Practicumbundel bij Inleiding Functioneel Programmeren met Clojure

Fork me on GitHub

Auteurs: Michiel Borkent (2013)

Daan Vermanen en Martijn Bouma (eerste versie 2012)

Cursusjaar: 2012-2013

Terug naar de index-pagina

Inhoudsopgave

Tips en hulpmiddelen

Bronnen die je kan gebruiken bij het practicum:

Week 1

 1. Op http://www.tryclj.com is een sandboxed Clojure REPL te vinden met een tutorial. Doorloop deze tutorial van begin tot eind. Wat is de uitkomst van de laatste expressie die je hebt moeten schrijven in deze tutorial?
 2. Installeer Leiningen, Eclipse en de CounterClockWise Plugin via de Eclipse Marketplace. Zie ook het gedeelte over Leiningen in het laatste hoofdstuk van het dictaat. Maak in Eclipse een nieuw Leiningen-project aan, waarin je je practicumuitwerkingen kan bewaren en runnen.
 3. De expressie (/ 3 4) geeft als uitkomst: 3/4. Dit is een Rational, een datatype in Clojure welke een breuk voorstelt. Schrijf een expressie die 0.75 geeft als uitkomst van 3 gedeeld door 4.
 4. Zet onderstaande rekenkundige expressie uit Java om naar Clojure:
  int x = 465 - 774 * 3 / 3 + 774;
  
 5. Schrijf een do-expressie waarin de expressie van de vorige opgave wordt geprint als side-effect en het antwoord op de berekening teruggegeven wordt als resultaat van de expressie.
 6. Schrijf een if-expressie die twee data vergelijkt. Je kunt in Clojure twee Java Dates aanmaken als volgt:
  (def d1 (java.util.Date.))
  (def d2 (java.util.Date.))
  

  Hier wordt de constructor van Date aangeroepen zonder argumenten.

  Geef de String "de data zijn gelijk" terug indien de data gelijk zijn en anders "de data zijn ongelijk".

  • Bestudeer de documentatie van cond en beschrijf in je eigen woorden wat je ermee kan doen.
  • Zet onderstaande Java-code om naar Clojure-code. Gebruik hiervoor cond.
   if (1 == 2) {
     return "een is gelijk aan twee";
   } else if (1 < 2) {
     return "een is kleiner dan twee";
   } else {
     return "geen van beide";
   }
   
  • Wat moet er op de plek van de twee underscores komen te staan om alle onderstaande expressies true te laten returnen. Gebruik in alle drie de expressies dezelfde let-bindings.
   (= 9 (let __ (+ x y)))
   (= 3 (let __ (+ y z)))
   (= 2 (let __ z))
   
 7. Deze opgave gaat over Java interop. Schrijf een functie die één parameter genaamd "name" accepteert. Deze geeft de string "Hello, <name>" terug. Door middel van Java-interop moet met de methode replaceAll van de Java-klasse String <name> vervangen worden door het argument dat is opgegeven. Je dient de volgende code aan te vullen:
  (defn hello [name]
   __ "Hello, <name>" __ )
  
  (hello "world") ;;=> "hello world"
  
 8. Maak de 4Clojure-opgave http://www.4clojure.com/problem/36

Week 2

 1. Wat moet er op de underscores komen te staan in onderstaande expressie om het getal 5 als resultaat op te leveren?
  (__ max [1 2 5 3 4]) ;;=> 5
  
  • Bestudeer onderstaande anonieme functiedefinities. De anonieme functies worden meteen aangeroepen. Beredeneer de uitkomst van onderstaande expressies, zonder dat je ze in de REPL evalueert.
   ((fn [x] (* x 3)) 4)
   (#(- % 7) 19)
   ((partial / 36) 3)
   
  • Zet onderstaande functiedefinitie en aanroep van die functie om in een anonieme functie die meteen wordt aangeroepen, zoals hierboven.
   (defn sqr [x] (* x x))
   (sqr 5) ;;=> 25
   
