expressie gemaakt met twee side effects en een return-waarde.

1: user=> (def n (do 
2:  #_=>     (println "hello")
3:  #_=>     (println "how are you?")
4:  #_=>     10))
5: hello
6: how are you?
7: #'user/n
8: user=> n
9: 10

Op de eerste vier regels wordt de do-expressie toegekend aan de Var n. Op regel 5 en 6 zien we dat "hello" en "how are you" worden geprint. Daarna volgt de uitdrukking #'user/n. Dit betekent dat er een Var n gedefinieerd is in de namespace user. Op regel 8 vragen we de waarde van n op en dit is zoals verwacht 10. Deze keer wordt de tekst uit de do-expressie niet geprint, omdat de expressie slechts eenmaal wordt ge-evalueerd en alleen het resultaat wordt opgeslagen in de Var n.

Oefening 5. Definieer een do-expressie die eerst "hallo" print en de waarde 42 teruggeeft.


Sommige constructies in Clojure hebben een zogenaamde implicit do. Een voorbeeld hiervan is when:

user=> (when true (println "Yes, it's true!")
 #_=>      10)
Yes, it's true!
10

In principe staat er om alles wat na de conditie volgt een do, maar deze mag je weglaten. Vandaar dat dit een impliciete do heet. Eigenlijk staat er dus:

user=> (when true (do (println "Yes, it's true!")
 #_=>        10))
Yes, it's true!
10

When is een variant op if en heeft geen else-tak.

Verdieping 1. When is eigenlijk een macro, maar macro's behandelen we pas in hoofdstuk Macro's. Macro's zijn bedoeld om het schrijven van Clojure-code beknopt te kunnen houden en om nieuwe taalfeatures te kunnen introduceren. Een macroexpansie laat zien waar een macroaanroep door de Reader naar toe wordt vertaald:

user=> (macroexpand '(when true (println "Yes, it's true") 10))
(if true (do (println "Yes, it's true") 10))

Hier zien we dat een aanroep van when onder water wordt vertaald naar een aanroep van if met daarin een do.

2.11 Let

Clojure bevat een zogenaamde let-form, dat zich het makkelijkste laat illustreren aan de hand van een voorbeeld.

(let [x 10 
   y 20 
   z (+ x y)]
 (list x y z))
;;=> (10 20 30)

Een let-expressie begint met het woord let, gevolgd door let-bindings omgeven door vierkante haken, gevolgd door een of meerdere expressies waarin de namen uit de let-bindings gebruikt kunnen worden. Op de plaats van de namen worden dan de bijbehorende waarden uit de let-bindings ingevuld.

Bovenstaand voorbeeld komt dus neer op

(list 10 20 (+ 10 20))
;;=> (10 20 30)

De namen die aan waarden gegeven worden in de let-bindings worden in Clojure ook wel locals genoemd. Locals zijn synoniemen voor waarden. Het zijn dus geen variabelen. Ze zijn niet te wijzigen, oftewel immutable. Wel kunnen locals overschaduwd worden doordat verderop dezelfde naam nog eens gebruikt wordt:

(let [x 10 
   y 20 
   z (+ x y)
   x z]
 (list x y z))
;;=> (30 20 30)

De naam x in de expressie krijgt nu de waarde van z, dus 30, maar de waarde van z is gebaseerd op de eerste waarde van x. Je zou bijna denken dat de waarde van x in deze let-expressie gewijzigd is, maar in werkelijkheid is het voorbeeld gelijk aan:

1: (let [x 10]
2:  (let [y 20]
3:   (let [z (+ x y)]
4:    (let [x z]
5:     (list x y z))))) 
6: ;;=> (30 20 30)

De expressie op regel 4 is zelf weer een nieuwe let-expressie met een eigen scope, waarin de naam x gebruikt wordt om een waarde uit een hogere scope, z, toe te kennen. De local x uit de hogere scope wordt dus niet veranderd, maar wordt overschaduwd door een nieuwe local met dezelfde naam. Local variable shadowing is ook in sommige andere talen mogelijk. Niet in Java, maar bijvoorbeeld wel in Javascript:

var x = 10;
console.log(x);
(function() {
  var x = 20;
  console.log(x);
}())
console.log(x);

Resultaat:

10
20
10

In het stukje Javascript wordt een variabele x gedefinieerd met de waarde 10 en deze waarde wordt geprint naar de console. Daarna wordt er een anonieme functie gemaakt waarin een lokale variable met de naam x wordt gedefinieerd. Deze waarde wordt ook geprint. De anonieme functie wordt meteen aangeroepen. Daarna, als de scope van de anonieme functie verlaten is, wordt x nogmaals geprint. Hier gaat het weer om de variabele x met de waarde 10. Het verschil met Javascript is dat Clojure locals niet gewijzigd kunnen worden, maar Javascript-variabelen wel.

Een anti-voorbeeld is het volgende stukje Clojure:

 1: user=> (do (def x 10)    
 2:  #_=>   (println x)
 3:  #_=>   (def x 20)
 4:  #_=>   (println x)
 5:  #_=>   (do (def x 30)
 6:  #_=>    (println x))
 7:  #_=>   (println x))
 8: 10
 9: 20
10: 30
11: 30
12: nil

Dit is misbruik maken van Vars die uitsluitend bedoeld zijn om globale waarden op te slaan bij een naam, zoals functies en configuratie-parameters. In bovenstaand voorbeeld is x geen lokale waarde, maar een globale wijzigbare variabele. Op regel 5 begint een nieuwe do-expressie waarin een 'variabele' x op 30 wordt gezet. Op regel 7 zou je verwachten dat de waarde 20 wordt geprint. Omdat x echter een globale waarde is, is deze op regel 5 aangepast.

Tip 1. Definieer Vars met def alleen op top-level en niet binnen de scope van een andere expressie.

Oefening 6. Vul de onderstaande code aan, zodat de uitkomst klopt.

user=> (let [x _
 #_=>    y _
 #_=>    _ 20]
 #_=>  (+ x y z))
45

2.12 Namespaces

2.12.1 Namespaces gebruiken

Grotere programma's die gebouwd worden in Clojure worden opgedeeld in namespaces. Ook de programmeertaal Clojure zelf is opgedeeld in namespaces. De namespace clojure.core bevat alle basisfunctionaliteit en wordt standaard geladen, maar bijvoorbeeld de namespace clojure.xml bevat functionaliteit om om te gaan met XML en wordt niet standaard geladen.

De onderstaande REPL-sessie laat zien hoe je deze namespaces kan laden. Eerst wordt er getoond wat er mis kan gaan als je een functie gebruikt uit een namespace die nog niet geladen is. Overigens start een REPL meestal op in de namespace user waarin nog niks gedefinieerd is en je als gebruiker vrij je gang kan gaan. Namespaces zijn net als bijna alles in Clojure eersteklas objecten, die je in je programma kunt gebruiken.

user=> (clojure.xml/parse "http://http://www.w3schools.com/xml/note.xml")
ClassNotFoundException clojure.xml java.net.URLClassLoader$1.run (URLClassLoader.java:202)

In bovenstaand voorbeeld wordt er geprobeerd om de functie clojure.xml/parse toe te passen op een url die verwijst naar een XML-document. Het symbol clojure.xml/parse noemen we volledig gekwalificeerd (in het Engels fully qualified) omdat de namespace-prefix voor de functienaam staat (gescheiden door een /). De functie parse is dus een functie in de namespace clojure.xml. We zien hier een foutmelding, omdat de namespace clojure.xml nog niet geladen is.

Om de namespace te laden gebruiken we require:

user=> (require 'clojure.xml)
nil
user=> (clojure.xml/parse "http://www.w3schools.com/xml/note.xml")
{:tag :note, :attrs nil, :content [# # # #]}

Let op het quotje. Dit is om aan te geven dat Clojure het symbol niet moet evalueren naar een andere waarde, maar dat het hier letterlijk om het symbol gaat. Alles waar in Clojure een quotje voor staat, wordt niet geëvalueerd maar letterlijk genomen. Require kan je gebruiken voor alle clojure-files die op het classpath staan. Bij het uitvoeren van een Clojure-programma of REPL wordt er altijd een clojure jar-file gebruikt en de gehele inhoud van deze jar-file komt op het classpath te staan. Bij het uitvoeren van (require 'clojure.xml) wordt de file clojure/xml.clj geladen uit de clojure-jar-file. De source daarvan is te zien als je het clojure jar-bestand uitpakt en is ook te zien via deze link op Github.

Bij veelgebruikte functies willen we niet altijd een volledig gekwalificeerd symbol hoeven te gebruiken omdat dit veel schrijfwerk kost. We kunnen dit als volgt oplossen:

user=> (require '[clojure.xml :as xml])
nil
user=> (xml/parse "http://www.w3schools.com/xml/note.xml")
{:tag :note, :attrs nil, :content [# # # #]}

Door het gebruik van :as definieert require voor ons een alias en mogen we clojure.xml afkorten als xml.

Als we helemaal de prefix weg willen laten, kunnen we nog gebruik maken van de optie :refer:

user=> (require '[clojure.xml :refer [parse]])
nil
user=> (parse "http://www.w3schools.com/xml/note.xml")
{:tag :note, :attrs nil, :content [# # # #]}

Tenslotte bestaat er in Clojure nog de mogelijkheid om alle Vars uit een andere namespace te 'referren'. Dit gaat met use. In de volgende kersverse REPL-sessie wordt dit getoond.

user=> (use 'clojure.xml)
nil
user=> (parse "http://www.w3schools.com/xml/note.xml")
{:tag :note, :attrs nil, :content [# # # #]}

Ook is het mogelijk bij use om een selectie te maken zodat niet alle Vars worden 'gereferred':

(use '[clojure.xml :only [parse]])

Dit komt dus op hetzelfde neer als

(require '[clojure.xml :refer [parse]])

Require zal een Clojure-file slechts eenmaal laden, ook als require meerderen keren wordt uitgevoerd.

Het is aan te bevelen om zo weinig mogelijk gebruik te maken van use en zoveel mogelijk met require te werken en alleen individuele functies te 'referren', om namespacevervuiling tegen te gaan. Gebruik use hoogstens alleen in combinatie met only. In principe kun je alleen require toe en heb je use niet nodig.

Tip 2. Gebruik require in plaats van use.

Het is ook mogelijk om een Clojure-files te laden buiten het classpath, met het meer low-level load-file:

user=> (load-file "/tmp/script.clj")

In principe is dit niet aan te raden in productiecode, behalve wanneer je aan het experimenteren bent in de REPL.

Oefening 7. Start een nieuwe REPL op en zorg er met behulp van require voor dat de je de functies difference en union uit de namespace clojure.set kan gebruiken zoals aangegeven. Gebruik een combinatie van :as en :refer.

user=> (require '[ <aanvullen> ])
user=> (set/difference #{1 2 3} #{3 4 5})
#{1 2}
user=> (union #{1 2 3} #{3 4 5})
#{1 2 3 4 5}

2.12.2 Namespaces definiëren

Namespaces en hun inhoud worden gedefinieerd in een file met dezelfde naam als de namespace. De namespace-declaratie zet je bovenaan de file neer, als volgt:

(ns mijnproject.mijnnamespace)

en de file sla je dan op onder de naam mijnnamespace.clj in een directory mijnproject. Dit is vergelijkbaar met de structuur van Java-packages, met het verschil dat het laatste deel van de namespacenaam overeenkomt met de bestandsnaam, zonder de extensie .clj.

Een namespace die andere namespaces als dependency heeft, moet dat vermelden in de namespace-definitie. Dit gaat precies zoals in het gedeelte Namespaces gebruiken, met een kleine aanpassing:

(ns myproject.ns1
 (:require [clojure.xml :as xml :refer [parse]]))

Het require-statement is nu onderdeel geworden van de ns-declaratie en begint nu met een dubbele punt, :. Ook hoeven er nu geen quotjes gebruikt te worden, omdat alles wat binnen ns valt letterlijk wordt opgevat. Dit heeft te maken met het feit dat ns geen functie, maar een macro is en macro's krijgen hun argumenten ongeëvalueerd binnen.

Alles wat onder de ns-declaratie wordt gedefinieerd zal deel uitmaken van de namespace:

(ns myproject.ns1
 (:require [clojure.xml :as xml :refer [parse]]))

(def parsed-xml (parse "http://www.w3schools.com/xml/note.xml"))

De Var parsed-xml hoort nu bij de namespace mijnproject.mijnnamespace.

Mochten we nu in een andere namespace gebruik willen maken van parsed-xml, dan gaat dat als volgt:

(ns myproject.ns2
 (:require myproject.ns1))

(defn print-xml []
 (println myproject.ns1/parsed-xml))

of korter:

(ns myproject.ns2
 (:require [myproject.ns1 :as ns1]))

(defn print-xml []
 (println ns1/parsed-xml))

Als laatste laten we zien hoe in je een ns-declaratie een Java-class kan importeren:

(ns myproject.ns3
 (:import java.io.File))

(def my-file (File. "/tmp/foo.clj"))

Voor meer informatie over namespaces bekijk de documentatie (vanaf de REPL (doc ns)) of bezoek http://clojure.org/namespaces.

2.13 Tot slot

Als afsluiting van dit hoofdstuk nog een oefening.

Oefening 8. Zoek op http://www.clojure.org/special_forms op welke special forms er in dit hoofdstuk niet zijn behandeld en wat je er globaal aan hebt.

3 Functies

3.1 Een functie definiëren

In een functionele programmeertaal vormen functies de belangrijkste bouwblokken. We willen natuurlijk zelf functies kunnen definiëren. In het vorige hoofdstuk zagen we dat de bouwblokken hiervoor zijn: fn, def, of het afgeleide defn. Een uitgebreider voorbeeld van het gebruik van defn:

(defn surround-word 
 "returns a word surrounded with the affix" 
 [affix word]
 (str affix word affix))

Hier wordt een functie gedefinieerd met de naam surround-word. Optioneel kun je een documentatiestring meegegeven, die vertelt hoe je de functie kan aanroepen. Deze documentatie kun je dan later met doc weer opvragen. Parameters van een functie worden omgeven door vierkante haken, in het voorbeeld affix en word. Daarna volgt de body van de functie. Dat kunnen nul, één of meerdere expressies zijn (defn heeft een implicit do). In ons voorbeeld hebben we maar één expressie: een aanroep van de functie str die, zoals eerder vermeld, stringrepresentaties van argumenten aan elkaar plakt. Roepen we deze functie aan met een paar voorbeeldwaarden dan zien we het volgende:

(surround-word "123" "foo") ;;=> "123foo123"

3.2 Anonieme functies

Het is ook mogelijk om een anonieme functie te definiëren. Dat wil zeggen, een functie zonder naam. Dit gaat met de special form fn:

(fn [x] (+ x 2))

Je gebruikt anonieme functies vaak in zogenaamde hogere orde functies. Hogere orde functies zijn functies die een functie als argument hebben. Een voorbeeld hiervan is map. Deze functie neemt een functie als eerste argument en een sequence (een lijstview op een bepaalde collectie). De functie die als argument is meegegeven wordt dan toegepast op elk element van de sequence en de resultaten worden samengevoegd tot een nieuwe sequence.

(map (fn [x] (+ x 2)) [1 2 3]) ;;=> (3 4 5)

Clojure ondersteunt ook een kortere notatie voor anonieme functies:

(map #(+ % 2) [1 2 3]) ;;=> (3 4 5)

De notatie is dus in plaats van (fn [x] ...) #(...) waarbij het procentteken het eerste argument voorstelt. In het geval dat de anonieme functie meerdere argumenten nodig heeft kun je de procenttekens nummeren:

(#(+ %1 %2) 10 20) ;;=> 30

In bovenstaand voorbeeld wordt er een anonieme functie gemaakt die zijn eerste en tweede argument optelt. Deze anonieme functie wordt meteen aangeroepen, omdat deze in functiepositie binnen een andere lijst staat, met de argumenten 10 en 20. Het antwoord is zoals verwacht 30. Het voorbeeld is dus hetzelfde als

(let [my-fun #(+ %1 %2)]
 (my-fun 10 20)) ;;=> 30

alleen nu hebben we de functie een lokale naam gegeven in de scope van de let-expressie.

3.3 Aantal argumenten

In Clojure is het mogelijk om binnen een functie-declaratie meerdere functie-definities te geven die aangeroepen kunnen worden op basis van het aantal argumenten. Dat zien we in het onderstaande voorbeeld.

(defn myfun 
 ([x] ;; 1 parameter
  (+ x 2))
 ([x y] ;; 2 parameters
  (+ x y)))

(myfun 3) ;;=> aanroep met 1 parameter, 5
(myfun 3 4) ;;=> aanroep met 2 parameters, 7

Bovenstaande functie zal in het geval van één argument het getal 2 erbij optellen. In het geval van twee argumenten zal de functie de beide getallen optellen.

Zoals eerder gezegd is het vaak beter om een functie te schrijven die om kan gaan met een variabel aantal argumenten en dat doe je als volgt.

(defn myfun [& args] 
 (println "Eerste argument: " (first args))
 (println "De rest van de argumenten: " (rest args))
 (println "Alle argumenten: " args))

De aanroep en het antwoord van de functie zal er nu als volgt uitzien:

user=> (myfun 1 2 3)
Eerste argument: 1
De rest van de argumenten: (2 3)
Alle argumenten: (1 2 3)
nil

In bovenstaand voorbeeld wordt een ampersand & gebruikt en daarna de naam args. De ampersand geeft aan dat er een variabel aantal argumenten gebruikt kan worden. Deze argumenten worden dan verzameld in een sequence met de naam args. Deze sequence kan je dan weer gebruiken in de body van de functie. Van een sequence kan je het eerste element opvragen met behulp van de functie first. Bijvoorbeeld (first '(1 2 3)) ;;=> 1. Ook kan je alles behalve het eerste element opvragen met de functie rest. Dat levert dan weer een lijst op. Bijvoorbeeld (rest '(1 2 3)) ;;=> (2 3). In bovenstaand voorbeeld print functie myfun dus eerst het eerste argument, daarna de rest van de argumenten en vervolgens nog eens alle argumenten. De returnwaarde van de functie is nil, omdat de functie println als returnwaarde altijd nil heeft.

Ook een combinatie van een minimum aantal vereiste argumenten en daarna een variabel aantal argumenten is mogelijk:

(defn myfun [x y & others] 
 (println "x: " x)
 (println "y: " y)
 (println "others: " others))

user=> (myfun 1 2 3 4 5)
x: 1
y: 2
others: (3 4 5)
nil

Roepen we bovenstaande functie aan met minder dan twee argumenten, dan zullen we een foutmelding krijgen:

user=> (myfun 1)
ArityException Wrong number of args (1) passed to: user$myfun ...

Oefening 9. Schrijf een functie die minstens 3 verplichte argumenten (getallen) heeft en optioneel nog meer argumenten. Print de optionele argumenten en geef de som van de eerste drie argumenten terug als resultaat.