  • Herschrijf onderstaande expressie met de kortere notatie voor anonieme functies (#).
   (filter (fn [x] (< x 5)) [1 6 5 2 3])
   
 2. Definieer een functie met de parameters [x y & others]. Wanneer alleen de parameters x en y aan de functie meegegeven worden, worden deze met elkaar vermenigvuldigd. Wanneer ook others meegegeven wordt, worden alle waarden bij elkaar opgeteld.
  • Definieer een functie die een lijst accepteert en het laatste element teruggeeft. Het is verboden om de functie last te gebruiken.
  • Maak een functie die een variabel aantal argumenten accepteert. Filter de argumenten van type String en geef die terug als resultaat. De volgende expressies geven het type van een argument terug:
   (type "hallo") ;;=> java.lang.String
   (type 1) ;;=> java.lang.Integer
   
  • Herschrijf onderstaande Java-code in Clojure met gebruik van loop.
   for (int i = 0; i < 10; i += 2) {
     System.out.println(i);
   }
   
 3. In de eerste onderstaande expressie wordt de hogere orde functie filter gebruikt in combinatie met de predicaatfunctie zero? (uit clojure.core). Schrijf zelf een predicaatfunctie not-zero? zodat de tweede expressie de lijst (1 2 3 4 5 6) oplevert.
  (filter zero? [1 2 0 3 4 0 5 6]) ;;=> '(0 0)
  (filter not-zero? [1 2 0 3 4 0 5 6]) ;;=> '(1 2 3 4 5 6) 
  
  • Bekijk de documentatie van de functie partial en leg deze in eigen woorden uit.
  • Vul onderstaande expressie aan.
   (= '(3 4 5) (map (partial __) [1 2 3]))
   
  • Vul onderstaande expressie aan.
   (= "first second third" (let [a _ b _] ((partial __ "first") a b)))
   
  • Zoek de documentatie op van comp (van compose) en leg deze in eigen woorden uit.
  • Vul de let-bindings aan en zorg dat ze in alle drie de expressies hetzelfde zijn.
   (= 8 (let __ ((comp max *) x y)))
   (= -8/3 (let __ ((comp - /) x y)))
   (= -5 (let __ ((comp + - -) x y)))
   
  • Bestudeer de documentatie van complement en leg deze in eigen woorden uit.
  • Gegeven de predicaatfunctie ends-with? welke controleert of een String eindigt op een karakter of substring, schrijf een predikaatfunctie not-ends-with? en maak hierbij gebruik van complement. De functie ends-with? maakt gebruik van Java-interop. Kennis hiervan is voor het oplossen van deze opgave niet nodig.
   (defn ends-with? [s c]
    (.endsWith s (str c)))
   
   (ends-with? "hallo" \o) ;;=> true
   (ends-with? "hallo" "o") ;;=> true
   (ends-with? "hallo" "f") ;;=> false
   
 4. Gebruik onderstaande functie om een predicaatfunctie genaamd divisible-by-three? te maken.
  (defn divisible [denom]
   (fn [num]
    (zero? (rem num denom))))
  

  Bovenstaande functie kan op de volgende manier aangeroepen worden:

  ((divisible 3) 6) ;;=> true
  ((divisible 3) 5) ;;=> false
  

  De predicaatfunctie moet als volgt aan te roepen zijn:

  (divisible-by-three? 6) ;;=> true
  (divisible-by-three? 5) ;;=> false
  
 5. Schrijf een functie genaamd max-except-first die een lijst accepteert als argument. Door middel van destructuring wordt de eerste waarde van de lijst apart genomen en wordt de rest in een nieuwe lijst gezet. Daarvan moet de maximale waarde teruggeven worden. Verboden om te gebruiken: first en rest. Vergeet niet om apply te gebruiken. Zorg ervoor dat onderstaande expressie hetzelfde antwoord geeft:
  (max-except-first [100 78 7 9 12]) ;;=> 78
  
 6. Lees het voorbeeld "Square roots by Newton's method" op http://mitpress.mit.edu/sicp/full-text/sicp/book/node12.html. Dit voorbeeld is afkomstig uit het boek SICP (Structure and Interpretation of Computer Programs) en geschreven in de taal Scheme, een ander Lisp-dialect. Vertaal dit voorbeeld naar Clojure en demonstreer dat je functie een benadering van de wortel van een getal kan geven. De oefeningen op de pagina zijn optioneel.

Week 3

 1. De volgende opgaven gaan over lists.
  1. Vul onderstaande expressies aan (de antwoorden hoeven in dit geval niet hetzelfde te zijn):
   (= (list __) '(:aap :noot :mies))
   (= '(1 2 3 4) (flatten '(1 2 (__))))
   (= '(1 2 3 4) (conj '(3 4) __)) 
   
  2. Schrijf een functie waarmee de inhoud van een lijst omgedraaid kan worden. Het is verboden om reverse te gebruiken.
  3. Maak de 4Clojure-opgave http://www.4clojure.com/problem/4
  4. Maak de 4Clojure-opgave http://www.4clojure.com/problem/5
 2. De volgende opgaven gaan over vectoren.
  1. Vul onderstaande expressies aan.
   (= '(1 2 3 4) (conj [1 2] __))
   (= '(1 2 3 4) (into () __))
   
  2. Maak 4Clojure-opgave http://www.4clojure.com/problem/6
  3. Maak 4Clojure-opgave http://www.4clojure.com/problem/7
 3. De volgende opgaven gaan over maps.
  1. Creëer de volgende map door middel van zipmap: {:first 1, :second 2, :third 3} (de volgorde in een map is niet van belang).
  2. Creëer eenzelfde map door middel van interleave en de functie hash-map.
  3. Gegeven de volgende vector met maps:
   (def tentamencijfers [{:naam "Piet" :cijfer 7} 
              {:naam "Klaas" :cijfer 3}])
   

   Gebruik assoc-in om de vector tentamencijfers terug te geven waarbij het cijfer van Klaas veranderd is in een 10.

  4. Voeg aan de expressie die je voor de vorige opgave hebt moeten schrijven de functie get-in toe om alleen het cijfer 10 terug te laten geven.
  5. Maak 4Clojure-opgave http://www.4clojure.com/problem/10
  6. Maak 4Clojure-opgave http://www.4clojure.com/problem/11
  7. Maak 4Clojure-opgave http://www.4clojure.com/problem/134
 4. Opgaven over sets
  1. Schrijf een expressie die de elementen :a en :d uit de set #{:a :b :c :d} verwijdert.
  2. Schrijf een expressie die van de vector [1 1 2 3] een set maakt. Hoeveel elementen heeft de set en waarom?
  3. Schrijf een expressie die de sets #{1 2 3 4} #{5 6 7 8} tot één set samenvoegt.
  4. Maak de 4Clojure-opgave http://www.4clojure.com/problem/8
  5. Maak de 4Clojure-opgave http://www.4clojure.com/problem/9
  6. Maak de 4Clojure-opgave http://www.4clojure.com/problem/81
 5. Sequences
  1. Voeg het getal 5 toe aan de vector [4 3 2 1]. Zorg dat 5 vooraan de vector wordt toegevoegd.
  2. Maak van de vector ["een" "twee" "drie"] de string "een twee drie".
  3. Maak een functie my-but-last waarmee het een-na-laatste element wordt teruggegeven van een sequence. Het is verboden de functie but-last te gebruiken. Bijvoorbeeld (my-but-last ["maandag" "dinsdag" "woensdag" "donderdag" "vrijdag"]) levert "donderdag" op.
  4. Maak een functie waarmee dubbele waarden uit een sequence worden gefilterd en die een sequence met unieke waarden oplevert. Het is verboden om distinct te gebruiken.
 6. Lazy sequences
  1. Zoek de documentatie van de functie repeat op. Schrijf een functie genaamd repeat-fifteen welke een lazy sequence oplevert waarin 15 keer een waarde die als parameter kan worden meegegeven wordt herhaald.
  2. Zoek uit hoe onderstaande XML uitgelezen kan worden in Clojure. Schrijf een functie die de namen en cijfers uit de onderstaande XML in een map teruggeeft: {"Piet" 7, "Klaas" 10} (je kan Strings als keys gebruiken). Gebruik bijvoorbeeld de functie xml-seq die van XML een sequence kan maken. Hier is een goede uitleg ervan te vinden: http://www.gettingclojure.com/cookbook:xml-html
   (use 'clojure.xml)
   (def xmlstring "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"utf-8\"?>
           <tentamenresultaten>
            <resultaat>
             <naam>Piet</naam>
             <cijfer>7</cijfer>
            </resultaat>
            <resultaat>
             <naam>Klaas</naam>
             <cijfer>10</cijfer>
            </resultaat>
           </tentamenresultaten>")
   (def xmlinputstream (java.io.ByteArrayInputStream. (.getBytes xmlstring)))
   (def parsed-xml (parse xmlinputstream))
   