3.4 Destructuring

Functies ondersteunen een bepaalde techniek genaamd destructuring om elementen uit elkaar te plukken die als argument aangeboden worden. Hieronder een voorbeeld van een functie die als argument een sequence van twee elementen verwacht en die twee elementen op het scherm afdrukt.

(defn myfun [seq-of-two]
 (let [fst (first seq-of-two)
    snd (second seq-of-two)]
  (println "Eerste: " fst)
  (println "Tweede: " snd)))

user=> (myfun [1 2])
Eerste: 1
Tweede: 2
nil

Door middel van destructuring kunnen we de lijst van twee elementen al in de parameterlijst uit elkaar halen:

(defn myfun [[fst snd]]
 (println "Eerste: " fst)
 (println "Tweede: " snd))

Mocht je toch het geheel nodig hebben, naast de onderdelen kun je nog :as gebruiken:

(defn myfun [[fst snd :as seq-of-two]]
 (println "Eerste: " fst)
 (println "Tweede: " snd)
 (println "Geheel: " seq-of-two))

user=> (myfun [1 2])
Eerste: 1
Tweede: 2
Geheel: [1 2]
nil

De argumentenlijst vormt dus een beschrijving van de structuur die je als argument verwacht en wordt overeenkomstig toegekend aan de namen in de structuur.

Bij destructuring is ook weer de &-notatie mogelijk voor een verplicht aantal en optioneel variabel aantal onderdelen:

(defn myfun [[x y & rst]]
 (println x y rst))

user=> (myfun [1 2 3 4 5])
1 2 (3 4 5)
nil

Hier zien we dat x overeenkomt met 1, y met 2 en rst met de rest van de sequence. De sequence die we hier meegaven is een vector, een van de belangrijkste datastructuren in Clojure. Hier zal in het volgende hoofdstuk dieper op worden ingegaan.

Oefening 10. Wat is het verschil tussen

(defn myfun [[x y & rst]]
 (println x y rst))

en

(defn myfun [[x y] & rst]
 (println x y rst))

?


Destructuring is ook toepasbaar in een let-expressie:

user=> (let [[x y & rst] [1 2 3 4 5]]
 #_=>  (println x y rst))
1 2 (3 4 5)
nil

Er zijn nog geavanceerdere manieren van destructuring mogelijk die we hier niet zullen bespreken, maar te vinden zijn op http://clojure.org/specialforms.

3.5 Recursie

Een belangrijk begrip in Clojure met betrekking tot functies is recursie. Onderstaande functie is recursief en print de getallen 0 tot n. Het getal n zelf wordt als resultaat opgeleverd.

(defn print-nums
 ([n] (print-nums 0 n))
 ([c n] (if (= c n) n
      (do
       (println c)
       (recur (inc c) n)))))

user=> (print-nums 10)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 ;; return value

Deze functie heeft twee definities. De eerste definitie wordt gebruikt bij aanroep met één argument. In die definitie wordt de functie print-nums zelf weer aangeroepen, maar dan met twee argumenten. Bij aanroep met twee argumenten wordt de tweede definitie gebruikt. Daarin wordt met een if gekeken of c gelijk is aan n. Zo ja, dan wordt n teruggegeven en zijn we klaar. Zo nee, dan volgt er een do. Daarin wordt het getal c geprint. Op de laatste regel van de do vindt de recursieslag plaats: de functie wordt nogmaals aangeroepen, maar nu met het getal c eentje opgehoogd. De functie inc van (increment) verwacht namelijk een getal en levert dat getal + 1 op. Het argument n blijft gelijk. Een recursieve aanroep in Clojure doe je met recur. Op deze manier voorkom je dat er een stackoverflow plaats kan vinden. Dit heeft te maken met het feit dat de JVM geen tail-recursie-optimalisatie kent. In plaats van recur gewoon de functienaam print-nums schrijven is wel toegestaan. Dan vindt er ook recursie plaats, maar wordt er geen optimalisatie gedaan door de Clojure-compiler en loop je dus het risico op een stackoverflow.

Hoe ziet nu de functie-aanroep er van begin tot eind uit?

(print-nums 10)

In bovenstaande wordt er één argument gebruikt, dus wordt de functie-definitie met één argument aangeroepen. Dat resulteert in het volgende aanroep:

(print-nums 0 10)

Nu wordt de functie-definitie met twee argumenten gebruikt. Dit resulteert in de volgende expressie:

(if (= 0 10) 10
 (do
  (println 0)
  (recur (inc 0) 10)))

Aangezien 0 niet gelijk is aan 10 wordt de do-expressie teruggegeven. Eerst wordt 0 geprint. In de laatste expressie roepen we de functie-definitie met twee argumenten opnieuw aan, maar nu met de getallen 1 ((inc 0) = 1) en 10. Dit gaat door totdat c gelijk zal zijn aan 10. Dan wordt er niet meer geprint, maar wordt het getal 10 teruggegeven.

Oefening 11. Schrijf een recursieve functie tafel die de tafel van n print. Voorbeeld aanroep:

user=> (tafel 10)
1 * 10 = 10
2 * 10 = 20
3 * 10 = 30
4 * 10 = 40
5 * 10 = 50
6 * 10 = 60
7 * 10 = 70
8 * 10 = 80
9 * 10 = 90
10 * 10 = 100
nil

Als laatste merken we nog op dat er ook een loop-constructie bestaat. Deze werkt op dezelfde manier als een recursieve functie:

user=> (loop [c 0, n 10]
 #_=>  (if (= c n) n
 #_=>   (do
 #_=>    (print c)
 #_=>     (recur (inc c) n))))
012345678910

Wij gaan hier verder niet dieper op in en merken als slotopmerking op dat een recursieve functie of loop in Clojure meestal te herschrijven is in termen van een hogere orde functies. In het gedeelte Hogere orde functies wordt hier dieper op ingegaan.

3.6 Apply

Soms verwacht een functie losse argumenten, maar hebben we de argumenten alleen in de vorm van een sequence. Bijvoorbeeld in onderstaand voorbeeld:

(def nums [1 2 3 4])
(+ nums) ;;=> error

Bovenstaande aanroep van + gaat mis omdat de functie + meerdere afzonderlijke getallen verwacht en niet een sequence van getallen. In zulke situaties moet je apply gebruiken:

(apply + nums) ;;=> 10

De expressie (+ 1 2 3 4) komt dus op hetzelfde neer als (apply + [1 2 3 4]). Tevens geldt er bij apply dat je ook een aantal losse argumenten mag meegeven:

(apply + 1 2 [3 4]) ;;=> 10

Oefening 12. Bepaal waarom de volgende code niet werkt en herschrijf met apply.

(max [1 2 3])

3.7 Predicaatfuncties

Met predicaatfunctie bedoelen we een functie van één argument die true of false oplevert. In Clojure bestaan een heleboel voorgedefinieerde predicaatfuncties. Alle functies die in Clojure een boolean teruggeven, eindigen met een vraagteken; dus ook predicaatfuncties. Dit is een conventie, maar geen eis van de compiler. Niet alle functies die een boolean teruggeven zijn een predicaatfunctie. Voorbeelden van predicaatfuncties en hun gebruik:

user=> (zero? 0)
true
user=> (zero? 10)
false
user=> (pos? 0)
false
user=> (pos? 1)
true
user=> (neg? -1)
true
user=> (neg? 0)
false
user=> (even? 2)
true
user=> (even? 1)
false
user=> (even? 7)
false
user=> (even? 8)
true
user=> (odd? 9)
true
user=> (odd? 10)
false

Voor de aardigheid laten we hier nog zien dat de functie odd? is afgeleid van even?.

user=> (source odd?)
(defn odd?
 "Returns true if n is odd, throws an exception if n is not an integer"
 {:added "1.0"
  :static true}
 [n] (not (even? n)))
nil

Clojure heeft een functie genaamd apropos waarmee je aan de hand van een string of reguliere expressie kunt zoeken naar alle definities in de geladen namespaces. Zo vinden we voor (apropos #"\?$"), die zoekt naar alle definities die eindigen op een vraagteken:

(superset? subset? within? function? successful?
modifiable-classloader? clojuredocs-available? keyword? chunked-seq?
instance? sequential? fn? nil? string? sorted? false? true? odd?
symbol? thread-bound? future-done? number? integer? reduced?
reversible? seq? identical? zero? char? distinct? ratio? neg? isa?
extends? future? vector? counted? class? special-symbol? var? empty?
list? not-any? associative? float? decimal? map? not-every? even?
future-cancelled? bound? pos? contains? ifn? delay? realized?
rational? set? coll? every? satisfies? blank?)

Nogmaals merken we op dat elke functie die hier staat genoemd, niet per se een predicaatfunctie is.

Oefening 13. Zoek in bovenstaande lijst de juiste predicaatfunctie om de volgende code werkend te krijgen met bijbehorende output. Vul steeds dezelfde functie in. Denk eraan dat in Clojure logische waarheid betekent: alles wat niet nil of false is, wordt als logisch waar gezien.

(... nil) ;;=> false
(... false) ;;=> false
(... true) ;;=> true
(... "appel") ;;=> true

3.8 Hogere orde functies

Een belangrijk onderdeel van functioneel programmeren is het begrip hogere orde functie of kortweg HOF. Een hogere orde functie is een functie die een andere functie als argument verwacht en iets met die functie gaat doen. Een voorbeeld:

(filter (fn [x] (< x 5)) [1 6 5 2 3]) ;;=> (1 2 3)

De functie filter neemt een predicaatfunctie als eerste argument en een collectie als tweede argument. Als resultaat wordt opgeleverd een sequence van alle elementen die voldoen aan het predicaat, dus waarvoor de predicaatfunctie true oplevert.

Voorbeeld:

(filter odd? [1 2 3 4 5 6]) ;;=> (1 3 5) 
(filter even? [1 2 3 4 5 6]) ;;=> (2 4 6)

Oefening 14. Selecteer alle strings met een lengte van langer dan drie karakters. Hint: met de functie count kan je de lengte van een string verkrijgen. De groter-dan functie in Clojure is >, dus (> 5 4) levert true op en (> 4 5) false.

(filter ... ["Bas" "Bert" "Gerard" "Henk" "Jan"]) ;;=> ("Bert" "Gerard" "Henk")

Andere voorbeelden van hogere orde functies zullen we nu bespreken. De functie map is al even aan de orde geweest en is bedoeld om een functie toe te laten passen op elk element van een sequence en hier een nieuwe sequence van te maken. Een voorbeeld:

(map (fn [x] (- x 2)) [1 2 3 4]) ;;=> (-1 0 1 2)

Wat we nog niet hebben gezien is dat map ook om kan gaan met meerdere sequences. De functie die je meegeeft aan map moet dan om kunnen gaan met zoveel argumenten als dat er sequences worden meegegeven:

(map (fn [x y] (- x y)) [10 9 8] [1 2 3]) ;;=> (9 7 5)

De functie wordt eerst toegepast op de getallen 10 en 1, dan op 9 en 2, etc. Oftewel, de nieuwe lijst komt er als volgt uit te zien:

((- 10 1) (- 9 2) (- 8 3)) ;;=>
(  9    7    5  )

Dit werkt ook voor andere aantallen sequences dan 2.

Oefening 15. Vul de juiste functie in.

(range 5) ;;=> (0 1 2 3 4)
(map ... (range 5)) ;;=> (1 2 3 4 5)

De derde hogere orde functie die we hier behandelen is reduce. Dit is een lastige HOF om te begrijpen. Deze HOF verwacht altijd een functie van twee argumenten en past de functie toe op de eerste twee elementen van een sequence. Daarna wordt het resultaat in plaats van de twee elementen voorop geplaatst en begint het proces opnieuw, totdat er nog maar één element over is. Met andere woorden: de sequence wordt met behulp van de functie gereduceerd tot één element. Vandaar de naam reduce. Een simpel voorbeeld:

(reduce (fn [x y] (+ x y)) [1 2 3 4 5]) ;;=> 15

In het voorbeeld wordt de meegegeven optelfunctie eerst toegepast op de getallen 1 en 2. Dit levert 3 op. Daarna wordt de optelfunctie toegepast op 3, het resultaat van de vorige optelling en 3. Zo gaat het verder totdat er nog één getal over is: 15.

Om dit verder te illustreren zullen we een optelfunctie met side effect gebruiken, die informatie over de tussenstappen print:

(defn add-two [x y]
 (println x "+" y "=" (+ x y))
 (+ x y))

user=> (add-two 1 2)
1 + 2 = 3 ;; resultaat van println, side effect
3 ;; antwoord

Nu gaan we deze functie gebruiken om een lijst van getallen te reduceren:

user=> (reduce add-two [1 2 3 4 5])
1 + 2 = 3
3 + 3 = 6
6 + 4 = 10
10 + 5 = 15
15

Natuurlijk hadden we ook gewoon de functie + mee mogen geven aan reduce, omdat deze functie ook met 2 argumenten om kan gaan.

(reduce + [1 2 3 4 5]) ;;=> 15

Overigens is het ook mogelijk de tussenstappen van reduce te verkrijgen als waarden. Dit gaat met de functie reductions:

user=> (reductions + [1 2 3 4 5])
(1 3 6 10 15)

Oefening 16. Welke functie moet er op de puntjes staan?

(reduce ... [2 2 2 2]) ;;=> 16

3.9 Partiële applicatie

Het is mogelijk om functies te maken uit andere functies. De eerste manier die we hier laten zien is partiële applicatie. Partiële applicatie wil zeggen dat je een functie slechts een deel van de argumenten geeft die deze nodig heeft. Als resultaat wordt er dan een nieuwe functie opgeleverd die nog de rest van de argumenten verwacht.

Een voorbeeld.

(defn add [x y]
 (+ x y))

(def add-5 
 (partial add 5))

(add-5 10) ;;=> 15

Let er in bovenstaand voorbeeld op dat we nu niet defn gebruiken om een nieuwe functie door middel van partiële applicatie te definiëren, maar def. Het resultaat van partial is namelijk een functie die we direct aan een Var kunnen toekennen.

Oefening 17. Definieer met partial een functie die een getal maal twee oplevert:

(def times-2 ...)
(times-2 10) ;;=> 20

3.10 Comp

Een andere manier om functies op basis van andere functies te definiëren is functiecompositie. Een voorbeeld.

(def composed-fun (comp - /))
(composed-fun 5 8) ;;=> -5/8

De functies die worden meegegeven aan comp worden van rechts naar links aangeroepen, wanneer de nieuwe functie wordt aangeroepen. In bovenstaand voorbeeld gebeurt er dus dit:

(- (/ 5 8))

Een veelgebruikte compositie is not met een predicaatfunctie:

(filter (comp not zero?) [0 1 2 0 3 4 0 5 6]) ;;=> (1 2 3 4 5 6)

Een complexer voorbeeld is het volgende:

(filter even? [0 1 2 3 4 5 6]) ;;=> (0 2 4 6)
(count '(0 2 4 6)) ;;=> 4

(def countif (comp count filter))
(countif even? [0 1 2 3 4 5 6]) ;;=> 4

De argumenten van de functie countif zijn een predicaatfunctie en een collectie. Deze argumenten worden aan filter gegeven. Het antwoord van filter, een sequence, wordt vervolgens weer aan count gegeven. Het antwoord daarvan is het antwoord van de functie countif. Zonder comp zou je de functie countif zo kunnen opschrijven:

(defn countif [f coll] (count (filter f coll)))

Omdat de notatie met comp niet de argumenten zelf benoemt, heet dit in functioneel programmeren terminologie point free notatie.

Oefening 18. Definieer met comp een functie die eerst een aantal getallen bij elkaar optelt en van de som een string maakt.

3.11 Complement

De functie complement neemt een functie als argument en levert een nieuwe functie op die dezelfde argumenten accepteert als de oude functie, maar een tegengestelde waarheidswaarde oplevert.

(def my-even? (complement odd?))
(my-even? 2) ;;=> true
(my-even? 3) ;;=> false

Merk op dat je dit ook met comp en not kan doen:

(def my-even? (comp not odd?))

Als we nog een stap verder gaan kunnen we van odd? ook een parameter maken en zelf een versie van complement bouwen:

(defn my-complement [f]
 (comp not f))
;; of met partial:
(def my-complement (partial comp not))

(def my-even? (my-complement odd?))
(my-even? 3) ;;=> false
(my-even? 4) ;;=> true

Oefening 19. Vul de puntjes aan zodat de uitkomst klopt.

(map (complement (partial ...)) [1 2 3 4 5]) ;;=> (true true true false false)

3.12 Closure

Functionele programmeertalen ondersteunen closures. Aan dit woord ontleent Clojure zijn naam: alleen de s is vervangen door de j van Java. De definitie van closure op Wikipedia is als volgt:

"In de informatica is een closure een combinatie van een functie met een eigen lokaal variabelenbereik (of: omgeving, Engels: environment) waarbij de functie gebruik maakt van één of meer variabelen in dit bereik. Wanneer de functie aangeroepen wordt heeft deze toegang tot de variabelen in dit bereik, ook al liggen deze buiten het aanroepende bereik. Closures worden vooral gebruikt in functionele programmeertalen (zoals Haskell en OCaml) en programmeertalen die sterk gebaseerd zijn op functionele talen (zoals JavaScript)."

Een voorbeeld van een functie die een closure retourneert, in Clojure:

(defn print-message-fn [msg]
 (let [txt (str "Hello " msg)]
  (fn [] (println txt))))

(def msg-printer1 (print-message-fn "world"))
(def msg-printer2 (print-message-fn "planet"))

user=> (msg-printer1)
Hello world
nil
user=> (msg-printer2)
Hello planet
nil

Bovenstaande functie accepteert een waarde msg, creëert een local txt op basis van de msg en levert een (anonieme) functie op als resultaat, waar deze txt in gebruikt wordt. De anonieme functie houdt een referentie vast naar deze waarde van txt. De anonieme functie kan buiten de scope van de omgeving waarin deze gemaakt is (de functie print-message-fn) gebruik blijven maken van deze waarde. Zodra een functie gebruik maakt van variabelen/waarden buiten zijn eigen variabelenbereik mag het een closure genoemd worden. Ook als we geen local txt hadden gebruikt en de anonieme functie maakte alleen gebruik van msg, dan was het nog steeds een closure geweest.

Ook Javascript ondersteunt closures, zoals we in onderstaand voorbeeld zien:

> function printMessageFn(msg) {
  var text = 'Hello ' + msg; // 
  var printFn = function() { console.log(text); }
  return printFn;
 }

 var msgPrinter1 = printMessageFn('world');
 var msgPrinter2 = printMessageFn('planet');

 msgPrinter1();
 msgPrinter2();
 -------------------------------------------------
 Hello world
 Hello planet

De functie printMessageFn heeft msg als argument en levert als resultaat een functie op. De opgeleverde functie is een closure over de lokale variabele text, waarin ook msg verwerkt is. In de variabele msgPrinter1 slaan we zo'n closure op: een closure over de string "Hello world". Daarna roepen we msgPrinter1 aan. "Hello world" zal dan geprint worden naar de console. We kunnen echter de string 'world' niet meer aanpassen, deze zit verborgen in de closure.

Closures faciliteren in (functionele) programmeertalen een vorm van encapsulatie: data is ge-encapsuleerd in een functie, maar is onzichtbaar van buitenaf.

We dienen nog op te merken dat functies gecreëerd met partial ook closures zijn:

(def add-10 (partial + 10))
(add-10 5) ;;=> 15
(add-10 7) ;;=> 17

Verdieping 2. Tot zover hebben we alleen closures bekeken die beschikking hadden over immutable data. We zullen nu een voorbeeld tonen waarin een closure beschikking heeft over mutable data in de vorm van een atom.

(def count-times-called 
 (let [calls (atom 0)]
  (fn [] 
   (swap! calls inc)
   (println "Times called: " @calls))))

user=> (count-times-called)
Times called: 1
nil
user=> (count-times-called)
Times called: 2
nil
user=> (count-times-called)
Times called: 3
nil

In het let-block van count-times-called wordt een local gebruikt genaamd calls die het aantal keren zal bijhouden dat de functie is aangeroepen. Daarvoor gebruiken we een atom. Dit is één van de vier mutable reference types waarover Clojure beschikt. Als resultaat van de let-expressie wordt er een (anonieme) functie opgeleverd waarin de atom gebruikt wordt. Deze functie is een closure over de atom. Die functie wordt toegekend aan de Var met de naam count-times-called. Als die functie wordt aangeroepen dan zal de expressie (swap! calls inc) eerst worden uitgevoerd. Dit betekent zoveel als: de nieuwe waarde van de atom wordt de oude waarde + 1. Daarna wordt er een regel naar standard output geschreven met de boodschap hoeveel keer de functie is aangeroepen. De waarde van een atom haal je op met het @-teken, dit noemt men ook wel dereferencing.


Samenvattend: een closure is een functie met referenties naar waarden/objecten buiten zijn eigen bereik. Deze referenties blijven bewaard binnen de functie, maar kunnen niet van buitenaf worden beïnvloed. Closures zijn in functioneel programmeren een manier van encapsulatie.

Oefening 20. Maak een functie make-closure die een closure oplevert over een string als argument van make-closure. De closure accepteert op zijn beurt weer een getal en levert 'getal' keer de string achter elkaar op, zoals in het volgende fragment.

;; hint:
(apply str (repeat 3 "hallo")) ;;=> "hallohallohallo"

(def my-closure (make-closure "hallo"))
(my-closure 5) ;;=> "hallohallohallohallohallo"

3.13 Threading macro's

Geneste functieaanroepen komen veel voor in Clojure:

(/ (* (Math/sqrt 25) 2) 5) ;;=> 2.0

In een imperatief programma zou dit er stapsgewijs als volgt uit kunnen zien:

var x = Math.sqrt(25);
x = x * 2;
x = x / 5;
// x == 2.0

Je zou dit in Clojure met een let kunnen simuleren:

(let [x (Math/sqrt 25)
   x (* x 2)
   x (/ x 5)]
 x) ;;=> 2.0

maar hier zijn lets eigenlijk niet voor bedoeld. De oplossing die Clojure hiervoor biedt zijn de threading macro's. Deze worden genoteerd met een pijltjes notatie. De eerste threading macro die we laten zien is ->:

(-> (Math/sqrt 25)
  (* 2)
  (/ 5))

Je kunt dit als volgt lezen. Begin met de expressie (Math/sqrt 25). Vul deze waarde in als eerste argument van de volgende expressie. Dit wordt (* (Math/sqrt 25) 2). Vul deze expressie weer in als argument van de daarop volgende expressie. Dit wordt dan: (/ ((* (Math/sqrt 25) 2) 5).

De volgende ->-expressies zijn equivalent:

(-> 1 (inc) (inc) (inc))
(-> 1 inc inc inc) ;;=> 4

Als de opvolgende expressie geen lijst is, ziet -> het dus impliciet als lijst.

Een variant op -> is ->>. Hierbij wordt de voorgaande expressie steeds op de laatste positie van de volgende expressie ingevoegd.

(->> [1 2 3 4 5]
   (map inc)
   (map inc)) ;;=> (3 4 5 6 7)

Omdat -> en ->> macro's zijn (die je ook zelf kan programmeren in Clojure!), kun je hiervan de macroexpansie bekijken.

user=> (use 'clojure.walk)
nil
user=> (macroexpand-all '(->> [1 2 3 4 5]
 #_=>  (map inc)
 #_=>  (map inc)))
(map inc (map inc [1 2 3 4 5]))

Een laatste threading macro die we behandelen is ->as. Deze macro is sinds Clojure v1.5 toegevoegd. Deze macro is flexibeler dan de voorgaande, omdat je hierbij zelf kunt bepalen op welke positie de vorige expressie wordt ingevoegd.

(as-> 10 x
   (inc x)
   (map dec [x x x])
   (apply + x)
   (- x 2)) ;;=> 28

Dit kun je lezen als volgt. Begin met de waarde 10 en noem deze x. In de volgende expressie wordt 10 dus ingevuld voor x: (inc 10). De waarde hiervan is 11. 11 wordt dus ingevuld voor x in de volgende expressie: (map dec [11 11 11]), hetgeen (10 10 10) oplevert. (apply + '(10 10 10)) levert 30 op en (- 30 2) levert 28 op.

Oefening 21. Gebruik as-> om de volgende stapsgewijze berekening uit te voeren:

 1. Begin met de waarde 10.
 2. Tel er 2 bij op.
 3. Bereken 5 min de waarde van de vorige stap.
 4. Bereken met Math/pow de macht 10x (waarbij x is de waarde van stap 3).
 5. Controleer je antwoord. Dit dient 1.0E-7 te zijn.

Voordat we meer over functies kunnen vertellen moeten we eerst een paar datastructuren behandelen die Clojure rijk is. Functies en datastructuren gaan namelijk hand in hand.

4 Datastructuren

4.1 Simpele data

Clojure bevat een aantal datastructuren. Met datastructuur wordt bedoeld een simpel stukje data zoals een byte, int, String, etc., maar ook samengestelde data zoals lijsten van Strings, een HashMap, boomstructuren, etc. Dit hoofdstuk schenkt het meeste aandacht aan de samengestelde datastructuren in Clojure. Een totaaloverzicht van de datastructuren die je in Clojure kan gebruiken kan je vinden op http://clojure.org/data_structures.

De standaard Java primitieve types en classes zoals char, int, double en String zijn allemaal beschikbaar in Clojure. Dat kun je zien in onderstaande tabel. Merk op dat de notatie voor characters in Clojure verschilt van de notatie in Java. Dit heeft te maken met het feit dat het enkele quoteje in Clojure ergens anders voor is gereserveerd: het is een shortcut voor de special form quote.

typeJava-notatieClojure-notatie
char'c'\c
String"hello""hello"
int123123
double0.50.5
keywordn.v.t.:foo

Primitieve waarden worden wel altijd 'geboxt', dat wil zeggen, ze worden in hun object-variant gebruikt:

(type 1) ;;=> java.lang.Long
(type 2.0) ;;=> java.lang.Double

Standaard werkt Clojure niet met integers, maar met longs. Mocht een bepaalde Java-methode toch een int verwachten, dan kan je de functie int hiervoor gebruiken:

(type (int 1)) ;;=> java.lang.Integer

Bij numeriek zeer intensieve berekeningen of in het geval van veel data is dat niet bevorderlijk voor de performance. In dat geval biedt Clojure primitive support. Normaal gesproken hoef je daar geen gebruik van te maken en voldoet het gebruik van geboxte getallen. Pas wanneer performance een bottleneck wordt, zul je moeten gaan kijken naar optimalisatie. We zullen verder niet ingaan op primitive support.

Over keywords zullen we uitvoeriger spreken in het gedeelte over Maps.

4.2 Clojures datastructuren

De datastructuren die in Clojure worden gebruikt zijn persistent en immutable. Met persistent wordt hier niet bedoeld dat er gebruik wordt gemaakt van een database, maar dat voorgaande versies altijd ongewijzigd blijven. Een instantiatie van een persistente datastructuur gaat zelf nooit meer gaat veranderen. Clojure kan op basis van een oude datastructuur wel heel erg efficiënt een nieuwe versie maken, door de structuur die ze gemeenschappelijk hebben te delen. Dat mag, omdat je er zeker van kan zijn dat de oude datastructuur nooit meer verandert. De datastructuren waarvoor dit opgaat zijn: list, vector, map en set. We zullen ze nu achtereenvolgens gaan behandelen. Meer informatie over persistente datastructuren vind je hier. Er wordt vaak de vergelijking gemaakt tussen persistente datastructuren en git, omdat git op een vergelijkbare manier werkt.

4.2.1 Lists

Een list in Clojure is een datastructuur die een kop en een staart heeft. De kop heeft een inhoud en een verwijzing naar de rest van de lijst. Als je dus het derde element van een lijst op wil halen gebeurt dit altijd door eerst langs het eerste en daarna het tweede element te gaan. Daarom kost het altijd n stappen om het n-de element op te halen. Men noemt deze structuur in andere programmeertalen ook wel een linked list. In onderstaande figuur zien we een representatie van een lijst met drie elementen.

pictures/123list.png

lijst met drie elementen

We kunnen een lijst definiëren met behulp van de functie list. Vervolgens kunnen we het eerste element, tweede element of het n-de element opvragen.

(def my-list (list 1 2 3))
(first my-list) ;;=> 1
(second my-list) ;;=> 2
(nth my-list 2) ;;=> 3

Ook is het mogelijk de rest van de lijst op te vragen. Dat is alles behalve het eerste element:

(rest my-list) ;;=> (2 3)

Ook is het mogelijk om met quote een lijst te verkrijgen:

(quote 1 2 3) ;;=> (1 2 3)
'(1 2 3) ;;=> (1 2 3)

Het verschil met quote en list is echter dat quote geen van zijn subelementen evalueert en list al zijn subelementen evalueert:

'(1 (+ 1 1) (+ 1 1 1)) ;;=> (1 (+ 1 1) (+ 1 1 1))
(list 1 (+ 1 1) (+ 1 1 1)) ;;=> (1 2 3)

Zoals gezegd kan je een bestaande instantie van een lijst niet veranderen. Wel kan je een nieuwe lijst op basis van de oude lijst aanmaken. Een voorbeeld hebben we al gezien bij het gebruik van rest: de rest van een lijst is een nieuwe lijst. Stel dat we nu 0 vooraan de lijst willen plaatsen. Dat kan als volgt:

(def my-list (list 1 2 3))
;; lijst kan niet gewijzigd worden
(def new-list1 (cons 0 my-list))
(def new-list2 (conj my-list 0))
new-list1 ;;=> (0 1 2 3)
new-list2 ;;=> (0 1 2 3)

De functie cons voegt ongeacht welke datastructuur je gebruikt, altijd een element voorop de oude datastructuur. De lijst new-list1 is dus de oude lijst met de 0 voorop geplakt. De functie conj is een polymorfe functie. Het gedrag hiervan is afhankelijk van het soort datastructuur. Omdat in het geval van een lijst er goedkoper een element voorop geplakt kan worden dan achteraan (1 stap in plaats van n stappen) is dit het gedrag van conj bij een lijst. Als je aan conj een vector meegeeft, zal het element achteraan geplaatst worden:

(conj [1 2 3] 0) ;;=> [1 2 3 0]

Verder is het verschil tussen cons en conj dat de volgorde en het aantal geaccepteerde argumenten anders is. cons accepteert maar één toe te voegen element, maar conj meerdere:

(cons 0 '(1 2 3)) ;;=> (0 1 2 3)
(conj '(1 2 3) 0 -1 -2) ;;=> (-2 -1 0 1 2 3)

Omdat lijsten vooral van toepassing zijn bij data die van begin tot eind, van kop tot staart, doorgelopen moet worden, spelen lijsten vooral een rol in de representatie van Clojure-programma's zelf. Clojure-programma's worden als lijst gerepresenteerd, zodat je op basis van oude code nieuwe code kan genereren. Dit kan met behulp van macro's. Dit onderwerp zullen we later behandelen.

In onderstaand figuur zien we hoe een nieuwe lijst opgebouwd wordt aan de hand van de oude lijst. Het verschijnsel dat een deel van de structuur van de oude lijst herbruikt wordt in de nieuwe lijst noemen we structural sharing.

pictures/0123list.png

Hergebruik van gemeenschappelijke data

We springen nu over naar een andere datastructuur, genaamd de vector. Dit is tevens de meest gebruikte datastructuur in Clojure vergelijkbaar met een ArrayList in Java. Echter, de Clojure variant is weer immutable.

4.2.2 Vectoren

In onderstaand voorbeeld zien we twee manieren hoe je een vector kan aanmaken. De eerste manier is door gebruikmaking van een vector literal: de elementen van de vector worden omgeven door twee vierkante haken. De tweede manier laat het gebruik van de functie vector zien die een aantal argumenten accepteert en ze in een nieuwe vector zet. Daarna zien we het gebruik van de functie = die twee waarden kan vergelijken. In Clojure gaat de vergelijking tussen twee collecties door de elementen te vergelijken: dus levert de vergelijking hier true op. We zien op de laatste regel dat de vergelijking tussen een vector of list met dezelfde elementen ook true oplevert.

(def vector1 [1 2 3]) ;;=> [1 2 3]
(def vector2 (vector 1 2 3)) ;;=> [1 2 3]
(def vector3 (vec '(1 2 3))) ;;=> [1 2 3]
(= vector1 vector2 vector3) ;;=> true
(= vector1 (list 1 2 3)) ;;=> true

In onderstaand fragment staat beschreven hoe je elementen uit vectoren kan ophalen aan de hand van hun positie (vanaf 0 genummerd). De functie get levert geen exceptie op als er een ongeldige positie gebruikt wordt, maar nil. Ook kan er een standaardwaarde worden meegegeven zodat er niet nil maar iets anders wordt opgeleverd.

(def vector1 [1 2 3 nil])
(get vector1 0) ;;=> 1
(get vector1 1) ;;=> 2
(get vector1 2) ;;=> 3
(get vector1 3) ;;=> nil
(get vector1 4) ;;=> nil
(get vector1 4 :not-found) ;;=> :not-found

In onderstaand fragment zien we dat je in plaats van get ook nth kan gebruiken om elementen op te halen uit een vector. Het verschil tussen get en nth is dat nth wel een exceptie oplevert bij een ongeldige positie.

(def vector1 [1 2 3])
(nth vector1 0) ;;=> 1
(nth vector1 1) ;;=> 2
(nth vector1 2) ;;=> 3
(nth vector1 3) ;;=> java.lang.IndexOutOfBoundsException

In Clojure gedragen vectoren zich als functies van hun indices. Dat zien we in onderstaand fragment.

(def vector1 [1 2 3])
(vector1 0) ;;=> 1
(vector1 1) ;;=> 2
(vector1 2) ;;=> 3
(vector1 3) ;;=> java.lang.IndexOutOfBoundsException

Merk op dat vector1 hier op functiepositie staat. De vector-datastructuur implementeert intern een interface, genaamd IFn, waardoor deze aan te roepen is als functie in Clojure. Het gedrag van een vector als functie is equivalent aan dat van nth: dus excepties in het geval van niet bestaande indices. Vector-literals gedragen zich uiteraard ook als functies:

([1 2 3] 0) ;;=> 1

Zoals gezegd gebruik je in Clojure standaard vectoren boven lijsten. De reden hiervan is dat vectoren betere random access bieden: de tijd die nodig is om een willekeurig element in de vector op te zoeken is voor elk element nagenoeg hetzelfde (orde log32(n), zie daarvoor ook deze blogpost).

In Clojure hoeven niet alle elementen van een collectie van hetzelfde type te zijn:

(def various-types-vector ["a" \b 1 :d [1 2 3]])

Dit heeft te maken met het feit dat Clojure dynamisch getypeerd is. Dit kan per functionele programeertaal verschillen. Bijvoorbeeld voor Haskell gaat dit niet op, want Haskell is statisch getypeerd.

Oefening 22. Beantwoord voor jezelf de volgende vragen.

 • Hoeveel elementen heeft various-types-vector?
 • Noem de types op van elk element.

Je zou je nu kunnen afvragen hoe je bijvoorbeeld het tweede element (index 1) uit de vector krijgt die op index 4 staat in various-types-vector. Dat kan je in stapjes doen door eerst de binnenste vector op te vragen en daar vervolgens weer een element uit op te vragen:

(def various-types-vector ["a" \b 1 :d [1 2 3]])
(let [inner-vec (various-types-vector 4)
   wanted-elt (inner-vec 1)]
   wanted-elt) ;;=> 2
;; of korter:
((vector1 4) 1) ;;=> 2 

In Clojure bestaat er een functie die elementen in dit soort geneste structuren in een keer kan opzoeken: get-in. De documentatie van get-in:

clojure.core/get-in
([m ks] [m ks not-found])
Returns the value in a nested associative structure,
where ks is a sequence of keys. Returns nil if the key is not present,
or the not-found value if supplied.

Ons voorbeeld met het gebruik van get-in:

(def v ["a" \b 1 :d [1 2 3]])
(get-in v [4 1]) ;;=> 2

In de documentatie wordt gezegd dat de keys (in dit geval posities van de vector) in een sequence moeten worden aangeleverd. Een sequence is in Clojure een abstractie over diverse datastructuren. Hier komen we later in dit hoofdstuk nog op terug.

Nu volgt er een voorbeeld waarin we een vector 'aanpassen'. Voor het gemak zeggen we aanpassen, ook al moet je steeds beseffen dat de Clojure-datastructuren immutable zijn en dus niet aangepast kunnen worden. We creëren een nieuwe vector op basis van een oude. Zoals gezegd kun je met conj een element toevoegen achteraan de vector:

(conj [1 2 3] 4) ;;=> [1 2 3 4]

Je kunt een element vervangen met de functie assoc:

(assoc [1 2 3] 0 2) ;;=> [2 2 3]

Dit betekent zoveel als: vervang op positie 0 de huidige waarde met de waarde 2.

Ter informatie de documentatie van assoc:

clojure.core/assoc
([map key val] [map key val & kvs])
assoc[iate]. When applied to a map, returns a new map of the
same (hashed/sorted) type, that contains the mapping of key(s) to
val(s). When applied to a vector, returns a new vector that
contains val at index. Note - index must be <= (count vector).

Van assoc bestaat ook weer een variant assoc-in die elementen in geneste structuren kan vervangen:

(def nested-vector [[1 2 3] [1 2 3]])
(assoc-in nested-vector [0 0] 10) ;;=> [[10 2 3] [1 2 3]]

We lezen in deze documentatie dat assoc niet alleen voor vectors maar ook voor maps gebruikt kan worden. Dit vormt een mooi bruggetje naar deze datastructuur.