  3. Gebruik de predicaatfunctie divisible-by-three? die je in week 2 hebt gemaakt in een for-expressie die een sequence oplevert van alleen maar getallen die deelbaar zijn door 3. Gebruik als invoer-sequence (range 20).
  4. Herschrijf de vorige opgave en maak gebruik van filter. Wat is het verschil tussen filter en for?

Week 4

 1. Recursie.
  1. A. Schrijf de volgende recursieve Java-methode om naar een tail-recursive Clojure functie. Maak dus gebruik van recur.
   private static int sumTo(int n) {
    if (n == 0) return 0;
    return n + sumTo(n - 1);
   }
   

   B. Maak een versie waarbij het gebruik van recur vervangen wordt door een hogere orde functie.

  2. Schrijf een recursieve hogere orde functie times-called welke een reken-functie calc-fn accepteert, een startwaarde start-val en een getal limit. De hogere orde functie berekent hoe vaak de functie aangeroepen kan worden, totdat de limiet overschreden wordt. De functie calc-fn accepteert een getal en levert een getal op. Voorbeelden van aanroepen van times-called:
   (times-called (fn [x] (+ x x)) 2 1000) ;;=> 8
   (times-called (fn [x] (* x x)) 2 1000) ;;=> 3
   (times-called (fn [x] (Math/pow x x)) 2 1000) ;;=> 2
   
 2. Atoms.
  1. Maak een atom die boeken kan opslaan in een vector. Boeken bewaar je in een map:
   {:type :book, 
    :title "The Joy of Clojure",
    :authors "Fogus and Houser", 
    :publisher "Manning"}
   

   Schrijf daarbij functies genaamd insert-book, get-book, update-book en delete-book om de boeken te kunnen beheren. Demonstreer duidelijk de werking van je programma door een scenario uit te programmeren waarin boeken worden geinsert, opgevraagd, geüpdated en verwijderd. Houdt rekening met o.a. de volgende zaken:

   • Een boek mag niet worden toegevoegd als er al een boek is met dezelfde titel
   • Een boek mag alleen worden geüpdated als er al een boek is met dezelfde titel
  2. Schrijf twee functies: start en stop welke de werking van een simpele stopwatch voorstellen. De twee functies moeten als volgt te gebruiken zijn:
   (start!) ;;=> "Stopwatch started"
   (start!) ;;=> "Stopwatch already started"
   (stop!) ;;=> "3.618 seconds passed since start"
   (stop!) ;;=> "Start stopwatch first"
   (start!) ;;=> "Stopwatch started"
   (stop!) ;;=> "105.838 seconds passed since start"
   

   Gebruik een atom om de tijd bij te houden die verstreken is.