Oefening 23. Gegeven de geneste vector, zorg er met assoc-in voor dat de vector veranderd wordt zoals zichtbaar in de output.

(def v [[:x :x :y]
    [:x :x nil]
    [nil nil nil]])
(assoc-in v ...) ;;=>
;;[[:x :x :y]
;; [:x :x nil]
;; [nil :y nil]]

4.2.3 Maps

Een map in Clojure kun je vergelijken met een HashMap in Java, met het verschil dat een map in Clojure natuurlijk weer immutable is. Een map is net als een vector een associatieve datastructuur. Maps kun je aanmaken met map literals en met de functie hash-map:

1: (def my-map {:a 10 :b 20}) 
2: (def my-map (hash-map :a 10 :b 20))

Op regel 1 zien we een definitie van een map met behulp van een map-literal. Een map noteer je met twee accolades en daar tussenin keys en values. Je mag op zich key-values scheiden door een komma, {:a 10, :b 20}, maar Clojure negeert komma's gewoon. Dit is dus niet verplicht. Op regel 2 zien we dat dezelfde map aangemaakt wordt, maar dan met de functie hash-map.

Oefening 24. Stel je hebt een vector met als inhoud [:a 10 :b 20]. Hoe maak je hier een map van in Clojure?

(... ... [:a 10 :b 20]) ;;=> {:a 10, :b 20}

Maps gedragen zich net als vectoren ook als functies, maar dan van hun keys. Een voorbeeld:

1: (my-map :a) ;;=> 10
2: (my-map :b) ;;=> 20
3: (my-map :c) ;;=> nil
4: (my-map :c :not-found) ;;=> not-found

Op regel 1 zien we in bovenstaande code dat de waarde bij de key :a opgehaald wordt, namelijk 10. Op regel 2 idem maar dan voor key :b. Op regel drie wordt de waarde opgevraagd bij een key die niet in de map voorkomt. Het resultaat is dan nil. Op regel 4 wordt er een default waarde meegegeven voor als de waarde bij een key niet gevonden kan worden. Het gedrag is dus hetzelfde als bij de functie get.

In bovenstaand voorbeeld worden keywords gebruikt als keys, maar in principe mag je alles gebruiken als key in een map (Strings, ints, zelfs nil), zolang de key maar uniek is. In Clojure is het hoe dan ook gebruikelijk om keywords te gebruiken als keys. Keywords beginnen met een dubbele punt en evalueren naar zichzelf, net als alle andere simpele waarden:

:a ;;=> :a

Keyword zijn erg efficiënt en kunnen erg snel met elkaar vergeleken worden. Daarom zijn ze erg geschikt als keys in maps.

De datastructuur map mag je niet verwarren met de functie map: dat zijn twee heel verschillende zaken.

Erg handig is het dat een keyword zich ook gedraagd als functie, maar dan van een map. Het keyword zoekt zichzelf dan op in de map en retourneert de bijbehorende waarde. Om die reden is het dus ook aan te raden om keywords te gebruiken voor keys. Een voorbeeld in het gebruik hiervan:

(def my-map {:a "appel" :b "peer"})
(:a my-map) ;;=> "appel"
(:b my-map) ;;=> "peer"

Tip 3. Gebruik indien mogelijk keywords als keys in maps.

Nu volgt er een voorbeeld waarin een geneste map-structuur gebruikt wordt en waarin getoond wordt hoe je met get en get-in daar elementen uit kunt halen.

(def my-map 
 {:a {:a [1 2 3], 
    :b [4 5 6]}, 
  :b ...}) 

(get my-map :a) ;;=> {:a [1 2 3], :b [4 5 6]}

(get-in my-map [:a :a 0]) ;;=> 1

Merk op dat een map bijna net zo leest als een stukje JSON, je hoeft alleen maar de dubbele punt van het keyword achteraan in plaats van vooraan te zetten.

Natuurlijk willen we ook key-values toe kunnen voegen aan een map. Dat doen we met de functie assoc:

(assoc {:a "foo", :b "bar"} :c "baz") ;;=> {:c "baz", :a "foo", :b "bar"} 

We zien hier dat de volgorde van key-values in een map niet gegarandeerd is. Dit heeft te maken met hoe Clojure maps intern opslaat. Indien je de volgorde van keyvalue-paren toch belangrijk vindt, gebruik dan sorted-map.

Een value bij een key aanpassen gaat op dezelfde manier:

(assoc {:a "foo", :b "bar"} :a "baz") ;; => {:a "baz", :b "bar"} 

Een key-value verwijderen:

(dissoc {:a "foo", :b "bar"} :a) ;;=> {:b "bar"} 

Opmerking: dissoc werkt niet voor vectoren. Stel dat het wel zou werken, dan zou het volgende gebeuren:

(def v [1 2 3 4 5])
(v 2) ;;=> 3
(def v (dissoc v 0)) ;;=> [2 3 4 5]
(v 2) ;;=> 4...

Alle waarden na de verwijderde index zouden dan dus naar een andere index verschuiven. Aangezien de bedoeling van de functie dissoc is om zowel de key als de value te verwijderen, is dit bij vectoren niet zinvol: in bovenstaand voorbeeld blijft de key gewoon bestaan maar krijgt een andere bijbehorende waarde.

4.2.4 Sets

De vierde persistente datastructuur in Clojure is de set, oftewel de verzameling. Een verzameling is een ongeordende collectie met unieke elementen. Een set kun je aanmaken via een literal, hash-set, of set:

(def set1 #{1 2 3})
(def set2 (hash-set 1 2 3))
(def set3 (set [1 1 2 3]))
(= set1 set2) ;;=> true

Een set literal noteer je met twee accolades om de elementen voorafgegaan door een hekje. De functie hash-set maakt een set uit losse elementen. De functie set transformeert een collectie (een lijst, vector of map) om naar een set. Als er dubbele items voorkomen in de collectie worden deze verwijderd. Een set aanmaken via een literal met twee dezelfde items levert een exceptie op:

#{1 1 2} 
;;=> IllegalArgumentException java.lang.IllegalArgumentException: Duplicate key: 1

Sets zijn functies van hun elementen. Hier kan je gebruik van maken als je wil controleren of een set een element heeft:

(#{1 2 3} 1) ;;=> 1
(#{1 2 3} 3) ;;=> 3
(#{1 2 3} 4) ;;=> nil

Dit kunnen we ook doen met de predikaatfunctie contains?:

(contains? #{1 2 3} 1) ;;=> true

De functie contains? levert soms verwarring op in Clojure, omdat men denkt dat je deze ook kan gebruiken om te kijken of er een element in een vector zit:

(contains? [10 20 30] 10) ;;=> false

Dit komt omdat contains? niet checkt op het aanwezig zijn van elementen maar op het aanwezig zijn van keys:

clojure.core/contains?
([coll key])
Returns true if key is present in the given collection, otherwise
returns false. Note that for numerically indexed collections like
vectors and Java arrays, this tests if the numeric key is within the
range of indexes. 'contains?' operates constant or logarithmic time;
it will not perform a linear search for a value. See also 'some'.

De 'keys' van een vector zijn de indices. Je kunt met contains? dus checken of een vector een bepaalde index heeft:

(contains? [10 20 30] 0) ;;=> true

De keys van een set zijn zijn elementen en daarom checkt contains? op de aanwezigheid van elementen in een set.

Tip 4. Gebruik contains? om te kijken of een key in een associatieve datastructuur voorkomt en niet om te controleren of een element al voorkomt (dit gaat alleen bij sets goed).

Vaak worden sets ook gebruikt als controlflowmechanisme, wanneer bekeken moet worden of een bepaalde waarde met een aantal alternatieven overeenkomt:

(def x 1)
(if (#{1 2 3} x) "x is 1, 2 or 3" "x is neither 1, 2 or 3")
;;=> "x is 1, 2 or 3"
(def x 4)
(if (#{1 2 3} x) "x is 1, 2 or 3" "x is neither 1, 2 or 3")
;;=> "x is neither 1, 2 or 3"

Dit is dus een kortere notatie voor:

(if (or (= x 1) (= x 2) (= x 3)) ...)

Belangrijke functies die je op sets kan toepassen zijn: intersection, union en difference. Deze functies bevinden zich in de namespace clojure.set.

De functie intersection geeft de doorsnede van meerdere verzamelingen, dat zijn alle gemeenschappelijke elementen:

(clojure.set/intersection #{1 2 3 4} #{3 4 5 6}) 
;;=> #{3 4}

De functie union verenigt meerdere sets, dat wil zeggen: de elementen uit de sets worden tot één nieuwe set samengevoegd:

(clojure.set/union #{1 2 3} #{3 4 5})
;;=> #{1 2 3 4 5}

Tenslotte, de functie difference levert de elementen op die wel in de eerste verzameling maar niet in de volgende verzamelingen zitten:

(clojure.set/difference #{1 2 3} #{2 3 4})
;;=> #{1} 

Oefening 25. Vul je juiste functienaam in om het gewenste resultaat te verkrijgen.

(... #{:a :b :c :d} #{:b :c :e :f})
;;=> #{:b :c}
(... #{:a :b :c :d} #{:b :c :e :f})
;;=> #{:a :d}
(... #{:a :b :c :d} #{:b :c :e :f})
;;=> #{:a :c :b :f :d :e}

Onderstaande tabel geeft een kort overzicht van de vier persistente datastructuren in Clojure.

SoortVia functieLiteral
list(list 1 2 3)(1 2 3)
vector(vector 1 2 3)[1 2 3]
map(hash-map :a 1 :b 2){:a 1, :b 2}
set(set 1 2 3)#{1 2 3}

4.2.5 Sequences

Een sequence in Clojure is een abstractie over een concrete datastructuur. Je zou dit kunnen vergelijken met een interface in Java. Elk object die de ISeq interface implementeert en daarmee de functies first, rest en cons ondersteunt, kan 'bekeken worden' als sequence. Veel functies in Clojure gaan uit van de sequence view op een collectie.

Je verkrijgt een sequence view over een concrete datastructuur door er seq op aan te roepen:

(seq [0 1 2 3 4]) ;;=> (0 1 2 3 4)

Een sequence wordt geprint zoals een lijst, zoals te zien in bovenstaand voorbeeld.

Op een sequence kun je zoals gezegd drie functies aanroepen: first, rest en cons. De functie cons moet je niet verwarren met de polymorfe functie conj die afhankelijk van het concrete type een element voor of achteraan toevoegt. De functie cons voegt altijd een element toe vooraan een sequence, of beter gezegd: levert een nieuwe sequence op met een element aan de voorkant erbij gezet.

We bekijken nu de documentatie van first en rest nader:

clojure.core/first
([coll])
Returns the first item in the collection. Calls seq on its
argument. If coll is nil, returns nil.

clojure.core/rest
([coll])
Returns a possibly empty seq of the items after the first. Calls seq on its
argument.

In de documentatie van first en rest staat dat deze eerst seq aanroept op zijn argument. Dit hoef je dus niet zelf te doen.

Er is een heel scala aan functies die overweg kunnen met datastructuren op basis van hun sequence-view. Deze functies maken onder water dus allemaal gebruik van de functies first, rest en/of cons. Deze functies kun je vinden op http://clojure.org/sequences. Sommige van deze functies kennen we inmiddels al, zoals filter, map en reduce.

Een demonstratie van enkele functies:

(distinct [1 1 3 4]) ;;=> (1 3 4)
(concat [1 2 3] [4 5 6]) ;;=> (1 2 3 4 5 6)
(interleave [1 2 3] [\a \b \c]) ;;=> (1 \a 2 \b 3 \c)
(take 2 [1 2 3 4]) ;;=> (1 2)
(drop 2 [1 2 3 4]) ;;=> (3 4)

Oefening 26. Bekijk de documentatie van bovenstaande functies in het geval je nog niet helemaal begrijpt wat deze doen.

Voorbeelden van HOFs die collecties transformeren op basis van een anonieme functie:

(map (fn [x] (+ x 1)) [4 5 6 7]) ;;=> (5 6 7 8)
(filter (fn [x] (> x 5)) [4 5 6 7]) ;;=> (6 7)
(remove (fn [x] (> x 5)) [4 5 6 7]) ;;=> (4 5)

Oefening 27. Bekijk de lijst van sequence functies en probeer en experimenteer hiermee.

4.2.6 Lazy sequences

Veel sequence-functies leveren zogenaamde lazy sequences op. Dat zijn sequences die hun elementen pas gaan berekenen als ze daadwerkelijk worden opgevraagd. Een voorbeeld daarvan is de functie range die een lijst met getallen oplevert in de vorm van een LazySeq:

(range 10) ;;=> '(0 1 2 3 4 5 6 7 8 9)

De elementen van de LazySeq worden allemaal geproduceerd, omdat ze door de Reader (daar komt de R van REPL vandaan) opgevraagd worden.

Als je het volgende zou evalueren:

(range)

dan zal de Reader een oneindig lange lijst met getallen proberen op te vragen en dit zal resulteren in een java.lang.OutOfMemoryError-exceptie.

Dit kun je in Clojure voorkomen door het volgende te evalueren:

user=> (set! *print-length* 20)
20
user=> (range)
(0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ...)

Door de (dynamische) Var *print-length* op 20 te zetten, worden er maximaal 20 elementen geprint en dus opgevraagd van de, in potentie, oneindige lijst met gehele getallen.

De documentatie van range:

clojure.core/range
([] [end] [start end] [start end step])
Returns a lazy seq of nums from start (inclusive) to end
(exclusive), by step, where start defaults to 0, step to 1, and end
to infinity.

Met de functie take vraag je de eerste n items op van een sequence. Deze functie levert zelf ook weer een lazy sequence op:

clojure.core/take
([n coll])
Returns a lazy sequence of the first n items in coll, or all items if
there are fewer than n.

Een demonstratie:

(take 10 (range)) ;;=> '(0 1 2 3 4 5 6 7 8 9)

Een andere eigenschap van LazySeqs is dat berekende elementen gecached worden: ze worden dus slechts eenmaal berekend, namelijk de eerste keer dat ze worden opgevraagd. De volgende keer dat ze worden opgevraagd wordt het reeds berekende resultaat teruggegeven. Als er een side effect optreedt bij het berekenen van een element in een LazySeq zal deze dus slechts maximaal éénmaal optreden. Het volgende fragment illustreert dit.

 1: user=> (def my-seq (map (fn [x] (println "side effect") x) 
 2:             '(1 2 3 4 5)))
 3: #'user/my-seq
 4: user=> (first my-seq)
 5: side effect
 6: 1
 7: user=> (first my-seq)
 8: 1
 9: user=> (second my-seq)
10: side effect
11: 2
12: user=> (second my-seq)
13: 2
14: user=> my-seq
15: (1 side effect
16: 2 side effect
17: 3 side effect
18: 4 5)
19: user=> my-seq
20: (1 2 3 4 5)

Op regel 1 definiëren we my-seq die gemaakt wordt met map die een functie toepast over 5 elementen van een lijst. De functie print eerst de tekst "side effect" en geeft daarna zijn argument terug. Op regel 4 vragen we het eerste element van my-seq op. Omdat map een LazySeq teruggeeft, wordt dit element nu pas geproduceerd. Dus nu pas zal de functie toegepast worden op het eerste element van de lijst. Daarom zien we dat op regel 5 de tekst "side effect" geprint wordt en daarna wordt 1 getoond, omdat dit het resultaat is dat we opvroegen. Op regel 9 tot en met 13 gebeurt hetzelfde voor het tweede element. Op regel 14 vragen we heel my-seq op. We zien dat hier nog drie keer een side effect optreedt, namelijk voor de elementen die nog niet waren geproduceerd. Als we daarna nog een keer my-seq opvragen zien we dat er geen side effect meer optreedt.

Een risico bij het gebruik van LazySeqs is het vasthouden van de referentie naar het eerste element (holding on to the head), zoals in onderstaand voorbeeld.

(let [r (range 10000000)
   lst (last r)
   fst (first r)]
  [fst lst])
;;=> java.lang.OutOfMemoryError

Wat er gebeurt is dat er een LazySeq wordt aangemaakt die potentieel de getallen 0 tot 10000000 (tien miljoen) kan bevatten. Als je deze getallen allemaal tegelijk in memory laadt krijg je (afhankelijk van je instelling voor de heap size) een OutofMemoryError-exceptie. Omdat bij het berekenen van de local lst het laatste getal wordt opgevraagd, worden alle getallen berekend (omdat je via de seq-interface van voor naar achter moet lopen). Normaal gesproken heeft de compiler door dat hij alles behalve het laatste getal mag laten opruimen door de Garbage-Collector, maar omdat we hierna ook nog het eerste getal opvragen, moeten alle getallen bewaard blijven in het geheugen, waardoor de heapsize overschreden wordt.

Dit zou je kunnen voorkomen door eerst het eerste element te berekenen en dan het laatste. De compiler heeft dan door dat de tussenliggende getallen weg gegooid mogen worden:

(let [r (range 10000000)
   fst (first r)
   lst (last r)]
 [fst lst]) ;;=> [0 9999999]

Tip 5. Let erop dat je geen onnodige referenties vasthoudt naar elementen in potentiëel oneindige datastructuren.

4.2.7 Itereren over sequences

Clojure kent een aantal manieren om te itereren over een sequence. De eerste manier die veel gebruikt is aan de hand van de for macro:

(for [i [1 2 3]]
 (+ i 2)) ;;=> '(3 4 5)

Dit lijkt een beetje op wat je met map ook kunt bereiken:

(map #(+ % 2) [1 2 3]) ;;=> '(3 4 5)

Map en for leveren beide lazy sequences op. Dat wil zeggen: de elementen worden pas geproduceerd als ze worden opgevraagd en de resultaten worden gecached. For ondersteunt echter net als let bindings van locals en waarden. Het verschil met let is dat de local een element uit een sequence voorstelt. Wel zijn er net als bij let meerdere bindings toegestaan:

(for [i [1 2 3]
   j [:a :b :c]]
 [i j])
;;=> ([1 :a] [1 :b] [1 :c] [2 :a] [2 :b] [2 :c] [3 :a] [3 :b] [3 :c])

Wat er in bovenstaande for-loop gebeurt is dat i eerst de waarde 1 krijgt. Daarna wordt er met j de hele lijst met key-words doorgelopen en worden de bijbehorende resultaten verzamelt in een (lazy) sequence. Daarna krijgt i de waarde 2, etc.

For ondersteunt bepaalde modifiers, namelijk :let, :while en :when.

Een voorbeeld met het gebruik van :let en :when:

(for [x [0 1 2 3 4 5]
 :let [y (* x 3)]
 :when (even? y)]
  y)
;;=> (0 6 12)

Met :let kun je dus een lokale waarde aanmaken. Alleen de elementen die voldoen aan de conditie opgegeven bij :when worden meegenomen in het eindresultaat.

Een variant op for is doseq. Doseq levert echter geen sequence als resultaat op, maar nil en voert voor elk element uit de sequence(s) instructies/side effects uit:

(doseq [x [1 2 3] 
    y [1 2 3]] 
 (prn (* x y)))
1 ;; side effect
2
3
2
4
6
3
6
9 ;; last side effect
nil ;; result

4.2.8 Functies en datastructuren

In het vorige hoofdstuk hebben we gezien hoe we functies kunnen definiëren. Nu we kennis hebben van de meest gebruikte datastucturen kunnen we functies bouwen die een datastructuur als input heeft en een andere datastructuur als output levert.

 • Sequential destructuring

  Eerder in dit dictaat hebben we al een voorbeeld gezien van sequential destructuring. Voor de duidelijkheid herhalen we dit principe.

  Onderstaande functie verwacht een sequence van drie (of meer) elementen. Vervolgens wordt er een lijst opgeleverd van die drie elementen.

  (defn list-xyz [some-seq]
   (list (first some-seq) (second some-seq) (nth some-seq 2)))
  

  Dit kan ook simpeler, met gebruikmaking van sequential destructuring:

  (defn list-xyz [[x y z]]
   (list x y z))
  
 • Map destructuring
  Naast destructuring op een sequence kent Clojure ook destructuring op een map. Dat werkt als volgt:
  (defn list-xyz [xyz-map]
   (list (:x xyz-map) (:y xyz-map) (:z xyz-map)))
  

  Bovenstaande functie verwacht een map als input. Als resultaat wordt er een lijst opgeleverd die de waarden bij de keys :x, :y en :z uit xyz-map bevat. Ditzelfde kan je ook doen door map-destructuring toe te passen:

  (defn list-xyz [{x :x, y :y, z :z}]
   (list x y z))
  (list-xyz {:x 1 :y 2 :z 3}) ;;=> (1 2 3)
  

  Op de plek waar we de map als argument verwachten zetten we een map neer met namen en keys. In de functie kun je vervolgens refereren aan de namen, waar dan de waarden in staan die horen bij de keys uit de map.

  Tenslotte kent Clojure nog een kortere notatie voor map destructuring:

  (defn list-xyz [{:keys [x y z]}]
   (list x y z))
  (list-xyz {:x 1 :y 2 :z 3}) ;;=> (1 2 3)
  

5 Casus 1: Fibonacci

In dit hoofdstuk tonen we hoe je de rij van Fibonacci kan programmeren op diverse manieren in zowel Java als in Clojure.

5.1 In Java

De getallenrij van Fibonacci ziet er als volgt uit:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, ...

De eerste twee getallen zijn gedefinieerd als 0 en 1. De volgende getallen zijn de som van de voorgaande twee getallen. In wiskundige notatie:

\begin{equation} F_{n} = F_{n-1} + F_{n-2}, n > 1 \\ F_{0} = 0 \\ F_{1} = 1 \end{equation}

We laten eerst zien hoe je de rij van Fibonacci in Java zou kunnen programmeren. Een typisch iteratieve manier:

public class FibonacciIterative {

 public static int fib(int n) {

  int previous1 = 0, previous2 = 1;

  for(int i = 0; i < n; i++) {
   int temp = previous1;
   previous1 = previous2;
   previous2 = temp + previous2;
  }

  return previous1;
 }

}

Het n-de Fibonacci-getal wordt met een methode fib uitgerekend waarin for-loop gebruikt wordt.

 • Als fib(0) wordt berekend, dan zullen er geen iteraties plaats vinden in de for-loop en wordt de lokale variabele previous1 met waarde 0 teruggegeven.
 • Als fib(1) wordt berekend, dan zal er slechts 1 iteratie plaatsvinden in de for-loop. De lokale variabele previous1 krijgt dan de waarde van previous2 met waarde 1. Na de for-loop wordt 1 teruggegeven.
 • Bij aanroepen van fib met een waarde n groter dan 1 loopt de for-loop n iteraties en wordt het n-de getal van de rij van Fibonacci berekend op basis van de voorgaande waarden.

Omdat er voor de berekening van fib(n) precies n stappen nodig zijn zeggen we ook wel dat dit algoritme werkt in tijd \(O(n)\) of lineaire tijd. Deze notatie noemen we de grote \(O\) notatie en is een maat voor de complexiteit van het algoritme.

Een voordeel van deze implementatie is dat het een recht-toe recht-aan implementatie is die weinig geheugen kost: er zijn steeds slechts drie lokale variabelen waarin tussentijdse waarden moeten worden bijgehouden. Een nadeel van deze implementatie is dat bij een tweede aanroep van fib met eenzelfde waarde alle berekeningen weer opnieuw moeten worden gedaan. Verder is de code vergeleken met de wiskundige definitie van Fibonacci minder elegant.

Een manier om de code meer elegant te maken is door recursie toe te passen. Zo lijkt de code meer op de wiskundige definitie.

public class FibonacciRecursive {

 public static int fib(int n) {

  if (n < 2) {
   return n;
  }
  else {
   return fib(n-1)+fib(n-2);
  }

 }
}

Deze oplossing werkt prima voor kleine n. Bijvoorbeeld:

public static void main(String[] args) {
 System.out.println(Fibonacci.fib(10))
}

levert als output 55.

De methode fib aanroepen met 100 duurt echter al aanzienlijk langer. Dit komt omdat dit algoritme niet erg efficiënt is. Bijvoorbeeld voor n = 100 moet fib(99) en fib(98) worden uitgerekend. Maar fib(99) en fib(98) worden geheel onafhankelijk van elkaar uitgerekend, terwijl je het resultaat van fib(98) juist zou kunnen gebruiken om fib(99) te berekenen. Het n-de element van Fibonacci en het n-min-1de element van Fibonacci kunnen beide het n-min-2de delen. Dat gebeurt nu niet. Onderstaande afbeelding illustreert dit voor fib(5). In grote \(O\)-notatie zegt men dat dit algoritme in \(O(2^n)\) tijd werkt. Voor elke n verdubbelt het aantal stappen.

pictures/fib_rec1.png

Recursief maar inefficient. Bron: reader Datastructuren en Algoritmen, Joop Kaldeway

pictures/plot1.png

Een vergelijking tussen het iteratieve algoritme en het recursieve algoritme in termen van complexiteit zien we in figuur bovenstaand figuur. Daaraan zien we dat het algoritme wat in tijd \(O(n)\) werkt altijd beter presteert. Een ander nadeel van het recursieve algoritme is dat er een stackoverflow op zou kunnen treden.

Hoe kunnen we een recursieve oplossing schrijven die net zo goed presteert als de iteratieve oplossing? Dat kan door in plaats van lokale variabelen te gebruiken om de vorige waarden te onthouden deze mee te geven als parameter.

public class FibTailRecursive {

 public static int fib(int n) {
  if (n < 2) {
   return n;
  }
  else {
   return fib(n, 1, 0, 1);
  }
 }

 private static int fib(int n, int iteration, 
             int f_min_2, int f_min_1) {
  if (n == iteration) {
   return f_min_1;
  }
  else {
   return fib(n, iteration + 1, 
         f_min_1, f_min_2 + f_min_1);
  }
 }
}

In bovenstaande oplossing zien we dat bij een aanroep van fib(n) voor n < 2 n zelf wordt teruggegeven. Als n gelijk aan of groter wordt een overloaded versie van fib aangeroepen met vier argumenten. Het eerste argument n is het argument waarmee fib(n) aangeroepen werd. Het tweede argument is een iteratie-variabele: hiermee houden we bij hoe vaak we nog een recursieslag moeten ingaan. De laatste twee argumenten stellen twee opvolgende waarden uit de rij van Fibonacci voor.

Een voorbeeld-aanroep van fib(5) verloopt nu als volgt:

\(fib(5) \rightarrow fib(5,1,0,1) \rightarrow fib(5,2,1,1) \rightarrow fib(5,3,1,2) \rightarrow fib(5,4,2,3) \rightarrow fib(5,5,3,5) \rightarrow 5\)

Qua complexiteit is dit recursieve algoritme gelijk aan het iteratieve algoritme: voor fib(n) zijn er n stappen nodig. We zeggen dus dat dit algoritme in tijd \(O(n)\) werkt. De gebruikte techniek is echter anders. In het iteratieve algoritme gebruikten we lokale variabelen die we gingen mutereren. In dit recursieve algoritme muteren we geen variabelen, maar geven we steeds nieuwe waarden mee aan een volgende recursieve aanroep. Omdat we in Clojure zoveel mogelijk functioneel willen werken en daarom geen muteerbare variabelen willen gebruiken, lijkt deze aanpak erg op de aanpak die we zometeen in Clojure zullen gaan gebruiken.

Tail recursion Bovenstaand recursief algoritme is een voorbeeld van een tail recursive algoritme. Dat wil zeggen dat de return-waarde van de methode een simpele waarde is (de uiteindelijke uitkomst) of een recursieve call naar zichzelf. Het eerste inefficiente algoritme was niet tail recursive: de return-waarde is de som van twee recursieve aanroepen. In Clojure kan een tail recursive functie worden ge-optimaliseerd, mits de recursieslag met recur gedaan wordt.

Oefening 28. De tail recursive variant zou met 1 parameter minder kunnen. Hoe?

Memoization Een veelgebruikte oplossing om berekeningen niet dubbel uit te voeren bij een aanroep van een functie met hetzelfde argument is memoization. Bij een aanroep van de functie wordt er in een tabel gekeken of er voor die argumenten al eens een berekening is uitgevoerd. Zo ja, dan wordt het resultaat uit de tabel gehaald en teruggegeven als return-waarde van de functie. Zo nee, dan wordt de berekening uitgevoerd, het resultaat in de tabel opgeslagen en het resultaat teruggegeven als return-waarde van de functie.

In Java zou je memoization als volgt kunnen implementeren. Als "tabel" gebruiken we een simpele ArrayList die de opeenvolgende elementen van de reeks van Fibonacci voorstellen.

import java.math.BigInteger;
import java.util.ArrayList;

public class FibonacciMemoized {

 private static ArrayList<BigInteger> fibCache = 
  new ArrayList<BigInteger>();

 static {
  fibCache.add(BigInteger.ZERO);
  fibCache.add(BigInteger.ONE);
 }

 public static BigInteger fib(int n) {
  if (n >= fibCache.size()) {
   BigInteger fib_n_min_1 = fib(n-1);
   BigInteger fib_n_min_2 = fib(n-2);
   BigInteger fib_n = fib_n_min_1.add(fib_n_min_2);
   fibCache.add(n, fib_n);
  }
  return fibCache.get(n);
 }  
}

Een static block wordt uitgevoerd zodra een class wordt geladen in Java, nadat de static attributen zijn geïnitialiseerd. De ArrayList fibCache wordt dus eerst geinitialiseerd en vervolgens worden er het getal 0 en 1 in de vorm van BigIntegers aan toegevoegd. Dit zijn de eerste twee getallen uit de Fibonacci-reeks. Voor documentatie van BigInteger zie: http://docs.oracle.com/javase/6/docs/api/java/math/BigInteger.html. Als fib nu wordt aangeroepen wordt er gekeken of n groter is dan de lengte van fibCache. Zo ja, dan is er nog geen berekening gedaan voor het getal n. Vervolgens wordt er op de n-de positie van fibCache uitgerekende waarde van fib(n) geplaatst. Het uitrekenen vindt weer op een recursieve manier plaats. Merk op dat we hier geen tail-recursion gebruiken. Bij gebruik van memoization maakt het namelijk niet veel uit of je tail recursion gebruikt zoals we nu zullen zien. In Clojure zullen we echter wel zoveel mogelijk werken met tail-recursion (recur dwingt dit af).

pictures/fibmem1.png

In bovenstaande zien we een aanroep van fib(4). Om fib(4) te berekenen moeten we eerst fib(3) en later fib(2) berekenen. Voor fib(3) moet eerst fib(2) worden berekend en later fib(1). Voor de berekening van fib(2) is fib(1) en fib(0) nodig, maar deze kunnen rechtstreeks uit de cache worden opgevraagd. In vet is aangegeven welke waarden van fib al in de cache aanwezig zijn, zoals ook zichtbaar is in de tabel. De omcirkeling geeft aan welke waarde van fib als eerstvolgende stap zal worden berekend, dat is nu fib(2). De pijltjes wijzen naar de waarden die nodig zijn om deze stap uit te rekenen. Zodra fib(2) is berekend wordt de uitkomst toegevoegd aan de cache.

pictures/fibmem2.png

In bovenstaande gaan we verder met de berekening van fib(3). Inmiddels is de uitkomst van fib(2) toegevoegd aan de cache. De uitkomst van fib(3) is afhankelijk van fib(2) en fib(1) die beide al in de cache aanwezig zijn. We tellen deze waarden op en voegen het resultaat in de cache toe. Het resultaat daarvan zien we onderstaande figuur.

pictures/fibmem3.png

De berekening van fib(4) kan nu verder gaan. Deze waarde is afhankelijk van fib(3) en fib(2) die beide in de cache aanwezig zijn. De laatste stap die nu plaats vindt is het toevoegen van de uitkomst van fib(4) aan de cache en het teruggeven van de uitkomst als return-waarde van de methode. Het eindresultaat zien we in de volgende figuur.

pictures/fibmem4.png

We kunnen nu nadenken over de complexiteit van dit algoritme. Hoeveel stappen kostte het om fib(4) te berekenen? Evenveel als in het tail-recursive algoritme. De tijd-complexiteit is daarom weer \(O(n)\). Er zit hier echter een addertje onder het gras. De volgende keer als we fib(4) willen opvragen, kan de waarde rechtstreeks uit de cache worden teruggegeven en hoeft niet opnieuw worden te berekend. Daardoor zal dit algoritme voordeliger zijn bij veel herhaalde aanroepen van fib met dezelfde waarden. Dit algoritme heeft als nadeel dat het meer geheugen kost: bij het opvragen van fib(n) worden alle waarden van fib(x), 0 < x <= n= berekend en opgeslagen in de cache.

De Java-code uit bovenstaande voorbeelden is grotendeels ontleend aan de pagina http://en.literateprograms.org/Fibonaccinumbers(Java).

5.2 In Clojure

We zullen nu de voorbeelden die we geprogrammeerd hebben in Java in Clojure gaan uitwerken.

Als we het algoritme beschreven in class FibonacciIterative willen nabootsen in Clojure lopen we tegen een probleem aan. Je zou in dit algoritme lokale variabelen nodig hebben die je moet muteren. Dat is in Clojure geen goede aanpak. Het kan wel, maar het is vaak niet nodig. En als het niet nodig is, doe het dan ook niet, maar probeer je code functioneel te houden en waar mogelijk mutable state te vermijden.

 • Recursieve oplossingen

  We gaan verder met het algoritme beschreven in class FibonacciRecursive. Dit algoritme maakt geen gebruik van mutable state, maar is zoals eerder aangetoond nogal inefficiënt. Je kunt het in Clojure echter wel op deze manier programmeren:

  (defn fib [n]
   (if (< n 2) n
    (+' (fib (dec n)) (fib (- n 2)))))
  

  Hier moeten we opmerken dat deze manier van recursie in Clojure als niet "idiomatic" wordt gezien. Je moet in Clojure voor recursie eigenlijk altijd de recur-constructie gebruiken. Deze dwingt af dat je een recursieve functie tail recursive maakt en ook geoptimaliseerd kan worden door de Clojure-compiler. Daarmee komen we bij het programmeren van het tail recursive algoritme in Clojure.

  In bovenstaand voorbeeld zien we dat de functie +' in plaats van + gebruikt wordt. Dit is nodig wanneer we met erg grote getallen gaan werken:

  user=> Long/MAX_VALUE
  9223372036854775807
  user=> (+ Long/MAX_VALUE 1)
  ArithmeticException integer overflow
  user=> (+' Long/MAX_VALUE 1)
  9223372036854775808N
  user=> (type *1) ;; *1 is de vorige waarde
  clojure.lang.BigInt
  

  In het geval van +' gaat Clojure automatisch over van een Long naar een clojure.lang.BigInt.

  (defn fib
   ([n] (if (< n 2) n
    (fib n 1 0 1)))
   ([n iter fmin2 fmin1]
    (if (= n iter) fmin1
     (recur n (inc iter) fmin1 (+' fmin2 fmin1)))))
  

  Deze functiedefinitie bestaat uit twee delen. Het eerste gedeelte is bedoeld voor het geval dat de functie met 1 argument aangeroepen wordt. Indien n kleiner is dan 2 dan wordt n zelf teruggegeven. Dus fib(0) wordt 0 en fib(1) wordt 1: de eerste twee Fibonacci getallen. Als n groter of gelijk aan 2 is roepen we de functie aan met vier argumenten. Daarvoor is het tweede gedeelte van de functie. Dit gedeelte accepteert de volgende waarden:

  • n: het n-de Fibonacci-getal
  • iter: met welke iteratie zijn we bezig?
  • fmin2: het getal voorafgaand aan het vorige Fibonacci-getal
  • fmin1: het vorige Fibonacci getal

  Als we even een println toevoegen aan de code en dan een aanroep doen met n >= 2 dan is goed te volgen wat er gebeurt.

   1: (defn fib
   2:  ([n] (if (< n 2) n
   3:       (fib n 1 0 1)))
   4:  ([n iter fmin2 fmin1]
   5:   (println n iter fmin2 fmin1)
   6:   (if (= n iter) fmin1
   7:    (recur n (inc iter) fmin1 (+' fmin2 fmin1)))))
   8: 
   9: (fib 5)
  10: ;;=>
  11: 5 1 0 1 ;; side effect
  12: 5 2 1 1 ;; side effect
  13: 5 3 1 2 ;; side effect
  14: 5 4 2 3 ;; side effect
  15: 5 5 3 5 ;; side effect
  16: 5    ;; resultaat
  

  Op regel 11 zien we de println van de eerste iteratie. De eerste twee getallen van de Fibonacci-reeks zijn meegegeven: 0 en 1. Op regel 12 zien we de aanroep van de tweede iteratie. We zien dat het tweede getal van de eerste iteratie een naar links is geschoven en het volgende Fibonacci-getal op de rechterplaats wordt meegegeven. Dit proces herhaalt zich net zo lang tot we genoeg iteraties hebben doorlopen. Dan wordt het eindresultaat teruggegeven.

 • Atoms

  In het gedeelte wat hierop volgt, gaan we memoization toepassen met het gebruik van mutable state. Clojure bevat vier soorten mutable storage locations: Vars, Atoms, Refs en Agents. Atoms zijn bedoeld om onafhankelijke data op te kunnen slaan en synchroon te updaten. Het updaten van atoms gebeurt op een thread-safe manier, vrij van race-condities. Refs zijn een uitgebreider referentietype. Meerdere Refs kunnen binnen één enkele transactie worden geüpdatet, vergelijkbaar met een commit bij een database. We zullen ons in dit dictaat beperken tot het gebruik van Atoms. Meer informatie over de andere mutable storage locations in Clojure is te vinden op http://clojure.org/Vars.