  3. Bestudeer de functie memoize op http://clojure.org/atoms. Wat is het verschil met voorbeeld van Fibonacci in het dictaat waarbij ook memoization is toegepast? Waarom is het niet nodig om memoize als macro te schrijven? Is memoize wel of geen hogere orde functie?
 3. Macro's.
  1. Schrijf een macro genaamd my-for, een variatie op for, welke je als volgt kunt gebruiken:
   (my-for i 10 15 
    i (* i 2) (* i 3))
   ;;=> ([10 20 30] [11 22 33] [12 24 36] [13 26 39] [14 28 42])
   

   Het eerste argument van my-for is een naam van een iteratievariabele. Het tweede argument is een beginwaarde en het derde argument is de eindwaarde. De iteratievariabele doorloopt de waarden vanaf de beginwaarde tot de eindwaarde. Daarna volgen er expressies waarin aan de iteratievariabele gerefereerd kan worden. De waarden van de expressies worden verzameld in een lijst van vectoren, per iteratie een vector met de waarden van de expressies.

   Enkele voorbeelden:

   (my-for c 97 123 
      (char c))
   ;;=> ([\a] [\b] [\c] [\d] ... [\z])
   
   (apply str
      (apply concat
         (my-for c 97 123 
             (char c))))
   ;;=> "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz"
   
  2. Breidt de macro my-for uit zodat het ook mogelijk wordt van hoog naar laag te itereren:
   (apply str
      (apply concat
         (my-for c 122 96 
             (char c))))
   ;;=> "zyxwvutsrqponmlkjihgfedcba"
   

Week 5 en 6: webapplicatie

Ontwerp een klein spelletje als webapplicatie en maak hierbij gebruik van https://github.com/borkdude/tictactoe of gebruik een Luminus-template: http://www.luminusweb.net/.

Ideeën voor spelletjes:

 • Niveau 'easy':
  • Galgje
  • Quiz
  • Bingo
 • Niveau 'medium':
  • Schuifpuzzel
  • Memory
 • Niveau 'hard':
  • Battleship
  • Minesweeper
  • Pesten (kaartspel)

of een eigen idee wat goedgekeurd wordt door de docent.

Gesuggereerde werkwijze

 • Ontwerp eerst het model op een interactieve wijze (REPL) en schrijf wanneer functies een voorlopige vorm hebben aangenomen er tests voor in een corresponderende test namespace, zoals bij het tictactoe-spel. Draai de tests regelmatig met lein test om te kijken of je model nog correct werkt. Gebruik zoveel mogelijk testbare functies (dus referentieel transparant) die je in het test-gedeelte test. In de tests neem je tevens een paar scenario's op die de hele flow van een spel illustreren en testen.
 • Ontwerp daarna de view op een interactieve manier. Deel de html-generatie op in stukjes die makkelijk zijn uit te proberen vanaf de REPL. Test daarna de gehele applicatie in de browser.
 • Zet daarna de controller op (Compojure routes en bijbehorende besturingslogica).
 • Start de browser via de repl namespace met de functie start-server. Los eventuele problemen op.

Op te leveren

 • Github-link naar project (zodat de code makkelijk door de docent is in te zien)
 • Deploy de applicatie eventueel naar Heroku (zie de README van https://github.com/borkdude/tictactoe en https://www.heroku.com/) zodat deze voor de docent makkelijk te testen is
 • Documentje met uitleg over het spel, de spelregels, toelichting bij code waar nodig, verantwoording van keuzes, wat mag de docent vooral niet over het hoofd zien bij de beoordeling?

Beoordeling / eisen

 • De applicatie werkt naar verwachting, bevat geen bugs, geen imperatieve programmeerstijl
 • De kennis/vaardigheden die opgedaan zijn tijdens de les zijn duidelijk zichtbaar in de opgeleverde code
 • Het model van de applicatie bevat waar mogelijk testbare functies (referentieel transparant)
 • Testen voor het model in een aparte test-namespace, gebruikmakende van clojure.test. Zinvolle testgevallen.
 • De view is opgedeeld in functies die makkelijk te 'testen' zijn vanaf de REPL
 • Bonus: de applicatie ziet er mooi uit

Datum: Cursusjaar 2012-2013

Auteur: Michiel Borkent

Org version 7.9.3f with Emacs version 24

Validate XHTML 1.0