  Het aanmaken van een atom gebeurt met de atom-functie en een beginwaarde:

  (def my-atom (atom {}))
  

  In dit geval hebben we als beginwaarde een lege map gekozen. De waarde van de atom kan opgevraagd worden als volgt:

  @my-atom ;;=> {}
  

  Het bijwerken van de waarde van een atom kan op twee manieren, met swap! of reset!. Bij swap! moet je de atom, een functie en argumenten voor de functie meegeven. De functie krijgt als extra argument nog de huidige waarde van de atom mee. Een voorbeeld:

  (swap! my-atom assoc :foo 1) ;;=> {:foo 1}
  

  De functie assoc krijgt nu de huidige waarde van my-atom (een lege map) mee en de argumenten :foo en 1. Het resultaat van deze functie-aanroep wordt vervolgens opgeslagen in de atom. Deze operatie is thread-safe.

  Om het voorbeeld toe te lichten pakken we de documentatie van swap! er bij:

  clojure.core/swap!
  ([atom f] [atom f x] [atom f x y] [atom f x y & args])
  Atomically swaps the value of atom to be:
  (apply f current-value-of-atom args). Note that f may be called
  multiple times, and thus should be free of side effects. Returns
  the value that was swapped in.
  

  Wat swap! dus doet is de waarde van de atom verwisselen met de expressie (apply assoc {} :foo 1) en dit resulteert in {:foo 1}. In plaats van de map die zich in de atom bevond, wordt nu dus diezelfde map met een key-value paar toegevoegd erin gezet. Let erop dat de map zelf die zich in de atom bevindt nog steeds immutable is. Kortom, swap! verwacht een functie die aan de hand van de oude waarde in de atom een nieuwe waarde maakt.

  Verder kent de atom nog de reset!-operatie. Deze verwisselt ongeacht de huidige waarde van de atom de inhoud van de atom met een nieuwe waarde:

  (reset! my-atom {:bar 2})
  ;;=> {:bar 2}
  

  Ook deze operatie is thread-safe. Beide operaties swap! en reset! leveren als resultaat de nieuwe waarde van de atom op. In Clojure is het de gewoonte om de namen van functies die state veranderen als side effect op een uitroepteken te laten eindigen. Vandaar dat dit bij swap! en reset! ook het geval is: als side effect wijzigen ze de inhoud van een atom.

 • Memoization

  Tot slot gaan we in Clojure een oplossing van Fibonacci met memoization programmeren. Deze oplossing houdt dus reeds berekende waarden bij in een tabel. Als de functie die we gaan programmeren dus twee keer met dezelfde argumenten aangeroepen wordt, berekent de functie niet een tweede keer de return-waarde, maar wordt deze opgehaald uit een tabel. In Clojure zijn hier twee manieren voor. De eerste is het gebruik van een mutable storage location waarin we een vector bijhouden. De ander is het gebruik van een lazy sequence.

  Memoization met een atom

  De atom waarin we de tabel gaan opslaan ziet er als volgt uit:

  (def my-atom (atom {0 0, 1 1}))
  

  De atom bevat als beginwaarde een map met twee key-value paren. In deze map stellen de keys het argument n van de functie fib voor en de values de bijbehorende Fibonacci-waarden. We hadden als tabel trouwens evengoed een vector kunnen gebruiken.

  Een versie van Fibonacci die gebruik maakt van de atom ziet er als volgt uit:

  1: (defn fib-memo [n]
  2:  (let [fibn (get @my-atom n)]
  3:   (if fibn fibn
  4:    (let [res (+' (fib-memo (dec n))
  5:          (fib-memo (- n 2)))]
  6:     (swap! my-atom assoc n res)
  7:      res))))
  

  Je kunt de bovenstaande code als volgt lezen. Als de functie fib-memo wordt aangeroepen, wordt er eerst gekeken of bij bijhorende n al een waarde in de map in my-atom zit. Zo ja, dan wordt die waarde teruggegeven (regel 3). Zo niet, dan gaan we eerst het resultaat berekenen. Dat is de som van fib-memo(n-1) en fib-memo(n-2). Vervolgens voegen we de key n en de berekende waarde res aan de map in de atom toe (regel 6). Als laatste stap leveren we het resultaat op (regel 7).

  Een verbetering aan de functie zou zijn om de atom te verbergen door van de functie een closure te maken over de atom. In dat geval hebben we de losse my-atom niet meer nodig:

  1: (def fib-memo
  2:  (let [cache (atom {0 0, 1 1})]
  3:   (fn [n]
  4:    (let [fibn (get @cache n)]
  5:     (if fibn fibn
  6:      (let [res (+' (fib-memo (dec n))
  7:             (fib-memo (- n 2)))]
  8:         (swap! cache assoc n res)
  9:         res)))))) 
  

  Let erop dat de atom aangemaakt moet worden buiten de functiedefinitie. Anders zal er bij elke functieaanroep weer een nieuwe atom aangemaakt worden, waardoor we niet meer bij de key-values van de vorige functie-aanroep kunnen. Alle functie-aanroepen van fib-memo delen nu dus dezelfde (verborgen) atom, net zoals in het vorige voorbeeld. De functie fib-memo is een closure over de atom.

  We kunnen nu een test doen in Clojure om te kijken of een herhaalde berekening daadwerkelijk sneller gaat. Daarvoor kunnen we de time-macro gebruiken. Deze accepteert een stukje code en rekent uit hoeveel tijd het kost om het stukje code uit te voeren:

  user=> (time (fib-memo 1000))
  "Elapsed time: 7.812 msecs"
  43466557686937456435688527675040625802564660517371780...
  user=> (time (fib-memo 1000))
  "Elapsed time: 0.041 msecs"
  43466557686937456435688527675040625802564660517371780...
  

  We zien dat de tweede aanroep aanzienlijk minder tijd kost.

  Overigens hoef je memoization bij een functie niet handmatig te programmeren zoals hierboven is gedaan. De HOF memoize kan een gememoizde versie van een functie maken:

  (defn fib
   "non memoized fibonacci"
   ([n] (if (< n 2) n
        (fib n 1 0 1)))
   ([n iter fmin2 fmin1]
    (if (= n iter) fmin1
     (recur n (inc iter) fmin1 (+' fmin2 fmin1)))))
  
  (time (fib 1000)) ;;=> "Elapsed time: 0.322 msecs"
  (time (fib 1000)) ;;=> "Elapsed time: 0.296 msecs"
  
  (def fib-memo (memoize fib))
  
  (time (fib-memo 1000)) ;;=> "Elapsed time: 0.537 msecs"
  (time (fib-memo 1000)) ;;=> "Elapsed time: 0.027 msecs"
  

  De versies van Fibonacci die we tot nu toe hebben gezien in dit hoofdstuk gebruiken recur. Vaak wordt recur in Clojure gezien als 'too low level'. Je kunt immers iteraties ook programmeren met hogere orde functies. Kandidaten voor iteraties zijn bijvoorbeeld de functie iterate en reduce. Een toepassing van beide functies zien we hieronder:

  user=> (defn fib-step [[a b]]
   #_=>  [b (+' a b)])
  #'user/fib-step
  user=> (fib-step [0 0])
  [0 0]
  user=> (fib-step [0 1])
  [1 1]
  user=> (fib-step [1 1])
  [1 2]
  user=> (fib-step [1 2])
  [2 3]
  user=> (fib-step [2 3])
  [3 5]
  user=> (take 10 (iterate fib-step [0 1]))
  ([0 1] [1 1] [1 2] [2 3] [3 5] [5 8] [8 13] [13 21] [21 34] [34 55])
  user=> (nth (take 10 (iterate fib-step [0 1])) 9)
  [34 55]
  user=> (first (nth (take 10 (iterate fib-step [0 1])) 9))
  34
  user=> (defn fibonacci [n]
   #_=>  (-> (iterate fib-step [0 1])
   #_=>    (nth n)
   #_=>    first))
  #'user/fibonacci
  user=> (fibonacci 0)
  0
  user=> (fibonacci 1)
  1
  user=> (fibonacci 2)
  1
  user=> (fibonacci 3)
  2
  user=> (fibonacci 4)
  3
  user=> (fibonacci 5)
  5
  user=> (defn fibonacci' [n]
   #_=>  (first (reduce (fn [[a b] n] (fib-step [a b])) [0 1] (range n))))
  user=> (fibonacci' 5)
  5
  

  Verdieping 3.

  Memoization met een lazy sequence Als toegift geven we hier nog een zeer korte, elegante oplossing voor Fibonacci als lazy sequence. (De oplossing met iterate maakte trouwens ook gebruik van een lazy sequence.) De volgende oplossing is geïnspireerd door Haskell en is wat lastiger te begrijpen.

  (def fib-seq (lazy-cat [0 1] (map +' fib-seq (rest fib-seq))))
  

  lazy-cat zorgt ervoor dat twee collecties aan elkaar geplakt worden en als lazy sequence beschikbaar worden gesteld. De collecties worden hierbij niet geëvalueerd totdat de elementen hiervan nodig zijn. De eerste twee elementen van de sequence zijn 0 en 1. De rest van de sequence wordt gevormd door de expressie (map +' fib-seq (rest fib-seq)). Hier hebben we te maken met een recursieve definitie. Laten we eens nagaan wat er gebeurt wanneer het derde element van fib-seq wordt opgevraagd. Eerst worden dan de eerste twee elementen opgevraagd, dit zijn 0 en 1. Het volgende element is het eerste element van (map + fib-seq (rest fib-seq)), wat de som is van 0 en 1, dus 1. Het vierde element is dan de som van het tweede element van fib-seq en het derde element van fib-seq (die zojuist was berekend): dit is 2. Je ziet dat dit de reeks van Fibonacci oplevert op een lazy manier.

  (time (nth fib-seq 1000)) ;;=> "Elapsed time: 1.88 msecs"
  (time (nth fib-seq 1000)) ;;=> "Elapsed time: 0.114 msecs"
  

  Omdat resultaten van lazy sequences worden gecached zien we bij de tweede vraag naar het duizendste element van fib-seq een aanzienlijke tijdsverbetering.

6 Macros

Clojure is een Lisp. Dat betekent onder andere dat programma's gerepresenteerd zijn als lijsten en dat zo'n lijst opgevat kan worden als data waarmee je binnen de taal kan werken.

6.1 Evaluatie, quoting en unquoting

Normaal gesproken wordt een Clojure-expressie meteen geëvalueerd. Dit zien we hieronder:

(+ 1 2 3) ;;=> 6

De expressie (+ 1 2 3) is in feite een lijst waarvan het eerste element een Symbol is en de overige elementen int-literals. We kunnen evaluatie van de expressie tegenhouden door de special form quote toe te passen of er een quoteje voor te zetten, wat een shortcut voor quote is:

(quote (+ 1 2 3)) ;;=> (+ 1 2 3)
'(+ 1 2 3) ;;=> (+ 1 2 3)

Zo kunnen we ook aantonen wat we hierboven hebben beweerd:

(def quoted-expr '(+ 1 2 3)) 
(type quoted-expr) ;;=> clojure.lang.PersistentList
(type (first quoted-expr)) ;;=> clojure.lang.Symbol
(type (second quoted-expr)) ;;=> java.lang.Long

Zonder quoting beschouwt de Reader deze lijst als een Clojure-expressie en zal de expressie gaan evalueren. De eerste stap is dat er symbol-resolutie wordt toegepast. Het Symbol + wordt geresolved naar de Var #'clojure.core/+. Vervolgens wordt de functie die bij deze Var hoort toegepast op de rest van de lijst: drie getallen. Het resultaat is 6. Dat resultaat wordt vervolgens in de REPL afgedrukt.

Een gequote expressie kan je alsnog evalueren met eval:

(eval quoted-expr) ;;=> 6

Een Clojure-expressie kan genest zijn. Zo in onderstaand voorbeeld:

'(+ (- 1 2) (+ 1 2)) ;;=> (+ (- 1 2) (+ 1 2))

Het quoteje zorgt ervoor dat de gehele expressie ongeëvalueerd blijft.

Je kan een bovenstaande lijst ook opbouwen met list, maar je moet dan per deel-expressie weer een quoteje gebruiken, omdat de argument van list geëvalueerd worden:

(list '+ '(- 1 2) '(+ 1 2)) ;;=> (+ (- 1 2) (+ 1 2))

Een variant van het simpele quoteje is de syntax-quote, waarvoor het symbool ` gebruikt wordt. Men noemt dit symbool ook wel de backtick. Met de backtick blijft een expressie ongeëvalueerd, maar worden symbols wel volledig gekwalificeerd naar hun bijbehorende namespace:

`(+ (- 1 2) (+ 1 2)) ;;=> 
(clojure.core/+ (clojure.core/- 1 2) (clojure.core/+ 1 2))

De syntax-quote heeft als bijkomende eigenschap dat je deelexpressies kan unquoten, door er een tilde, ~ , voor te zetten:

`(+ ~(- 1 2) (+ 1 2)) ;;=>
(clojure.core/+ -1 (clojure.core/+ 1 2))

De ~ heet in Clojure ook wel unquote en heeft alleen betekenis binnen de syntax quote, `. In bovenstaand voorbeeld zien we dat de deelexpressie (- 1 2) wel gesubstitueerd wordt door de resulterende waarde -1, maar dat de rest ongeëvalueerd blijft.

Hetzelfde kun je als volgt bereiken.

(list `+ (- 1 2) `(+ 1 2)) ;;=>
(clojure.core/+ -1 (clojure.core/+ 1 2))

In bovenstaande wordt dus alles ge-syntax-quoted, behalve de expressie (-1 2) die evalueert naar 1.

Als variant op de tilde hebben we nog de unquote-splicing operator, die met ~@ genoteerd wordt. Het idee daarvan is dat je niet een lijst substitueert, maar alleen de elementen uit die lijst. Het verschil met of zonder splicing wordt in onderstaand voorbeeld getoond:

(let [x '(2 3)] `(1 ~x)) ;;=> (1 (2 3))
(let [x '(2 3)] `(1 ~@x)) ;;=> (1 2 3)

De technieken die hier zijn besproken met betrekking tot het quoten van code staan niet op zichzelf, maar worden vaak toegepast in macro's, waarover het volgende gedeelte gaat.

6.2 Macros

In Clojure wordt code als data gerepresenteerd. Deze data kunnen we bewerken en aan de hand daarvan nieuwe data produceren, die ook code representeerd. Dit wordt gedaan aan de hand van macro's. We zullen nu eerst enkele voorbeelden behandelen van macro's in Clojure:

6.2.1 cond

Het eerste voorbeeld wat we hier behandelen is een toepassing van de cond-macro, die we in hoofdstuk Clojure Basics al voorbij hebben zien komen.

(cond (< 5 4) :foo
   (= 5 4) :bar
   :else  :baz) ;;=> :baz

Eigenlijk is cond niets anders dan een verkorte notatie voor een geneste if:

(if (< 5 4) :foo
 (if (= 5 4) :bar
  (if :else :baz))) ;;=> :baz

Onder water wordt het cond-voorbeeld daadwerkelijk omgezet naar bovenstaande code.

De cond-macro verwacht als argumenten paren van condities en resultaten. Vervolgens maakt deze macro er geneste if-expressies van die Clojure kan evalueren. Macroexpansie gebeurt normaal gesproken door de compiler, maar je kan de macroexpansie ook opvragen in Clojure zodat je deze zelf kan bekijken.

(def cond-expr '(cond (< 5 4) :foo
            (= 5 4) :bar
            :else  :baz))
(macroexpand cond-expr) ;;=>
(if (< 5 4) :foo (clojure.core/cond (= 5 4) :bar :else :baz))

(use '[clojure.walk :only [macroexpand-all]])
(macroexpand-all cond-expr) ;;=>
(if (< 5 4) :foo (if (= 5 4) :bar (if :else :baz nil)))

Een macro is bedoeld om stukjes code korter op te kunnen schrijven. De macro levert na aanroep dan een uitgebreider stukje code op, wat vervolgens weer gecompileerd wordt. Je kunt het resultaat van een expansie bekijken met macroexpand en macroexpand-all. Het verschil tussen macroexpand en macroexpand-all is dat macroexpand geen sub-expressies expandeert.

Macro's hebben als belangrijke eigenschap dat hun argumenten niet eerst geëvalueerd worden, zoals bij functies wel het geval is. Daardoor kan een macro zelf bepalen wat er met een argument moet gebeuren: evalueren of niet evalueren en ook het moment van evalueren.

We gaan nu de source bekijken van cond om te bekijken hoe deze macro is geschreven:

 1: (defmacro cond
 2:  "Takes a set of test/expr pairs. It evaluates each test one at a
 3:  time. If a test returns logical true, cond evaluates and returns
 4:  the value of the corresponding expr and doesn't evaluate any of the
 5:  other tests or exprs. (cond) returns nil."
 6:  {:added "1.0"}
 7:  [& clauses]
 8:   (when clauses
 9:    (list 'if (first clauses)
10:       (if (next clauses)
11:         (second clauses)
12:         (throw (IllegalArgumentException.
13:              "cond requires an even number of forms")))
14:       (cons 'clojure.core/cond (next (next clauses))))))

Op regel 8 staat: als er clauses zijn, lever dan het resultaat op van de volgende expressie, anders nil (when levert iets of nil op). Als cond dus met niets aangeroepen wordt, is het resultaat nil. Op regel 9 wordt er een lijst opgebouwd met als eerste element het Symbol if, gevolgd door het eerste element van clauses. Stel dat we cond zouden aanroepen als volgt:

(cond (< 5 4) :foo
   (= 5 4) :bar
   :else  :baz) ;;=> :baz

dan zou (first clauses) evalueren naar (< 5 4). Tot nu toe zou er dan dus staan: (list 'if '(< 5 4) ... ). Vervolgens wordt er op regel 10 in een if-expressie met next gekeken of er nog meer clauses zijn. De functie next levert het volgende element in een collectie op, of nil indien er geen volgend element is. Hier evalueert de if-expressie dus naar de volgende clausule of het gooien van een Exceptie. In het geval van een Exceptie was er blijkbaar geen sprake van een even aantal clausules. In dat geval heeft de programmeur cond verkeerd aangeroepen, want het aantal clausules moet altijd even zijn: paren van testen en resultaten. In het geval van bovenstaande aanroep zou er nu staan: (list 'if '(< 5 4) :foo ... ). Vervolgens komt er op de plek van de puntjes nog iets te staan: (cons 'clojure.core/cond (next (next clauses))). De expressie (next (next clauses)) levert alles behalve de eerste twee clausules op, dus in het geval van onze aanroep ((= 5 4) :bar :else :baz). Cons zorgt ervoor dat het symbol clojure.core/cond vooraan deze lijst wordt geplakt en dit levert dus op: (clojure.core/cond (= 5 4) :bar :else :baz).

Als gevolg van de aanroep zou er dus het volgende worden opgeleverd:

(if (< 5 4) :foo
 (clojure.core/cond (= 5 4) :bar 
           :else :baz))

We zien dat deze macro zichzelf weer aanroept en dus recursief is.

Als we de macroexpansie stap voor stap uitschrijven, dan komen we op:

(if (< 5 4) :foo
 (clojure.core/cond (= 5 4) :bar 
           :else :baz))
=>

(if (< 5 4) :foo
 (if (= 5 4) :bar 
  (clojure.core/cond :else :baz)))

=>

(if (< 5 4) :foo
 (if (= 5 4) :bar
  (if :else :baz)))

Als we deze laatste expressie gaan evalueren dan komt daar uiteraard :baz uit.

6.2.2 or

De macro or kun je als volgt gebruiken in Clojure:

(or nil (println "foo") false "bar" (println "baz"))

De macro or levert de eerste waarde op die logisch gezien waar is (alles wat niet nil of false is). We zien hier dat bovenstaande expressie de string "bar" oplevert. "foo" wordt geprint als side effect van de expressie (println "foo"), maar de print-expressie levert zelf nil op. Het laatste argument is weer een expressie met een side-effect, maar dit side-effect wordt niet uitgevoerd. Dat komt omdat or alle argumenten na de eerste logisch ware waarde negeert: deze worden dus niet geëvalueerd. Om or te kunnen implementeren is er dus controle nodig over welke argumenten wel en niet worden geëvalueerd. Daarom is or een macro. De source van de macro ziet er als volgt uit:

 1: (defmacro or
 2:  "Evaluates exprs one at a time, from left to right. If a form
 3:  returns a logical true value, or returns that value and doesn't
 4:  evaluate any of the other expressions, otherwise it returns the
 5:  value of the last expression. (or) returns nil."
 6:  {:added "1.0"}
 7:  ([] nil)
 8:  ([x] x)
 9:  ([x & next]
10:    `(let [or# ~x]
11:      (if or# or# (or ~@next)))))

Toelichting. Op regel 7 zien we dat als or wordt aangeroepen zonder argumenten, het resultaat nil is. Regel 8: als het een aanroep betreft met één argument, dan wordt het argument zelf teruggegeven. Op regel 9-11: indien meerdere argumenten, dan gaan we het eerste argument evalueren en bewaren het resultaat in een lokale variabele or#. Over de merkwaardige hekjesnotatie volgt zometeen uitleg. Als or# logisch gezien waar is, dan wordt deze teruggegeven als resultaat. Zo niet, dan wordt or opnieuw aangeroepen met de rest van de argumenten.

 • Auto-gensym

  Omdat binnen in een syntax quote een symbol altijd volledig wordt gekwalificeerd met zijn bijbehorende namespace…

  `(let [x 5] (+ x 10))
  ;;=> (clojure.core/let [user/x 5] (clojure.core/+ user/x 10))
  (eval `(let [x 5] (+ x 10)))
  ;;=> java.lang.Exception: Can't let qualified name: user/x (NO_SOURCE_FILE:38)
  

  …moeten we binnen een syntax-quote een hekje achter een symbol zetten als het om een local gaat. Deze notatie zorgt er tevens voor dat er een unieke naam wordt gegenereerd:

  `(let [x# 5] (+ x# 10))
  ;;=>
  (clojure.core/let [x__611__auto__ 5] 
   (clojure.core/+ x__611__auto__ 10))
  

  Waarom worden er unieke namen gegenereerd? Dit maken we duidelijk aan de hand van het volgende voorbeeld. Stel, we definiëren een macro die een aantal keren een stukje code uitvoert:

  (defmacro my-dotimes [times & body]
   `(loop [~'amount 0]
    (if (< ~'amount ~times)
     (do
      ~@body
       (recur (inc ~'amount))))))
  

  Nu hebben we in bovenstaande macro een local met de naam amount gedefinieerd. Er staat steeds een tilde en een quotje voor, dit zorgt er binnen een syntax quote voor dat er gewoon amount blijft staan en niet een volledig gekwalificeerde naam zoals user/amount.

  Als we de macro zouden aanroepen als volgt:

  (let [amount 5]
   (my-dotimes 10 (println amount)))
  

  dan zouden we verwachten dat er 10 keer het getal 5 wordt geprint. Dit is echter niet het geval:

  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  nil
  

  Als we de volledige macroexpansie van onze aanroep bekijken dan zien we het volgende:

  (let*
   [amount 5]
   (loop*
   [amount 0]
   (if
     (clojure.core/< amount 10)
    (do (println amount) 
      (recur (clojure.core/inc amount))))))
  

  Wie zien hier dat amount in (println amount) niet meer op de local uit onze eigen let slaat, maar op de local uit de loop in de macro. Als we de hekjesnotatie voor locals hadden gebruikt, dan hadden we dit probleem kunnen voorkomen en had de macroexpansie er bijvoorbeeld zo uit gezien:

  (let*
   [amount 5]
   (loop*
   [amount__584__auto__ 0]
   (if
     (clojure.core/< amount__584__auto__ 10)
    (do
     (println amount)
     (recur (clojure.core/inc amount__584__auto__))))))
  

6.2.3 time

Een andere handige macro is time. Deze neemt de tijd op, voert een stukje code uit, neemt dan weer de tijd op en berekent en toont dan hoe lang het heeft geduurd om het stukje code uit te voeren. Een reden waarom je dit niet met een functie kan doen is omdat argumenten van functies worden geëvalueerd voordat de functie wordt uitgevoerd. Als we dus een stukje code zouden meegeven aan een functie, kan de functie alleen het geëvalueerde resultaat zien van dat stukje code, en zo niet meer de tijd berekenen die nodig was voor evaluatie. Time levert overigens als resultaat de geËvalueerde resultaat van de code op.

Een demonstratie van time:

user=>(time (+ 1 2 3))
"Elapsed time: 0.04 msecs"
6

user=>(time (dotimes [n 100] (+ 1 2 3)))
"Elapsed time: 0.977 msecs"
nil

user=> (time (dotimes [n 1000] (+ 1 2 3)))
"Elapsed time: 4.004 msecs"
nil

We zien hier dat om de berekening (+ 1 2 3) uit te voeren er 0.04 milliseconden nodig zijn. Dit verschilt uiteraard per machine en is afhankelijk van waar de machine nog meer mee bezig is. Daarna voeren we met behulp van dotimes dezelfde berekening 100 keer uit. Dat kost in dit geval 0.977 milliseconden. 1000 keer kost 4.004 milliseconden.

De source van time ziet er als volgt uit:

(defmacro time
 "Evaluates expr and prints the time it took. Returns the value of
  expr."
 {:added "1.0"}
 [expr]
 `(let [start# (. System (nanoTime))
     ret# ~expr]
   (prn (str "Elapsed time: " 
        (/ (double (- (. System (nanoTime)) start#)) 1000000.0) 
        " msecs"))
   ret#))

Oefening 29. Ook dotimes is zelf weer een macro. Bedenk waarom je dotimes niet met een functie kan schrijven en bestudeer de source van dotimes.

7 Casus 2: webapplicatie

In dit hoofdstuk behandelen we een een grotere applicatie die bestaat uit meerdere Clojure-namespaces. Het betreft het het spelletje TicTacToe gemaakt als webapplicatie, waarbij diverse Clojure libraries en tools gebruikt worden. De source-code van deze applicatie kan verkregen worden op https://github.com/borkdude/tictactoe/.

De projectstructuur is afgeleid van een Luminus-project. Luminus is een microframework om webapplicaties te ontwikkelen. In feite is het niets anders dan een verzameling templates die de meest populaire Clojure web-development libraries bundelen. Bovendien bevat de Luminus-website duidelijke tutorials. Als je zelf een nieuwe webapplicatie wil bouwen, dan vormt Luminus een goed startpunt.

7.1 De applicatie downloaden en runnen

7.1.1 Leiningen

De applicatie is opgezet als Leiningen-project. Dit betekent dat je eerst Leiningen op je machine moet installeren om de source code te kunnen builden en runnen. Leiningen is een Clojure-laagje om de Java build-tool Maven.

Als je Leiningen nog niet hebt geïnstalleerd, doe dat dan eerst en volg de aanwijzingen van https://github.com/technomancy/leiningen. Leiningen bestaat uit een script front-end (lein of lein.bat afhankelijk van je OS) en een JVM back-end. Het script moet op het PATH staan opgenomen, zodat deze aanroepbaar is vanaf de command prompt. Door middel van de instructie lein self-install download het script automatisch de JVM back-end. Ook biedt de CounterClockwise plugin in Eclipse ondersteuning voor Leiningen-projecten, waaronder het automatisch downloaden van dependencies en op het Eclipse classpath zetten.

7.1.2 Downloaden en runnen

De stappen waarmee je deze applicatie kan verkrijgen zijn:

$ git clone https://github.com/borkdude/tictactoe/
$ cd tictactoe

De file-structuur van onze applicatie is als volgt:

├── Procfile
├── README.md
├── project.clj
├── resources
│   └── public
│     └── css
│       └── tictactoe.css
├── src
│   └── tictactoe
│     ├── controller.clj
│     ├── handler.clj
│     ├── model.clj
│     ├── repl.clj
│     └── view.clj
└── test
  └── tictactoe
    └── test
      ├── model.clj
      └── testdata.clj

De projecteigenschappen en dependencies staan omschreven in project.clj die het hart vormt van een Leiningen-project. De inhoud van de file project.clj:

(defproject tictactoe "0.1.1"
 :description "Tictactoe using ring, compojure, lib-noir and hiccup"
 :dependencies [[org.clojure/clojure "1.5.1"]
         [lib-noir "0.4.9"]
         [compojure "1.1.5"]
         [ring-server "0.2.7"]
         [hiccup "1.0.2"]]
 :ring {:handler tictactoe.handler/war-handler}
 :profiles {:production
       {:ring
       {:open-browser? false, :stacktraces? false, :auto-reload? false}}}
 :plugins [[lein-ring "0.8.3"]]
 :min-lein-version "2.0.0")

Zoals te zien is maakt Leiningen gebruik van Clojure-syntax voor instellingen. Onder de key :dependencies volgt een opsomming van alle libraries waarvan onze applicatie gebruik zal maken. Clojure zelf is ook een normale library. Deze applicatie gebruikt Clojure versie 1.5.1. De overige libraries zullen terloop ter sprake komen.

De daadwerkelijke applicatiecode staat in de folder src/tictactoe. Elke .clj file bevat een afzonderlijke namespace. De namespacenamen komen overeen met de bestandsstructuur. In het bestand controller.clj staat bv de namespace-declaratie:

(ns tictactoe.controller
 (:use compojure.core)
 (:require [compojure.core :as compojure]
      [tictactoe.view :as view]
      [tictactoe.model :as model]))

Stond dit bestand in een dieper geneste subfolder, bijvoorbeeld src/tictactoe/applogic/controller.clj dan moest de namespace-naam veranderd worden naar tictactoe.applogic.controller.

Om de dependencies te downloaden die bij het project horen voer je het volgende uit:

$ lein deps

Vaak hebben dependencies die je definieert project.clj weer hun eigen dependencies. Om te zien welke dit allemaal zijn kun je een optie meegeven:

$ lein deps :tree
 [compojure "1.1.5"]
  [org.clojure/core.incubator "0.1.0"]
  [org.clojure/tools.macro "0.1.0"]
  [ring/ring-core "1.1.7"]
   [clj-time "0.3.7"]
    [joda-time "2.0"]
   [commons-codec "1.6"]
   [commons-fileupload "1.2.1"]
   [commons-io "2.1"]
   [javax.servlet/servlet-api "2.5"]
   ...

We hebben hier niet de gehele dependency-tree afgebeeld.

De applicatie maakt gebruik van Ring. Ring is een library die een Clojure-abstractie over HTTP vormt. Ring maakt het bijvoorbeeld mogelijk om HTTP requests en responses als Clojure-maps te behandelen binnen je programma. Om een Ring applicatie te starten maken we gebruik van de Leiningen Ring-plugin. In de project.clj staat de volgende regel: =:plugins lein-ring "0.8.3"=, waardoor de Ring-plugin automatisch beschikbaar is. De opties van deze plugin kun je als volgt opvragen:

$ lein ring

Subtasks available:
server      Start a Ring server and open a browser.
server-headless  Start a Ring server without opening a browser.
war        Create a $PROJECT-$VERSION.war file.
uberwar      Create a $PROJECT-$VERSION.war with dependencies.
jar        Create an executable $PROJECT-$VERSION.jar file.
uberjar      Create an executable $PROJECT-$VERSION.jar file with dependencies.

Run `lein help ring $SUBTASK` for subtask details.

Voor nu zijn we alleen even geïnteresseerd in de bovenste optie, server. Verder zijn er zoals te zien is allerlei mogelijkheden om de applicatie te packagen voor deployment. Out of the box draait een Ring app op de embedded webserver Jetty. Het is uiteraard ook mogelijk om een Ring app in een andere willekeurige servlet-container te runnen. We gaan nu de applicatie starten:

$ lein ring server
2013-04-02 12:46:37.808:INFO:oejs.Server:jetty-7.6.1.v20120215
2013-04-02 12:46:37.880:INFO:oejs.AbstractConnector:Started SelectChannelConnector@0.0.0.0:3000
Started server on port 3000

De Jetty webserver wordt nu opgestart op poort 3000 en een browser opent de webpagina http://localhost:3000. Tictactoe kan nu gespeeld worden! Afsluiten van de webserver doe je met Ctrl-C.

Tijdens het programmeren is het handiger om de applicatie niet via lein ring server op te starten maar via de REPL. Daar is het bestand repl.clj voor bedoeld. Door middel van de functies start-server en stop-server kun je zo programmaties de webserver bedienen.

7.1.3 Infrastructuur

De applicatie bevat een bestand handler.clj. Een handler is niets anders dan een functie die een HTTP-request in de vorm van een Clojure-map verkrijgt en een HTTP-response in de vorm van een Clojure-map als resultaat geeft. Deze functies kunnen worden gecomposeert, zodat een request een ketting van functies doorloopt die elk een eigen gedeelte aan de response-map kunnen toevoegen, verwijderen of wijzigen. De Var war-handler is een handler die is samengesteld uit een aantal standaard handlers uit de library lib-noir. Deze library gebruiken wij in de applicatie voor session management.

7.1.4 Routing

Verder bevat war-handler een aantal routes, gedefinieerd door middel van de routing library Compojure.

In onze applicatie zijn er maar 2 routes gedefinieerd voor het spel TicTacToe. Deze kun je vinden in het bestand controller.clj:

(defroutes tictactoe-routes
 (GET "/" [] (start-page))
 (POST "/" {button-pressed :params} (turn-page button-pressed)))

Dit betekent wanneer er een request met methode GET wordt gedaan naar de url localhost:3000/" de functie start-page het bijbehorende antwoord geeft. Als er echter een POST wordt gedaan naar / dan geeft de functie turn-page het antwoord. Het is mogelijk bij routes om parameters af te vangen. Bij bovenstaand GET-request wordt dit niet gedaan, maar bij POST wel. In dit geval zullen de parameters verzameld worden in een map button-pressed (er is hier destructuring toegepast, zie https://github.com/weavejester/compojure/wiki/Destructuring-Syntax). In handler.clj staan nog twee routes gedefinieerd:

(defroutes app-routes
 (route/resources "/")
 (route/not-found "Not Found"))

De eerste route dient voor het beschikbaar stellen van statische files, zoals "resources/public/css/tictactoe.css". Als de gebruiker surft naar http://localhost:3000/css/tictactoe.css zal het juiste bestand uit de resources-directory worden getoond. De tweede route dient ervoor dat alles wat niet door andere routes wordt afgehandeld beantwoord wordt door de String "Not found". Surfen naar http://localhost:3000/foobar zal dit effect bijvoorbeeld hebben.

Verder is is de applicatie opgedeeld in een model en een view-gedeelte. Het model handelt de spellogica af en houdt bij wat de huidige stand is en welke speler aan de beurt is. De view zorgt ervoor dat de juiste HTML wordt gepresenteerd aan de hand van het model.

7.2 Model

We gaan nu eerst in op het model van onze applicatie. De broncode van het model is te zien in het bestand src/tictactoe/model.clj of via de link https://github.com/borkdude/tictactoe/blob/master/src/tictactoe/model.clj.

Het model heeft geen kennis van de view. Wel maakt het model gebruik van de namespace noir.session om zaken op te kunnen slaan.

Zoals we gewend zijn van een functioneel programma bestaat het spel uit vele kleine functies en weinig mutable state. We zullen enkele vars en functies toelichten.

 • init-state Dit is de beginrepresentatie van het spel. Deze map houdt het bord en de speler bij. De bordrepresentatie is een vector met daarin weer drie vectoren die de rijen van TicTacToe voorstellen. De player wordt gepresenteerd door een karakter: X of O. Het beginbord is een leeg bord en de beginspeler is X.
 • reset-game! De naam van deze functie eindigt op een uitroepteken. Het is een conventie in Clojure om functies die state kunnen wijzigen met een uitroepteken te laten eindigen. Deze functie en de functie play! zijn de enige twee functies in deze applicatie die state wijzigen. In reset-game! wordt de functie session/put! aangeroepen van de noir library. Deze verandert waarden in de session-map, behorende bij de browser-sessie van de speler. Wij houden de status van het spel bij onder de key :game-state. Bij het aanroepen van reset-game! wordt de beginstatus gezet in de sessie onder de key :game-state.
 • play! Deze functie heeft als argumenten een rij- en kolomnummer. Met session/swap! wordt de nieuwe state gezet aan de hand van de oude state. De nieuwe state wordt berekend door de pure functie new-state.
 • new-state Deze functie berekent aan de hand van de oude status (bord en speler) een nieuwe status. Alleen wanneer het vakje dat de huidige speler wil invullen leeg is en er nog geen winnaar is, wordt er een nieuwe status opgeleverd. Wanneer het vakje niet leeg is, is dit geen geldige zet en wordt de oude status teruggegeven. Het nieuwe bord is het oude bord met de huidige speler ingevuld op het aangegeven rij- en kolomnummer. De nieuwe speler is simpelweg de andere speler.

Een illustratie van new-state in de REPL:

=> init-state
{:board [[\- \- \-] [\- \- \-] [\- \- \-]], :player \X}
=> (new-state 0 0 init-state)
{:board [[\X \- \-] [\- \- \-] [\- \- \-]], :player \O}

Gegeven de beginstatus en het feit dat de huidige speler (in het begin X) op positie 0 0 wil spelen, krijg je de bovenstaande nieuwe status: speler X staat ingevuld op de juiste positie en de huidige speler is nu O geworden. Wat als we op basis van deze nieuwe status nog een zet willen zien?

=> (new-state 0 1 (new-state 0 0 init-state))
{:board [[\X \O \-] [\- \- \-] [\- \- \-]], :player \Y}

Merk op dat we dit ook kunnen noteren met behulp van de ->> macro:

=> (->> init-state
    (new-state 0 0) ;; speler X speelt positie 0 0
    (new-state 0 1)) ;; speler Y speelt positie 0 1
{:board [[\X \O \-] [\- \- \-] [\- \- \-]], :player \X}

Wat nu als er een illegale zet gebeurt, bijvoorbeeld speler O kiest in bovenstaand voorbeeld geen 0 1 maar ook 0 0?

=> (->> init-state
    (new-state 0 0) ;; speler X speelt positie 0 0
    (new-state 0 0)) ;; speler Y speelt positie 0 0
{:board [[\X \- \-] [\- \- \-] [\- \- \-]], :player \O}

In dat geval is de nieuwe status gelijk aan de oude status.

 • winner? Deze functie heeft meerdere definities op basis van het aantal argumenten. Wanneer deze functie aangeroepen wordt zonder argumenten, wordt winner? opnieuw aangeroepen, met het huidige bord die opgehaald wordt uit de sessie. winner? kan ook met een ander bord aangeroepen worden; dit maakt het makkelijker om deze functie te testen. Merk op dat de functie zonder argumenten niet puur is! Indien winner? wordt aangeroepen met één argument, namelijk een bord, dan wordt winner? aangeroepen met ditzelfde bord en de speler X of O. De vraag die dan dus gesteld wordt is: is er bij een gegeven bord en een gegeven speler de speler de winnaar? Als X de winnaar blijkt te zijn, wordt de aanroep voor O niet ook nog eens uitgevoerd, omdat or lazy is. Indien winner? met twee argumenten wordt aangeroepen, een bord en een spel, dan wordt er op drie manieren gekeken of de speler winnaar is bij het bord: rij-gewijs, kolomsgewijs en diagonaal-gewijs.
 • winner-in-rows?

  De functie winner-in-rows? bekijkt of voor een bord en een speler tenminste één (de functie some) rij op het bord geldt: elk (de functie every?) karakter is gelijk aan het karakter van de speler. De functie some is een hogere orde functie die met behulp van een predicaatfunctie kijkt of tenminste één element uit een collectie voldoet aan het predicaat en geeft dat element terug, anders nil. De functie every? is ook een hogere orde functie en levert true op als de meegegeven predicaatfunctie logisch waar is voor alle elementen uit een collectie (in dit geval een rij van het bord). Omdat de functie some het eerste logisch ware element (alles wat niet nil of false is) teruggeeft waarvoor de predikaatfunctie waar is, zal het resultaat van some hier een rij (een vector) van het bord zijn, of nil. Omdat we true of false willen teruggeven, staat hier nog de functie boolean omheen.

 • winner-in-cols?

  Omdat het bepalen van een winnaar voor de rijen bijna hetzelfde gaat als voor de kolommen, kunnen we de functie winner-in-rows? hier gewoon hergebruiken. We hoeven daarvoor alleen maar de kolommen als rijen te gaan representeren. Daarvoor hebben we de de functie transposed-board gemaakt, die een gekantelde versie van het bord oplevert. Stel, het bord heeft op een gegeven moment de volgende representatie:

[[\X \O \-] 
 [\X \O \-] 
 [\X \- \-]]

De functie transposed-board levert dan het volgende bord op, waarbij de kolommen als rijen zijn gerepresenteerd:

[[\X \X \X] 
 [\O \O \-] 
 [\- \- \-]]

Daar kunnen we dan vervolgens de functie winner-in-rows? op toepassen.

Oefening 30. Bestudeer de functies winner-in-diagonals? en full-board? en ga na of je werking ervan begrijpt.

7.3 Testen bij het model

Clojure biedt de mogelijkheid tot het schrijven van (unit)tests. De test API van Clojure vindt je in de namespace clojure.test. Documentatie hiervan staat op http://richhickey.github.com/clojure/clojure.test-api.html.

Oefening 31. Bestudeer bovenstaande pagina.

In de rest van deze sectie gaan we ervan uit dat je deze documentatie hebt bestudeerd en bekend bent met de werking van deftest, is, etc.

De source code van de tests vindt je in de file test/tictactoe/test/model.clj of op Github: https://github.com/borkdude/tictactoe/blob/master/test/tictactoe/test/model.clj.

De testen en de testdata zijn zoveel mogelijk gescheiden in namespaces. Zo zien we bij de test transposed-board-test het gebruik van transposed-test-data afkomstig uit de namespace tictactoe.test.testdata. Deze testdata is als volgt gedefinieerd:

(def transposed-test-data
 #{ {:input [[\X \X \X]
       [\O \X \O]
       [\X \X \X]],
   :expected-output [[\X \O \X]
            [\X \X \X]
            [\X \O \X]]}})

Het is mogelijk om eventueel meerdere testcases aan de verzameling toe te voegen. De testcode is daar op voorbereid. Met doseq wordt er met elke map die een input-bord en verwacht output-bord bevat een test uitgevoerd. Doseq werkt net als for, maar bij doseq gaat het enkel om de side effects, niet om een uiteindelijke return-waarde.

De testdata voor sommige andere testen is geparametriseerd. Zo ziet de testdata voor borden waarbij er een winnaar in één van de kolommen is er zo uit:

(defn col-win-combinations [p]
 #{ [[p \- \-]
   [p \- \-]
   [p \- \-]],
   [[\- p \-]
   [\- p \-]
   [\- p \-]], 
   [[\- \- p ]
   [\- \- p ]
   [\- \- p ]] })

Door middel van het invullen van een speler wordt de testdata pas concreet gemaakt.

De macro defboardtest is een abstractie die ontstaan is doordat er eerst duplicatie in de code zat, wat er als volgt uit zag:

(deftest winner-in-rows?-test
 (doseq [player [\X \O]]   
  (doseq [board (td/row-win-combinations player)]
   (is (= (winner-in-rows? board player) true) 
     (str "Player " player " should win with board " board)))
  (doseq [board (td/no-row-win-combinations player)]
   (is (= (winner-in-rows? board player) false)
     (str "Player " player " should not win with board "
        board)))))

(deftest winner-in-cols?-test
 (doseq [player [\X \O]]   
  (doseq [board (td/col-win-combinations player)]
   (is (= (winner-in-cols? board player) true) 
     (str "Player " player " should win with board " board)))
  (doseq [board (td/no-col-win-combinations player)]
   (is (= (winner-in-cols? board player) false)
     (str "Player " player " should not win with board "
        board)))))

(deftest winner-in-diagonals?-test
 (doseq [player [\X \O]]   
  (doseq [board (td/diag-win-combinations player)]
   (is (= (winner-in-diagonals? board player) true) 
     (str "Player " player " should win with board " board)))
  (doseq [board (td/no-diag-win-combinations player)]
   (is (= (winner-in-diagonals? board player) false)
     (str "Player " player " should not win with board "
        board)))))

Deze testen lijken erg veel op elkaar. De verschillen zijn: de naam, de functie die getest wordt en de testborden waarmee er wel een winnaar of geen winnaar is. Met behulp van de macro defboardtest kunnen deze drie testen korter worden opgeschreven en is er minder duplicatie:

(defboardtest winner-in-rows?-test
  winner-in-rows?
         td/row-win-combinations
         td/no-row-win-combinations)

(defboardtest winner-in-cols?-test
   winner-in-cols?
         td/col-win-combinations
         td/no-col-win-combinations)

(defboardtest winner-in-diagonals?-test
   winner-in-diagonals?
         td/diag-win-combinations
         td/no-diag-win-combinations)

Het draaien van de tests is erg eenvoudig. Dit kan vanaf de REPL:

(run-tests 'tictactoe.test..model)
=>
Testing tictactoe.test.models.model

  Ran 7 tests containing 41 assertions.
  0 failures, 0 errors.
  {:type :summary, :test 7, :pass 41, :fail 0, :error 0}

maar ook vanaf de command prompt:

$ lein test

lein test tictactoe.test.model

lein test tictactoe.test.testdata

Ran 7 tests containing 41 assertions.
0 failures, 0 errors.

Het is aan te bevelen voordat je de applicatie serieus gaat gebruiken, de testen via de command prompt te draaien, omdat de status van de REPL niet overeen hoeft te komen met de daadwerkelijke code (functies die worden geherdefinieerd vanaf de REPL, maar niet in de code, etc).

Het voordeel van een uitgebreide verzameling testen en testdata is dat je bij het wijzigen van code door middel van het draaien van tests kunt nagaan of de gewijzigde code nog steeds naar behoren werkt.

Zo is de functie full-board? gewijzigd van:

(defn full-board?
 ([] (full-board? (get-board)))
 ([board] (every? (fn [row]
           (every? (fn [elt]
                (not (= elt \-)))
               row))
          board)))

naar

(defn full-board?
 ([] (full-board? (get-board)))
 ([board] (let [all-cells (apply concat board)]
       (not-any? #(= % \-) all-cells))))

De laatste versie zou hetzelfde moeten werken, maar leest iets prettiger: in alle cellen is er geen enkele cel gelijk aan een streepje. Dat de functie correct werkte kon snel worden gecontroleerd door het uitvoeren van de testen. Voor de wijzigen waren er namelijk 41 geslaagde assertions en erna ook.

7.4 View

In dit gedeelte zullen we ingaan op het view-gedeelte van de TicTacToe-webapplicatie. De broncode is te vinden in het bestand src/tictactoe/view.clj of via Github: https://github.com/borkdude/tictactoe/blob/master/src/tictactoe/view.clj

De tictactoe.view-namespace is ervoor verantwoordelijk om de juiste HTML te genereren voor zowel de onderdelen van de pagina als de pagina als geheel. Deze namespace maakt intensief gebruik van de library Hiccup, een templating library voor Clojure. Naast Hiccup zijn er tal van alternatieven, waaronder Enlive en Laser. Bij de laatste twee is het mogelijk om HTML en templates totaal van elkaar gescheiden te houden. In Hiccup is het mogelijk om HTML en Clojure door elkaar heen te gebruiken. De HTML wordt dan geschreven door middel van geneste vectors. Een klein voorbeeld:

[:a {:href "http://github.com"} "GitHub"]

wordt door Hiccup vertaald naar:

<a href="http://github.com">GitHub</a>

Voor meer voorbeelden van de Hiccup-syntax, raadpleeg de Hiccup-wiki:

https://github.com/weavejester/hiccup/wiki

Toelichting bij enkele fragmenten uit de view-code.

 • cell-html Zometeen zullen we zien dat de bordrepresentatie gevormd wordt door een html-tabel gevuld met buttons. Een bouwsteen daarvoor is cell-html. Deze functie verwacht als argumenten het rij- en kolomnummer, de inhoud van de cel (een karakter) en een boolean die aangeeft of er een submit-knop moet komen of een normale button.

  De functie cell-html is makkelijk interactief te testen vanaf een REPL:

  (use '[hiccup.core :only [html]])
  (html (cell-html 0 0 \X true))
  ;;=> "<td><input name=\"b00\" type=\"submit\" value=\"X\" /></td>"
  (html (cell-html 1 1 \O false))
  ;;=> "<td><input name=\"b11\" type=\"button\" value=\"O\" /></td>"
  (html (cell-html 2 2 \- true))
  ;;=>"<td><input name=\"b22\" type=\"submit\" value=\"-\" /></td>"
  

  We wrappen de functie in een html call van Hiccup, zodat de opgeleverde vectoren daadwerkelijk naar HTML vertaald worden. In onze applicatiecode hoeft dit niet voor elke afzonderlijke functie, omdat deze functies binnen de functie layout gebruikt worden en deze wordt gewrapped in een html5, aanroep. Deze functie doet hetzelfde als html, maar voegt ook nog een doctype en omliggende html-tags toe:

  (html5 "foo") ;;=> "<!DOCTYPE html>\n<html>foo</html>"
  
  • row-html

  Deze functie verwacht een rijnummer, een rij uit een tictactoe-bord en een boolean die aangeeft of er wel of niet knoppen van type submit moeten worden aangemaakt. Deze partial laat zich weer het beste uitleggen aan de hand van een demo:

  (html (row-html 0 [\X \X \O] false))
  ;;=> 
  "<tr><td><input name=\"b00\" type=\"button\" value=\"X\"/></td>
     <td><input name=\"b01\" type=\"button\" value=\"X\"/></td>    
     <td><input name=\"b02\" type=\"button\" value=\"O\"/></td>
   </tr>"
  
  (html (row-html 1 [\O \- \O] false))
  ;;=>
  "<tr><td><input name=\"b10\" type=\"button\" value=\"O\"/></td>
     <td><input name=\"b11\" type=\"button\" value=\"-\"/></td>
     <td><input name=\"b12\" type=\"button\" value=\"O\" /></td>
  </tr>"
  
  (html (row-html 2 [\- \- \X] false))
  ;;=>
  "<tr><td><input name=\"b20\" type=\"submit\" value=\"-\" /></td>
     <td><input name=\"b21\" type=\"submit\" value=\"-\" /></td>
     <td><input name=\"b22\" type=\"submit\" value=\"X\" /></td>
  </tr>"
  

  Een functie die wordt gebruikt in row-html is map-indexed. Dit is net zoals map een hogere orde functie, maar met het verschil dat ook de index van een element in een collectie meegenomen wordt in de functie die je kunt opgeven:

  (map-indexed (fn [idx elt] [idx elt]) [\a \b \c \d \e])
  ;;=> ([0 \a] [1 \b] [2 \c] [3 \d] [4 \e])
  (map-indexed (fn [idx elt] idx) [\a \b \c \d \e])
  ;;=> (0 1 2 3 4)
  (map-indexed (fn [idx elt] elt) [\a \b \c \d \e])
  (\a \b \c \d \e)
  

  In de functie row-html wordt map-indexed aangeroepen met een functie die itereert over de kolomnummers van cellen en de cellen van een rij zelf. De functie levert vervolgens de html voor elke cel, door cell-html aan te roepen.

 • board-html itereert ook met behulp van map-indexed, maar dan over de rijen van het bord en roept voor elke rij en bijbehorend rijnummer de functie row-html aan. De inhoud wordt in een tabel gezet en de tabel staat vervolgens weer in een form, die bij een submit een post doet naar de url /. Een aanroep van board-html ziet er bijvoorbeeld als volgt uit:
  (html (board-html [[\X \X \-] [\O \- \O] [\O \O \-]] true))
  ;;=>
  "<form action=\"/\" method=\"POST\">
   <table>
    <tr>
     <td><input name=\"b00\" type=\"submit\" value=\"X\" /></td>
     <td><input name=\"b01\" type=\"submit\" value=\"X\" /></td>
     <td><input name=\"b02\" type=\"submit\" value=\"-\" /></td>
    </tr>
    <tr>
     <td><input name=\"b10\" type=\"submit\" value=\"O\" /></td>
     <td><input name=\"b11\" type=\"submit\" value=\"-\" /></td>
     <td><input name=\"b12\" type=\"submit\" value=\"O\" /></td>
    </tr>
    <tr>
     <td><input name=\"b20\" type=\"submit\" value=\"O\" /></td>
     <td><input name=\"b21\" type=\"submit\" value=\"O\" /></td>
     <td><input name=\"b22\" type=\"submit\" value=\"-\" /></td>
    </tr>
   </table>
  </form>"
  
 • De functies play-screen, winner-screen en draw-screen zijn bedoeld om complete HTML-pagina's op te leveren. Welk scherm getoond moet worden dat wordt bepaald in controller.clj.

7.5 Controller

In de namespace tictactoe.controller wordt de verbinding gelegd tussen het binnenkomende request (via Compojure), het model en de view-logica.

(defn start-page []
 (model/reset-game!)
 (view/play-screen))

(defn turn-page [button-pressed]
 (let [button-id (name (first (keys button-pressed)))
    rownr (Integer/parseInt (str (second button-id)))
    colnr (Integer/parseInt (str (nth button-id 2)))]
  (model/play! rownr colnr)
  (if-let [winner (model/winner?)]
   (view/winner-screen winner)
   (if (model/full-board?)
    (view/draw-screen)
    (view/play-screen)))))

(defroutes tictactoe-routes
 (GET "/" [] (start-page))
 (POST "/" {button-pressed :params} (turn-page button-pressed)))

Er zijn eigenlijk maar twee soorten requests mogelijk:

 1. De gebruiker begint met een schone lei
 2. De gebruikt klikt op een knop van TicTacToe

In het eerste geval wordt de GET-route getriggerd. De functie start-page zal dan worden uitgevoerd. In die functie wordt de functie model/reset-game! aangeroepen. Daarna wordt de HTML geproduceerd door de functie view/play-screen teruggegeven.

In het tweede geval zal er een POST gedaan worden vanaf het formulier geproduceerd door de functie board-html. De data die meegestuurd wordt is de name en de value van de knop in de vorm van een map. De functie turn-page wordt aangeroepen om dit af te handelen. Aangezien er in de form geen invoervelden zijn, maar alleen submit-buttons bestaat deze map altijd maar uit een key-valuepaar. De key is dan de naam van de submit-button en de value de html-value van de button. Wordt er eerst op knop b00 gedrukt, dat is de knop linksboven, dan zal de map button-pressed er zo uitzien:

{:b00 -}

Wordt er op de knop rechts onder gedrukt, dan ziet de map er zo uit:

{:b22 -}

Het streepje is dan de waarde die bij de button hoorde op het moment dat er gedrukt werd. Hier zou dus ook een X of O kunnen staan. In de functie turn-page zijn we alleen geïnteresseerd in de key uit de map: we hoeven tenslotte alleen maar te weten op welke knop er is gedrukt. De rest van de informatie zit vervat in het model. Wel moeten we de naam van de knop nog omzetten naar coördinaten. Een keyword kun je omzetten naar een String met de functie name:

(name :b22) ;;=> "b22"

Uit deze String worden de karakters op de tweede en derde plek omgezet naar cijfers, welke de coördinaten voorstellen. Vervolgens roepen we de functie play! van het model aan, met de deze coördinaten.

Als er een winnaar is, dan wordt het winnaar-scherm getoond. Zo niet, dan wordt er gekeken of het bord vol is: in dat geval tonen we het gelijkspel-scherm. In alle andere gevallen het speelscherm.

8 Bibliografie

References

[1] Clojure community. The clojure style guide. https://github.com/bbatsov/clojure-style-guide. [ bib ]
[2] Stuart Halloway. Programming Clojure (2nd edition). Pragmatic Bookshelf, 2nd edition, 2013. [ bib ]
[3] Andrew Hunt and David Thomas. The pragmatic programmer: from journeyman to master. Addison-Wesley Longman Publishing Co., Inc., Boston, MA, USA, 1999. [ bib ]
[4] Eric S. Raymond. How to become a hacker. http://catb.org/~esr/faqs/hacker-howto.html, 2001. [ bib ]
[5] Luke VanderHart and Stuart Sierra. Practical Clojure. Apress, Berkely, CA, USA, 1st edition, 2010. [ bib ]

This file was generated by bibtex2html 1.97.

Datum: Cursusjaar 2012-2013

Auteur: Michiel Borkent

Org version 7.9.3f with Emacs version 24

Validate XHTML 1.0